Ugovor o građevinskom menadžmentu (projektovanje i nadzor)

Servis računara online zakazivanje

Vidi : Ugovor o građenju – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 630-547

 

UGOVOR O GRAĐEVINSKOM MENAŽMENTU (projektovanje i nadzor)

 Zaključen u __ dana __. između ugovornih strana :

 1. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Investitor”),
 2.  “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu “Menadžer projekta”)

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Investitor ustupio Menadžeru projekta rukovođenje izgradnjom objekta “__” koji se nalazi u ___, opština __, ul. __ br. __ (u daljem tekstu “objekat”) a u svemu prema Rešenju o odobrenju za izgradnju izdatom od __ br. __ od __ godine koje je postalo pravosnažno dana __ godine.

Član 2.

Poslovi koje će izvršiti Menadžer Projekta su:

I)     Projektovanje

Pod ovom stavkom podrazumeva se razrada postojeće projektne dokumentacije u smislu detalja izvedbe. Posebno izrada plana armature, radionički detalji čelične konstrukcije, usaglašavanje odvoda voda, razradu i dopunu projekta uređenja terena (potporni zidovi i sl.), kao i svih ostalih detalja bitnih za kontinualnu izgradnju objekta. Praćenje i dokumentovanje svih detalja izvedbe koji će nakraj rezultirati kao Projekat izvedenog stanja objekta sa ucrtanim pravim izvedenim stanjem.

II)  Upravljanje projektom

Vršiće sve organizacione operacije vezane za izgradnju objekta. To obuhvata učešće u donošenju planske budžetske vrednosti radova, kontrola i prilagođavanje tenderske dokumentacije vezane za ustupanje radova, stručno pomaganje u procesu ustupanja radova, verifikovanje ispravne organizacije gradilišta, pravodobno uvođenje u posao svih učesnika građenja, učestvovanje u izradi terminskih planova i mesečnih financijskih planova, organizaciju svih operativnih strukovnih sastanaka, pozitivne sugestije kod potpisa ugovora sa Izvođačima radova. Organizovaće tehnički pregled objekta, a nakon pozitivnog mišljenja komisije tehničkog pregleda smatra se da je obaveza Menadžera projekta iz ugovora završena. O svim radnjama u postupku upravljanja projektom obaveštavaće se Investitor pismenim putem (e-mail) u blagovremenim intervalima.

III)  Nadzor nad izgradnjom

Nadzorni organ vrši poslove predviđene propisima i na način koji je predviđen propisima i pravilima struke a naročito:

 1. kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola;
 2. redovno i blagovremeno praćenje količine i kvaliteta radova koji se izvode i provera da li se pri izvođenju svih vrsta radova primenjuju propisi, standardi i tehnički normativi uključujući standarde pristupačnosti kao i uslovi i mere utvrđeni zakonom i drugim propisima;
 3. kontrolu i proveru količine i kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);
 4. kontrolu količine i kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja, opreme i instalacija koji se ugrađuju u objekat, odnosno koji se postavljaju i provera da li su isti snabdeveni potrebnim dokazima odnosno atestima, sertifikatima i drugom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov kvalitet;
 5. kontrolu usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši građenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
 6. blagovremeno uočava promene uslova gradnje objekta i preduzimanje potrebnih mera u slučaju da ti uslovi utiču na dalje izvođenje radova (promene vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geotehničkim elaboratom i dr.);
 7. proverava primenu uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
 8. redovno prati dinamiku gradnje objekta i usklađenosti te gradnje sa ugovorenim rokovima;
 9. sarađuje sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.
 10. razrada i obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova;
 11. daje uputstva izvođaču radova;
 12. vrši kontrolu količine izvedenih radova;
 13. vrši overu građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
 14. vrši overu viškova ili manjkova radova;
 15. odobrava izvođenje nepredviđenih radova;
 16. vrši overu privremenih situacija,
 17. vrši okončani obračun radova,
 18. nakon završene izgradnje vrši overu projekta izvedenih radova radi pribavljanja upotrebne dozvole,
 19. prisustvuje tehničkom pregledu objekta radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu,
 20. vrši koordinaciju sa nadzornim organima za elektroinstalacije i termo-tehničke instalacije;
 21. daje investitoru nakon izgradnje pismen izveštaj o izgradnji objekta sa svim s

Nadzorni organ je posebno dužan da se stara da Izvođač prilikom izvođenja svih radova vodi računa o podzemnim (električnim, vodovodnim, kanalizacionim) i drugim skrivenim instalacijama u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Primedbe u pogledu načina izvođenja radova, upotrebljenog materijala ili toka izvođenja radova Nadzorni organ Investitora je dužan da bez odlaganja saopšti Izvođaču.

Nadzorni organ nije ovlašćen da menja ugovorenu cenu Izvođača radova, kao ni da sa Izvođačem ugovara naknadne radove ili da sa njim uređuje druge imovinsko-pravne odnose, osim ako za to bude posebno ovlašćen od Investitora.

Za odobrenje izvođenja naknadnih i/ili nepredviđenih radova Nadzorni organ mora da zatraži saglasnost Investitora.

Kada Izvođač, u pismenom obliku, traži od nadzornog organa potrebna objašnjenja tehničkih uslova i ostalih projektnih dokumenata Nadzorni organ je dužan da iste dâ u najkraćem roku kako bi se radovi nesmetano odvijali. Nadzorni organ je dužan da tražena objašnjenja i uputstva daje Izvođaču preko građevinskog dnevnika u roku od 3. dana od dana prijema zahteva.

Nadzorni organ ima pravo da naredi obustavljanje daljeg izvođenja radova i da traži rušenje pojedinih delova objekta ako se radovi izvode protivno projektnoj dokumentaciji, važećim propisima, tehničkim propisima i standardima.

Nadzorni organ je dužan da Investitoru daje mesečan (15-dnevni) pregled svih izvršenih radova na izgradnji objekta i svih drugih poslova u vezi izgradnje sa opisom svih problema koji su se javili u toku izgradnje kako građevinskih tako i svih drugih.

 Član 3.

Za Nadzornog organa na građevinskim i vodoinstalaterskim radovima imenuje se __ dipl. __ licenca br. __ izdatoj od Inženjerske komore Srbije.

Član 4.

Sastavni deo ovog Ugovora je dokumentacija i to :

 1.  Rešenje o odobrenju za izgradnju izdato od ___ br. __ od __ godine koje je postalo pravosnažno dana __ godine.
 2. Potvrda o prijavi početka radova izdatoj od __ br. __ od __ godine.
 3. Ponuda Izvođača od __  godine.

Član 5.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Nadzorni organ primio od Investitora svu potrebnu projektnu dokumentaciju za vršenje poslova nadzora iz ovog Ugovora navedenu u članu 3. ovog Ugovora.

Član 6.

Investitor i Menadžer Projekta su saglasni da ukupna cena za poslove iz ovog ugovora stručnog nadzora iznosi ___ € koja će se isplaćivati prema dogovoru.

Član 7.

Sve izmene i dopune ovog Ugovora su moguće i iste se moraju izvršiti pismenim putem, Anex-ima ovog Ugovora.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kao i , ukoliko nisu u suprotnosti sa propsima, Opštih uzansi za građenje.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (___) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__)  primeraka.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

                       Menadžer projekta                                                         Investitor

           ___________________________                          ___________________________

 

Servis računara online zakazivanje