Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV

Servis računara online zakazivanje

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV

„Kako se pitanje postavljeno u zahtevu odnosi na prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini – stanu u okviru građevinskog objekta (dalje: stan), koji je izvršen u 2010. godini, poreski tretman predmetnog prenosa određuje se u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon).

Naime, imajući u vidu da originarno pravo svojine na građevinskom objektu ima lice na koje glasi građevinska dozvola i za čije potrebe se gradi objekat, što znači da prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu vrši investitor (lice na čije ime glasi građevinska dozvola), u slučaju kada je obveznik PDV u 2010. godini izvršio prenos prava raspolaganja na stanu fizičkom licu – kupcu prvog stana, pri čemu je obveznik PDV predmetni stan stekao od lica (ili više njih) na koje je glasila dozvola za dogradnju objekta, radilo se o drugom prenosu prava raspolaganja na predmetnom stanu, za koji nije postojala obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, već se taj promet oporezivao u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu. S tim u vezi, ako je obveznik PDV za izvršeni drugi prenos prava raspolaganja na stanu obračunao i u računu (ili drugom dokumentu koji služi kao račun) iskazao PDV, bio je dužan da, kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 4), a u skladu sa odredbom člana 44. stav 3. Zakona, tako obračunati i iskazani PDV plati. U tom slučaju, kupac prvog stana kojem je obveznik PDV izvršio drugi prenos prava raspolaganja na stanu, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine tog stana, s obzirom da je PDV obračunat za promet koji nije bio oporeziv PDV. Napominjemo, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava koji je izvršio promet stana licu koje se smatra kupcem prvog stana ostvaruje poresko oslobođenje po tom osnovu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu.

* * *

Odredbama člana 4. stav 3. tač. 7) i 7a) Zakona bilo je propisano, da se prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra i prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata kao i prvi prenos vlasničkih udela na predmetnim dobrima.

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona bilo je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet objekata, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i prvog prenosa vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata.

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 4) Zakona, poreskim dužnikom smatralo se i lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun (dalje: račun) iskaže PDV, a u skladu sa ovim zakonom nije dužan da obračuna i plaća PDV.

Prema odredbi člana 44. stav 3. Zakona, lice koje iskaže PDV u računu ili nekom drugom dokumentu, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara i usluga ili nema pravo da iskaže PDV, dugovalo je iskazani PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-340/2012-04 od 10.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje