Odluka o kupovini nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

„__“ D.o.o.

Broj __

U __, __ 20__. godine

 

 

Na osnovu člana 200 i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) jedini član privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ u vršenju funkcije Skupštine Društva dana 20__. godine je doneo sledeću

 

Odluku o kupovini nepokretnosti

 

Član 1.

Odobrava se kupovina nepokretnosti u __, ul. __ br. __ koja sa sastoji od sledećih delova :

  1. Pravo vlasništva katastarske parcele br. __ KO __ površine __ m2.
  2. Objekta na građevinskoj parceli br. __ KO __ ukupne površine __ m2 koji se sastoji od :
    • _______________
    • _______________

Nepokretnosti se kupuju u viđenom stanju i koristiće se za obavljanje poslovnih delatnosti društva

Član 2.

Prodavac nepokretnosti bliže opisanih u stavu 1. ovog člana je __ iz __, ul. __ JMBG __.

Nepokretnosti bliže opisane u stavu 1. ovog člana su upisane u listu nepokretnosti kod Republičkog geodetskog zavoda KO __ lista br. __.

Član 3.

Kupoprodajna cena za sve nepokretnosti bliže opisanih u članu 1. ovog Ugovora iznosi __ dinara (i slovima __ dinara).

Porez na prenos apsolutnih prava pada na teret __.

Kupoprodajna cena će se isplatiti u svemu prema odredbama Ugovora o kupoprodaji koji će direktor društva sa prodavcem nepokretnosti zaključiti i kod nadležnog suda overiti.

Član 4.

Ovu Odluku odložiti u arhivu društva.

 

 

 

Jedini član Društva

______________________

 

 

Servis računara online zakazivanje