Kapara i odustanica (sa modelom ugovora o kapari za prodaju nepokretnosti)

Servis računara online zakazivanje

Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Sl. list SFRJ  br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl. list SRJ br. 31/93, Sl. list SCG br. 1/2003

IX Kapara i odustanica

1. Kapara

Vraćanje i uračunavanje kapare

Član 79

(1) Ako je u trenutku zaključenja ugovora jedna strana dala drugoj izvestan iznos novca ili izvesnu količinu drugih zamenljivih stvari kao znak da je ugovor zaključen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kad je kapara data, ako nije što drugo ugovoreno.

(2) U slučaju ispunjenja ugovora, kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obaveze.

(3) Ako što drugo nije ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem udvojene kapare.

Neizvršenje ugovora

Član 80

(1) Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti, ili se zadovoljiti primljenom kaparom.

(2) Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana može, po svom izboru, tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete i vraćanje kapare, ili tržiti vraćanje udvojene kapare.

(3) U svakom slučaju, kad druga strana traži izvršenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zadocnjenja.

(4) Sud može na zahtev zainteresovane strane smanjiti preterano veliku kaparu.

U slučaju delimičnog ispunjenja obaveze

Član 81

(1) U slučaju delimičnog ispunjenja obaveze, poverilac ne može zadržati kaparu, nego može tražiti ispunjenje ostatka obaveze i naknadu štete zbog zadocnjenja, ili tražiti naknadu štete zbog nepotpunog ispunjenja, ali se u oba slučaja kapara uračunava u naknadu.

(2) Ako poverilac raskine ugovor i vrati ono što je primio kao delimično ispunjenje, on može birati između ostalih zahteva koji pripadaju jednoj strani kad je ugovor ostao neizvršen krivicom druge.

2. Odustanica

Uloga odustanice

Član 82

(1) Sporazumom ugovornih strana može se ovlastiti jedna ili svaka strana da odustane od ugovora davanjem odustanice.

(2) Kad strana u čiju je korist ugovorena odustanica izjavi drugoj strani da će dati odustanicu, ona više ne može zahtevati izvršenje ugovora.

(3) Strana ovlašćena da odustane dužna je dati odustanicu istovremeno sa izjavom o odustajanju.

(4) Ako ugovarači nisu odredili rok do koga ovlašćena strana može odustati od ugovora, ona to može učiniti sve dok ne protekne rok određen za ispunjenje njene obaveze.

(5) Ovo pravo odustajanja od ugovora prestaje i kad strana u čiju je korist ugovoreno počne ispunjavati svoje obaveze iz tog ugovora ili primati ispunjenje od druge strane.

Kapara kao odustanica

Član 83

(1) Kad je uz kaparu ugovoreno pravo da se odustane od ugovora, onda se kapara smatra kao odustanica i svaka strana može odustati od ugovora.

(2) U ovom slučaju, ako odustane strana koja je dala kaparu, ona je gubi, a ako odustane strana koja je kaparu primila, ona je udvojeno vraća.

——————————————————————————————————————————————-

Ugovor o datoj kapari

Zaključen dana __ 201_. godine u __ između:

Prodavac : ____ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, lk.br. __ MUP __,

Kupac:       ____ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, lk.br. __ MUP __,

 

Član 1.

Prodavac je jedini i isključivi vlasnik  useljivog stana u __, ul. __ br. __, po strukturi __, na __ spratu, stan br.  __, površine __ m2 koji je upisan u katastru nepokretnosti KO __ kat.parcela __ list nepokretnosti __.

Prodavac je stekao vlasništvo opisanog stana na osnovu :

Član 2.

Prodavac prodaja stan bliže opisan u članu 1. ovog Ugovora a Kupac kupuje opisani stan za ukupnu kupoprodajnu cenu od __ EUR (i slovima __).

Član 3.

Kupac prihvata kupoprodajnu cenu i predaje, u prisustvu svedoka, Prodavcu iznos od __ EUR (i slovima __ EUR) kao kaparu za kupljeni stan bliže opisan u članu 1. ovog Ugovora.

Ostatak kupoprodajne cene Kupac će isplatiti ProdavcU prilikom overe ugovora o kupoprodaji kod suda.

Prodavac i Kupac su se dogovorili da će Ugovor o kupoprodaji zaključiti i overiti kod suda u roku od __ (i slovima ___ dana) dana od dana zaključivanja ovog Ugovora o kapari.

Ugovorne strane su se takođe dogovorile da Kupac snosi troškove za porez na promet kupljene nepokretnosti

Član 4.

Prodavac i Kupac su se takođe dogovorili da se kapara daje kao garancija da će doći do zaključenja ugovora pa ukoliko Kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor na poziv Prodavaca do roka koji je utvrđen u prethodnom članu, gubi pravo na datu kaparu, a ukoliko Prodavci ne zaključe kupoprodajni ugovor na poziv Kupca do roka koji je utvrđen u prethodnom članu tj. odustanu od zaključenja ugovora, postaju solidarni dužnici prema Kupcu i dužni su vrate Kupcu primljenu kaparu u dvostrukom iznosu tj. iznos od __ EUR (i slovima ___EUR).

 

P r o d a v a c                                                                                       K u p a c

_____________________                                                                _____________________

 

Da je na dan __ 201_. godine ovaj Ugovor pročitan i slobodno i bez ikakve prisile potpisan od Prodavca i Kupca kao i da je iznos kapare naveden u ovom Ugovoru Kupac isplatio Prodavcima u našem prisustvu tvrde i garantuju svojim potpisima :

 

SVEDOCI:

      1. _______________________                                                       2. ______________________

__                                                                                                    __

               iz __, ul. __ br. __                                                                             iz __, ul. __ br. __

           JMB __ lk. __ MUP __                                                                      JMB __ lk. __ MUP __

 

 

Servis računara online zakazivanje