Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

Sl.glasnik RS br. 22/2015

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja stručnog nadzora u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

Član 2

Stručni nadzor odnosi se na:

 1. pripremne radove;
 2. građevinske i građevinsko-zanatske radove;
 3. ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;
 4. druge radove koji se izvode u toku građenja objekta.

Član 3

Stručni nadzor obuhvata:

 1. kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, odnosno prema projektu za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za rekonstrukciju i projektu za izvođenje, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata;
 2. kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;
 3. kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr), ili stepena izvedenosti radova, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom;
 4. proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);
 5. kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje objekta, ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);
 6. davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od projekta za građevinsku dozvolu ili idejnog projekta za rekonstrukciju, odnosno projekta za izvođenje, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.);
 7. redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom;
 8. saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnju sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;
 9. saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta;
 10. rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova.

Član 4

Za vršenje stručnog nadzora investitor određuje lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog nadzora (u daljem tekstu: nadzorni organ).

Stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja, odnosno izvođenja radova, u skladu sa zakonom i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova i izdavanja upotrebne dozvole.

Član 5

Stručni nadzor se može obezbediti i za izvođenje pojedinih radova na građenju objekta, a investitor može obezbediti i nadzor od strane projektanta objekta (projektantski nadzor).

Član 6

Nadzorni organ prati i kontroliše izvođenje radova na gradilištu, kao i na mestima gde se izvode drugi radovi za potrebe građenja objekta.

Sva zapažanja u toku vršenja stručnog nadzora nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik, potpisuje i overava pečatom, u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja građevinskog dnevnika.

Član 7

Ako nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora utvrdi da izvođač radova odstupa od izdate građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju, projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, predviđenog kvaliteta materijala i opreme koja se ugrađuje u objekat, ili odstupa od drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje, bez odlaganja o tome obaveštava investitora i izvođača radova.

Ako u toku građenja nastupe okolnosti zbog kojih je neophodno odstupiti od projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, nadzorni organ o toj činjenici bez odlaganja obaveštava investitora, radi preduzimanja odgovarajućih mera.

Ako u toku građenja nastupe okolnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, nadzorni organ o tome odmah obaveštava i nadležnog građevinskog inspektora, radi preduzimanja potrebnih mera (izdavanje naloga izvođaču radova za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica, obustavljanje radova u svim slučajevima kada se zaključi da se pri izvođenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, trajnost i projektovanu koncepciju objekta ili mogu dovesti do materijalne štete, odnosno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i dr.).

Član 8

Nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora pismeno konstatuje:

 1. nad kojim radovima vrši stručni nadzor;
 2. uočene nedostatke pri izvođenju radova i rokove za njihovo otklanjanje;
 3. mere koje je preduzeo ili je na njih uputio izvođača radova, odnosno odgovornog izvođača radova;
 4. primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja;
 5. druge podatke koji su bitni za praćenje građenja objekta.

Podatke iz stava 1. ovog člana nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik.

Građevinski dnevnik svojim potpisom i pečatom overavaju nadzorni organ i odgovorni izvođač radova.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora (Službeni glasnik RS broj 7/10).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.