Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O DUGOROČNOJ PROIZVODNOJ KOOPERACIJI

Zaključen dana ____________ godine u _______________ između:

 1. _______________  iz _______________ matični broj_____, PIB ___ koga zastupa direktor ___________ (u daljem tekstu : Prvi proizvođač) i
 2. _______________  iz _______________ matični broj_____, PIB ___ koga zastupa direktor ___________ (u daljem tekstu : Drugi proizvođač) i

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom ugovara se saradnja između ugovarača u proizvodnji _______________  u količini od ________ godišnje (navesti jedinicu i količinu – komad, kilogram i sl.).

Saradnja između ugovarača sastoji se u podeli poslova u proizvodnji robe navedene u stavu 1. ovog člana i zajedničkom učešću u dobiti ostvarenoj prodajom robe.

Svrha kooperacije je smanjenje troškova proizvodnje, podela rada, specijalizacija, racionalno korišćenje kapaciteta, zajedničko snošenje rizika na tržištu, poboljšanje kvaliteta, veći stepen zaštite životne sredine.

Obaveza isporuke

Član 2.

Prvi ugovarač obavezuje se da Drugom ugovaraču isporučuje sukcesivno, jednom mesečno (nedeljno, po specifikaciji i sl.) sledeće delove u navedenoj vrednosti:

 1. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)
 2. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)
 3. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)
 4. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)

Drugi proizvođač se da Prvom proizvođaču isporučuje sukcesivno, jednom mesečno (nedeljno, po specifikaciji i sl.) sledeće delove u navedenoj vrednosti:

 1. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)
 2. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)
 3. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)
 4. _______________ u količini od _____ (komad, kilogram i sl.) u vrednosti od __________ (u €) po ____ (komadu, kilogramu i sl.)

Isporučene delove ugovarači ugrađuju u finalne proizvode ________ koje svako za sebe prodaje po ceni koju samostalno utvrđuje.

Član 3.

Svaki od ugovarača dužan je da o svom trošku organizuje isporuku delova navedenih u članu 2. ovog ugovora prema međusobno usaglašenim proizvodnim specifikacijama-

Isporuka će se vršiti u sedištu svakog od ugovarača navedenog u ovom ugovoru u roku od _____ dana od dana prijema obaveštenja da se zahteva isporuka sledeće količine.

U cilju izvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, svaki ugovarač je dužan da blagovremeno, najmanje jednom mesečno dostavi obaveštenje o preuzimanju, a drugi ugovarač da blagovremeno pripremi delove za isporuku i o tome obavesti drugog ugovarača.

Svaki od ugovarača je dužan da delove specijalno upakuje, i to na sledeći način __________

Obaveza predaje tehničke i druge dokumentacije

Član 4.

Svaki od ugovarača dužan je da uz delove koje predaje preda preuzimaocu i sledeću dokumentaciju:

 1. tehničku dokumentaciju kojom se opisuju svojstva delova, kao što su crteži, planovi i slično na jeziku preuzimaoca, koji su neophodni za ugradnju delova koji se preuzimaju;
 2. dokumentaciju koja sadrži detaljan opis montaže;
 3. garancije i druge specifikacije koje su neophodne za upotrebu ugrađenih delova;
 4. _______________;
 5. _______________.

Dužnost davanja instrukcija i obuke

Član 5.

Svaki od ugovarača dužan je da za delove koje je isporučio dâ drugom ugovaraču potrebne tehničke instrukcije.

Obuka kadrova se ne ugovara, ali po potrebi može biti dogovorena između ugovarača.

Obezbeđenje kvaliteta

Član 6.

Svaki od ugovarača dužan je da prilikom ugradnje delova i proizvodnje finalnog proizvoda obezbedi da proizvod zadovoljava kvalitet propisan standardom _______________ i odgovara drugom ugovaraču za štetu koju on trpi zbor nedostatka kvaliteta.

Prijem i pregled delova

Član 7.

Svaki ugovarač je dužan da prilikom preuzimanja delova pregleda delove koje preuzima i istakne eventualno postojanje materijalnih nedostataka u vidu oštećenja i drugih nedostataka koji se mogu utvrditi pregledom, kao i proveri isporučenu količinu, što će potvrditi potpisivanje otpremnice ili zapisnika o preuzimanju.

U slučaju postojanja nedostataka na delovima, preuzimalac je dužan da prilikom prijema istakne postojanje, a u suprotnom će se smatrati da su delovi preuzeti bez nedostataka.

Skriveni nedostaci

Član 8.

Ako se po preuzimanju delova pokažu nedostaci koji se nisu mogli utvrditi prilikom preuzimanja, preuzimalac je dužan da o njima obavesti isporučioca u najkasnije u roku od _____ dana od preuzimanja, a isporučilac je dužan da ove nedostatke otkloni u roku od _____ dana od prijema obaveštenja i delova sa nedostatkom, a u slučaju nemogućnosti da preda druge delove istih svojstava.

Isporučilac nije dužan da prima zahteve za otklanjanje nedostataka od lica kome je preuzimalac prodao robu u koju je ugradio delove isporučioca, već samo od preuzimaoca.

Odgovornost isporučioca za kašnjenje sa isporukom, količinu i kvalitet

Član 9.

Ako isporučilac ne isporuči robu preuzimaocu u vreme, u mestu i na način predviđen ovim ugovorom dužan je da mu, na ime zakašnjenja, isplati iznos od _____ ‰ (slovima: _______________ promila) od ugovorene vrednosti delova, s tim da ukupan iznos ne može preći _____ % (slovima: _______________ procenata) od ugovorene vrednosti delova.

Svaki od ugovarača je upoznat da delovi koji su predmet ovog ugovora moraju imati ugovoreni kvalitet, kao i da je preuzimaocu bitno da dobije celokupnu količinu delova koje je tražio u određenoj isporuci, zbog čega će se smatrati kao da delovi nisu ni isporučeni, ako oni odstupaju po kvalitetu od ugovorenog ili bude isporučena manja količina od ugovorene.

Isporučilac je upoznat sa činjenicom da je preuzimaocu bitno da dobije robu u ugovorenom roku, kao i da ona odgovara ugovorenoj količini i kvalitetu, te da zbog preuzetih obaveza prema trećim licima može trpeti štetu, zbog čega se isporučilac obavezuje da preuzimaocu naknadi štetu koja nastane zbog kašnjenja sa isporukom ili isporuke neodgovarajuće robe.

Isporučilac ne odgovara zbog neispunjenja ili kašnjenja sa ispunjenjem obaveze isporuke, ako je do toga došlo usled rata, prirodnih događaja koji se mogu podvesti pod višu silu ili usled mera države kojoj pripadaju ugovarači.

Vrednost međusobnih isporuka i učešće u raspodeli dobiti

Član 10.

Vrednost međusobnih isporuka utvrđuje se na bazi jediničnih cena navedenih u ovom ugovoru.

Svaki od ugovarača dužan je da drugom ugovaraču isplati odgovarajuću vrednost u roku od _____ dana od primljene isporuke delova.

Dobit ostvarena prodajom robe u koju su ugrađeni delovi drugog ugovarača pripada ugovaraču koji je robu stavio u promet, kao i rizik u slučaju neuspeha sa prodajom.

Plaćanje iznosa koji jedan ugovarač duguje drugome, vrši se na osnovu ispostavljene fakture.

 Alternativa za član 10. : Ugovarači neće jedan drugome isplaćivati vrednost delova koju isporučuju, već će se međusobne obaveze u pogledu plaćanja utvrditi posle prodaje robe koju svako od ugovarača proizvodi i prodaje uz ugradnju delova drugog ugovarača.

U cilju utvrđenja količina i vrednosti robe koju svaki od ugovarača prodaje, ugovarači će jednom mesečno dostavljati izveštaj jedan drugome o proizvedenoj i prodatoj robi u koju su ugrađeni delovi drugog ugovarača.

Svaki od ugovarača ima pravo na naknadu vrednosti delova, prema vrednostima navedenim u ovom ugovoru, kao i da učestvuje u raspodeli neto dobiti po svakom prodatom proizvodu koji je sam prodao i koji je drugi ugovarač prodao, u sledećim procentima: _____ % Prvi proizvođač, a _____ % Drugi proizvođač.

Rizik neuspele prodaje snosi svaki ugovarač za svu robu koja je proizvedena realizacijom ovog ugovora proporcionalno procentima navedenim u stavu 3. ovog člana.

Plaćanje iznosa koji jedan ugovarač duguje drugome, vrši se na osnovu ispostavljene fakture, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Plaćanje

Član 11.

Iznos koji svaki od ugovarača duguje drugom ugovaraču dužan je da isplati u roku od _____ dana od dana prijema fakture u dinarima po __ kursu NBS na dan plaćanja.

Dužnost obaveštavanja

Član 12.

Ugovarači su dužni da jedan drugog obaveštavaju o svim događajima značajnim za ispunjenje obaveza po ovom ugovoru i odgovaraju jedan drugom za štetu koja nastupi usled propuštanja obaveštavanja.

Svaki od ugovarača dužan je da obavesti o zaključenom ugovoru odgovarajuće državne organe, ako je takvo obaveštenje potrebno po pravu države kojoj on pripada i odgovoran je drugom ugovaraču za štetu koju on trpi zbog ovakvog propuštanja.

Troškovi i fiskalne obaveze

Član 13.

Svaki ugovarač snosi svoje troškove koje je imao tokom pregovora radi zaključenja ovog ugovora, kao i troškove njegovog zaključenja.

Troškove transporta robe, pribavljanja dozvola i saglasnosti, izvoznih ili uvoznih carina i druge slične troškove, svaki od ugovarača snosi za vreme dok je rizik na njemu.

Trajanje ugovora

Član 14.

Ovaj ugovor zaključen je na period od _____ godine računajući od dana zaključenja.

Ugovor se produžava automatski za period naveden u stavu 1. ovog člana, ako nijedan od ugovarača najkasnije _____ meseca pre isteka važnosti ugovora ne obavesti drugog ugovarača da ne želi da nastavi sa ispunjenjem obaveza iz ugovora.

Završne odredbe

Član 15.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i drugi propisi.

Član 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Ugovorne strane

___________________________                                     ___________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje