Ugovor o proizvodnji i isporuci rezervnih delova i tehničke dokumentacije

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o proizvodnji i isporuci rezervnih delova i tehničke dokumentacije

Zaključen dana ___.___.__. godine u ___ između:

  1. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Isporučilac”),
  2. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___  (u daljem tekstu “Kupac”)

I Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora saglasno konstatuju da je Isporučilac dostavio Kupcu Ponudu br. __ od __. godine, Ponudu br. __ od __.godine i kao i Ponudu br. __ od __.godine za izradu tehničke dokumentacije i proizvodnju rezervnih delova prema toj dokumentaciji a koje Ponude je Kupac dana __. godine u potpunosti prihvatio sa sledećim elementima i to:

R.b.

Naziv pozicije

Kom.

Cena/1 kom.

Dinara

UKUPNO :

 

U cenama nije uračunat PDV.

Član 2.

Isporučilac se na osnovu ovog Ugovora obavezuje da za potrebe Kupca izradi tehničku dokumentaciju i proizvede rezervne delove navedene u članu 1. ovog Ugovora a Kupac da preuzme i plati rezervne delove i tehničku dokumentaciju u svemu kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.

 II Vrsta i količina delova, kvalitet i garancija

Član 3.

Vrsta i  količina rezervnih delova sadržana u članu 1. ovog Ugovora se smatraju kao definitivno ugovoreni.

Tehnička dokumentacija će biti izrađena u 1 primerku i u svemu prema standardima koji važe za ovu vrstu dokumentaciju.

Ukoliko Kupac traži naknadno povećanje ugovorene količine, ugovorne strane će posebnim Anex-om ovog Ugovora ugovoriti njihovu izradu i isporuku i to samo ako je Isporučilac u mogućnosti da obezbedi potreban repromaterijal u traženom kvalitetu.

Član 4.

Rezervni delovi će biti izrađeni u svemu prema tehničkoj dokumentaciji.

Isporučilac daje Kupcu garanciju za kvalitet upotrebljenog materijala za izradu delova i garantuje da će rezervni delovi u normalnom režimu rada raditi 12 (dvanaest) meseci od dana izvršene ugradnje i puštanja u probni rad.

U garantnom roku iz stava 2. ovog člana Isporučilac je dužan da na zahtev Kupca, u roku od 7 dana od dana poziva Kupca, zameni neispravni ili oštećeni rezervni deo.

Isporučilac ne preuzima nikakvu garanciju u slučaju normalnog habanja rezervnog dela koji je u upotrebi ili neispravne upotrebe opreme u koju su ugrađeni rezervni delovi ili u slučaju štete na delovima nastale usled havarije ili više sile.

III Cene i način plaćanja

Član 5.

Cene rezervnih delova i tehničke dokumentacije navedene u članu 1. ovog Ugovora se smatraju kao definitivno ugovorene.

Cene se podrazumevaju f-co Isporučilac, utovareno u prevozno sredstvo Kupca, upakovano u ambalažu koja je uračunata u ceni.

U ceni rezervnih delova nije uračunata montaža odnosno ugradnja kao i puštanje u probni rad.

Demontaža postojećeg varijatora kao i ugradnja novoizrađenih pozicija što čine menjač, biće izvedena na licu mesta (prostor Kupca) a cena će biti formirana prema broju norma časova koju će Kupac predložiti.

Tenička dokumentacija (sklopni crtež kao i __) biće naknadno dostavljeni Kupcu kao njegovo trajno vlasništvo.

Član 6.

Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora neopozivo utvrđuju sledeći način plaćanja rezervnih delova i tehničke dokumentacije i to:

  • Avans od 60% od ukupno ugovorene vrednosti delova i dokumentacije a koji će Kupac u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora uplatiti na račun Isporučioca,
  • 40% kao ostatak Kupac će uplatiti na račun Isporučioca u roku od 3 dana od dana obaveštavanja Isporučioca da su rezervni delovi i dokumentacija urađeni i spremni za predaju i dokaz o tome (overen primerak virmana) predstavnik Kupca će predati Isporučiocu prilikom preuzimanja delova i dokumentacije.

IV Isporuka i montaža, kvalitativan i kvantitativan prijem i prigovori

Član 7.

Rok isporuke za predaju izrađenih rezervnih delova i tehničke dokumentacije iznosi 60 dana od dana uplate avansa.

U rok iz stava 1. ovog člana računaju se samo radni dani i subote.

Član 8.

Kvantitativan prijem izrađenih rezervnih delova i tehničke dokumentacije vrši se u prostorijama Kupca a zapisnik o tome potpisuju predstavnici obe ugovorne strane.

Nakon izvršenog i potpisanog zapisnika o kvantitativnom prijemu Kupac nema pravo da stavi prigovor na primljene količine.

Član 9.

Odmah nakon završenog kvantitativnog prijema izvršiće se montaža izrađenih rezervnih delova, i  to samo pozicije br. __ iz člana 1. ovog Ugovora i puštanje u probni rad ove pozicije radi provere funkcionalnosti i kvaliteta.

Montažu i puštanje u probni rad vrše stručnjaci Isporučioca.

Član 10.

Kvalitativan prijem rezervnih delova vrši se nakon uspešno završene montaže i puštanja u probni rad nakon čega ugovorne strane potpisuju zapisnik o tome.

V Završne odredbe

Član 11.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza.

Izmene i dopune ovog Ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost obe ugovorne strane.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorm primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (___) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__)  primeraka.

                        I s p o r u č i l a c                                                                         K u p a c

              ________________________                                        ________________________

 

Servis računara online zakazivanje