Sudske takse – Tarifa

Servis računara online zakazivanje

Zakon o sudskim taksama –  Izvod

Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014

 

TAKSENA TARIFA

 

I PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tarifni broj 1.

(1) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

– do 10.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara;

– preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora;

– preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti – 9.800 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

– preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 29.300 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

– preko 1.000.000 dinara vrednosti – 48.800 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 97.500 dinara.

(2) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred privrednim sudom plaća se prema vrednosti spora:

– do 10.000 dinara vrednosti – 3.900 dinara;

– od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 3.900 dinara uvećano za 6% od vrednosti predmeta spora;

– od 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 15.600 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

– od 1.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 54.600 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

– preko 10.000.000 dinara vrednosti – 249.600 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti predmeta spora a najviše 390.000 dinara.

(3) Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za obezbeđenje dokaza, za odgovor na tužbu i za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(5) Za reviziju protiv presude ili rešenja i za predlog za ponavljanje postupka plaća se dvostruka taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se revizijom, odnosno predlogom za ponavljanje postupka pobija odluka privrednog suda – plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(6) Za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom u iznosu od 19.500 dinara.

(7) Za žalbu protiv rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(8) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu.

2. Za tužbu u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

3. Ako je podnesak primljen na zapisnik kod suda, uključujući i podneske koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak; neće se naplaćivati posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 33, ako je zapisnik trebalo sačiniti u više primeraka.

4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja plaća se pored takse za tužbu i taksa za predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.

5. Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje plaća se jedna taksa i kada se predlaže više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja, bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

6. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtev za upis u zemljišne ili druge javne knjige o nepokretnostima postupiće se po napomeni 3 uz tarifni broj 14.

7. Za žalbu protiv rešenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rešenje koje podleže plaćanju takse po tarifnom broju 2.

8. (Brisana)

9. Otkaz poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse i za taj otkaz plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

10. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosi na novčano potraživanje.

11. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za predloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tarifni broj 2.

(1) Za prvostepenu presudu i za rešenje u sporovima zbog smetanja poseda plaća se prema vrednosti predmeta spora taksa iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Za presudu zbog propuštanja i za presudu na osnovu priznanja, odnosno odricanja, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(3) Za rešenje o odbacivanju tužbe i rešenje o odbacivanju predloga za izvršenje ili obezbeđenje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 9.800 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(4) Za rešenje o izdavanju platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(5) Za rešenje po predlogu za određivanje izvršenja ili obezbeđenja plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se to rešenje donosi na osnovu inostranih izvršnih isprava plaća se puna taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(6) Za rešenje kojim se usvaja, odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(7) Za rešenje o predlogu za priznanje i izvršenje odluke inostranog suda ili arbitraže plaća se taksa od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom plaća se 19.500 dinara.

(8) Za rešenje o troškovima postupka, kad se o njima odvojeno odlučuje, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(9) (Brisan)

(10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) – (8) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku, izuzev ako se odlukom drugostepenog suda žalba odbacuje ili ako se prvostepena odluka ukida, u kom slučaju se ne plaća taksa.

(11) Za odluku suda po vanrednim pravnim sredstvima plaća se trostruka taksa iz ovog tarifnog broja, izuzev ako je tom odlukom odbačeno vanredno pravno sredstvo ili ako je odluka suda nižeg stepena ukinuta, u kom slučaju se taksa ne plaća.

(12) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

2. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.

3. Ako viši sud ukine odluku i predmet uputi na novo raspravljanje, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku ili za poravnanje. Isto tako, uračunaće se taksa plaćena za prvostepenu odluku koja je ukinuta povodom usvajanja predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili predloga za ponavljanje postupka u taksu za novu odluku koja bude doneta posle povraćaja u pređašnje stanje, odnosno ponavljanja postupka. U slučaju uračunavanja, ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku ili za poravnanje neće se vraćati razlika između ovih taksa.

4. Za dopunsku presudu ili rešenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donete odluke.

5. Ako je u toku parnice doneta međupresuda, plaća se taksa na puni iznos vrednosti predmeta spora. U takvom slučaju neće se plaćati taksa za konačnu odluku koja bude doneta posle međupresude.

6. Ako je u toku parnice doneta delimična presuda, plaća se taksa prema vrednosti zahteva o kome je odlučeno. Za konačnu odluku plaća se taksa prema vrednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen delimičnom presudom.

7. Taksa za platni nalog, odnosno taksa za rešenje o izvršenju uračunava se u taksu za odluku suda koja bude doneta povodom prigovora protiv platnog naloga, odnosno rešenja o izvršenju i u taksu za poravnanje, srazmerno vrednosti prigovorenog dela.

Ako je taksa za odluku doneta povodom prigovora protiv platnog naloga veća od takse plaćene za odluku po predlogu za izdavanje platnog naloga, odnosno naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, naplatiće se razlika, a ako je manja, razlika se neće vraćati.

8. Taksa za odluku po predlogu za izvršenje, odnosno obezbeđenje, kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga, plaća se prilikom podnošenja predloga, odnosno tužbe.

9. Za rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, plaća se jedna taksa, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja i bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

10. Za prvostepenu presudu koja je doneta u vezi sa protivtužbom plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano.

11. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica.

12. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosio na novčano potraživanje.

3. Poravnanja

Tarifni broj 3.

(1) Za sudsko poravnanje u toku prvostepenog postupka plaća se, prema vrednosti na koju su se stranke poravnale, polovina takse iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

II VANPARNIČNI POSTUPAK

 

A. OPŠTE ODREDBE

Tarifni broj 4.

(1) Za predlog da se pokrene postupak u vanparničnim stvarima koje nisu obuhvaćene posebnim odredbama kojim se propisuje plaćanje taksi u pojedinim vrstama vanparničnog postupka plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.

Napomena:

1. U svim vanparničnim postupcima shodno se primenjuju odredbe iz napomene br. 6. i 11. uz tarifni broj 1.

Tarifni broj 5.

Za konačnu odluku prvostepenog suda u vanparničnim stvarima iz tarifnog broja 4. plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.

Napomena:

1. U svim vanparničnim stvarima primenjivaće se shodno odredbe iz napomene br. 1, 2. i 3. uz tarifni broj 2.

2. Ako se odluka odnosi na lice nestalo u ratu, ne plaća se taksa za odluku suda, kao ni taksa iz tarifnog broja 4.

Tarifni broj 6.

Za sudska poravnanja u svim vanparničnim stvarima, plaća se taksa predviđena u tarifnom broju 3, ali ona ne može biti veća nego što je propisano za odluku u tarifnom broju 5.

B. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE VRSTE VANPARNIČNOG POSTUPKA

1. Postupak za raspravljanje zaostavštine

Tarifni broj 7.

Za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku plaća se paušalna taksa u iznosu od 1.000 do 75.000 dinara.

Napomena:

1. Paušalna taksa plaća se samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju.

2. Paušalna taksa plaća se kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno, odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse po članu 37. stav 3. ovog zakona.

3. Sud utvrđuje vrednost merodavnu za odmeravanje paušalne takse po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli.

4. Paušalnu taksu plaćaju naslednici u srazmeri nasleđenih delova.

5. (Brisana)

6. Plaća se taksa kao za poravnanje (tarifni broj 6) umesto posebne takse za deobu, ako naslednici sporazumno predlože deobu i sporazum o deobi bude unet u rešenje o nasleđivanju.

7. Za predlog da se sprovede rasprava zaostavštine i za druge podneske u toku ostavinskog postupka, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 8.

Za žalbu protiv rešenja o nasleđu ili o isporuci plaća se taksa iz tarifnog broja 7.

2. Postupak sastavljanja i čuvanja testamenta

Tarifni broj 9.

(1) Za sastavljanje sudskog testamenta i međunarodnog testamenta, kao i za čuvanje ili opoziv testamenta u sudu, plaća se po 980 dinara.

(2) (Brisan)

Napomena:

1. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se bez obzira da li je testament sastavljen, odnosno opozvan u sudskoj zgradi ili van nje.

2. Za čuvanje testamenta plaća se taksa bez obzira gde je testament sačinjen. Ako se u istom trenutku stari testament zamenjuje novim, neće se plaćati ni taksa za vraćanje testamenta.

3. Ne plaća se taksa za čuvanje isprava o usmenom testamentu, niti za davanje izjave svedoka usmenog testamenta o zaveštavaočevoj poslednjoj volji.

4. Ne plaća se taksa za opozivanje, ako se docnijim testamentom opoziva raniji i ujedno sastavlja novi testament.

5. Ne plaća se taksa za predlog da se preduzmu radnje iz ovog tarifnog broja.

3. Postupak za deobu

Tarifni broj 10.

Za predlog da se sprovede deoba zajedničke stvari ili imovine, za odluku po predlogu za deobu, za žalbu protiv odluke po predlogu, plaća se po 1.900 dinara.

Napomena:

Za deobu u ostavinskom postupku ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom navedenim u napomeni pod brojem 6 uz tarifni broj 7.

4. Postupak za uređenje međa (granica)

Tarifni broj 11.

Za predlog za uređenje međa, za odluku po predlogu, za žalbu protiv odluke po predlogu, plaća se po 1.900 dinara.

5. Postupak za sudski poništaj isprava (amortizacija)

Tarifni broj 12.

(1) Za predlog da se sprovede postupak za poništaj isprave i za žalbu protiv odluke o predlogu plaća se po 980 dinara.

(2) Za odluku po predlogu plaća se taksa prema vrednosti isprave i to:

– do 5.000 dinara vrednosti – 980 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 4% vrednosti isprave;

– preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 2.500 dinara uvećano za 2% vrednosti isprave;

– preko 50.000 dinara vrednosti – 4.500 dinara uvećano za 1% vrednosti isprave, a najviše 9.800 dinara.

(3) Ako na ispravi nije označena vrednost, plaća se 980 dinara.

Napomena:

Vrednost isprave određuje se prema njenoj nominalnoj vrednosti.

6. Postupak overe potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda

Tarifni broj 13.

(1) Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overavanje potpisa, rukopisa ili prepisa, plaća se 70 dinara.

(2) Plaća se 160 dinara za:

1. overu potpisa, odnosno rukopisa,

2. overu potpisa sudskog prevodioca na prevodima radi njihove upotrebe u zemlji,

3. overu rukopisa, za svaki list rukopisa formata A4,

4. overu prepisa ili fotokopije, za svaki list formata A4.

(3) Plaća se 490 dinara za:

1. overu potpisa sudskog prevodioca na prevodima radi njihove upotrebe u inostranstvu,

2. overu potpisa na punomoćju.

(4) 1. Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overa potpisa, prepisa ili rukopisa za upotrebu u inostranstvu, plaća se 190 dinara,

2. Za overu potpisa, prepisa ili rukopisa za upotrebu u inostranstvu plaća se 1.900 dinara.

(5) Za overu potpisa na ugovorima, plaća se i to:

1. Za novozaključene ugovore čija je vrednost:

– do 10.000 dinara vrednosti – 980 dinara;

– od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 1% vrednosti ugovora;

– preko 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 2.900 dinara uvećano za 0,5% vrednosti ugovora;

– preko 1.000.000 dinara vrednosti – 12.600 dinara uvećano za 0,25% od vrednosti ugovora, a najviše 39.000 dinara.

2. Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, za overu potpisa plaća se 1.900 dinara.

3. Za overu produženja roka važenja ugovora, plaća se 50% od takse iz tačke 1, odnosno 2. ovog stava.

4. Za overu potpisa ugovora o poklonu, plaća se 50% od takse iz tačke 1. odnosno 2. ovog stava.

Napomena:

1. Potpisi na ispravi koju izdaju pravna lica smatraju se kao jedan potpis, ako su propisima ili pravilima za potpisivanje ovlašćena dva ili više lica.

2. Za molbu kojom se traži overa potpisa ili otiska prsta na ispravi, plaća se jedna taksa bez obzira koliko se potpisa na ispravi overava.

3. Kad stranka preda sudu u toku postupka prost prepis na kome radnik suda svojim potpisom potvrdi da je video izvornik, za takvu potvrdu plaća se 50% iz stava (2) ovog tarifnog broja.

4. Taksu za overu potpisa, rukopisa ili prepisa plaća lice koje traži overu. Pre nego što taksa bude plaćena, ne sme se izvršiti overa.

5. U potvrdi o overi prepisa treba označiti sa koliko je takse taksiran izvornik isprave čiji se prepis overava.

6. Taksa za overu potpisa, rukopisa i prepisa lepi se na samoj molbi kojom je overa tražena, a u slučaju usmene molbe na samoj ispravi, odnosno primerku prepisa koji ostaje kod suda. Na isti se način postupa i u pogledu lepljenja takse za samu molbu.

7. Za overu potpisa i pečata plaća se jedna taksa.

8. Ako se jednom molbom traži overa potpisa na više isprava ili overa više rukopisa ili prepisa, plaća se taksa za molbu onoliko puta koliko ima isprava, odnosno prepisa ili rukopisa.

9. Taksa iz stava (4) tačka 1. ovog tarifnog broja plaća se na vrednost označenu u ugovoru. Ako je vrednost ugovora procenjiva ali nije označena, za overu potpisa na ugovoru plaća se dvostruka taksa iz stava (4) tačka 2. ovog tarifnog broja.

10. Ako se overava prepis isprave pisane na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

11. Za overu potpisa na punomoćju iz stava (3) tačka 2. ovog tarifnog broja, i za overu potpisa na ugovorima iz stava (4) ovog tarifnog broja plaća se jedna taksa, bez obzira da li se overava jedan ili više potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru i bez obzira koliko se primeraka ugovora overava.

7. Postupak sačinjavanja pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Tarifni broj 13a

(1) Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća se taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla, i to:

– do 600.000 dinara vrednosti – 9.000 dinara;

– preko 600.000 do 2.500.000 dinara vrednosti – 15.000 dinara;

– preko 2.500.000 do 5.000.000 dinara vrednosti – 21.000 dinara;

– preko 5.000.000 do 7.000.000 dinara vrednosti – 30.000 dinara;

– preko 7.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 36.000 dinara;

– preko 10.000.000 do 14.000.000 dinara vrednosti – 42.000 dinara;

– preko 14.000.000 dinara vrednosti – 42.000 dinara uvećano za 1.500 dinara za svakih započetih 1.000.000 dinara vrednosti, a najviše do 600.000 dinara.

(2) Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu između roditelja, kao poklonodavca i deteta, kao poklonoprimca, kada je predmet poklona nepokretnost, plaća se 50% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

(3) Ako se pravni posao u obliku javnobeležničkog zapisa sačinjava za više stranaka, taksa se uvećava 1.500 dinara za treću i svaku narednu stranku, ali najviše do 50% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Napomena:

1. Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa kada je predmet pravnog posla raspolaganje nepokretnostima, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovora o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, ustupanja ili raspodele imovine za života, obećanje poklona ili ugovora o poklonu za slučaj smrti i ugovora o doživotnom izdržavanju, kao osnov za određivanje takse uzima se ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.

2. Za zahtev kojim se traži sačinjavanje pravnog posla u obliku javnobeležničkog zapisa iz ovog tarifnog broja ne plaća se posebna taksa.

3. Za overu sačinjenog javnobeležničkog zapisa, kao i za izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju javnobeležničkog zapisa ne plaća se posebna taksa.

4. Za sačinjavanje predugovora, dopune ili raskida postojećeg ugovora u obliku javnobeležničkog zapisa plaća se 50% od takse iz ovog tarifnog broja.

5. Taksu iz ovog tarifnog broja, ako ima više stranaka, plaćaju stranke solidarno.

III ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI POSTUPAK I POSTUPAK ZA UPIS U DRUGE JAVNE KNJIGE O NEPOKRETNOSTIMA

 

A. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tarifni broj 14.

(1) Za podneske kojima se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje uknjižbe ili predbeležbe iz zemljišne knjige, plaća se:

1. Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati iznosi:

– do 5.000 dinara vrednosti – 390 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 390 dinara uvećano za 1% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 780 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

2. Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati nije procenjiva, ili ako se traži upis ili brisanje samo zabeležbe plaća se 390 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke iz stava (1) ovog tarifnog broja, plaća se 390 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova, plaća se taksa onoliko puta koliko ima sudova kod kojih upis ili brisanje treba izvršiti. Ovo važi i kad, u slučaju zajedničkog založnog prava, treba sprovesti upis u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.

2. Ako se jednim podneskom traži više upisa procenjivih prava, naplaćuje se jedna taksa, prema ukupnoj vrednosti ovih prava. Ali ako se jednim podneskom traži ujedno upis procenjivih i neprocenjivih prava, ili još i upis jedne ili više zabeležbi, taksa za podnesak platiće se samo prema vrednosti procenjivih prava. Za podneske kojima se traži upis samo neprocenjivih prava i zabeležbi, plaća se samo jedna taksa iz stava (1) tačka 2. ovog tarifnog broja.

3. Ako je zahtev za upis stavljen u podnesku iz tarifnog broja 1. neće se naplaćivati taksa za podnesak iz tarifnog broja 14.

4. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja u stvarima navedenim u napomeni 8. tač. 3, 6, 7, 9, 10. i 13. tarifnog broja 15.

5. Za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. Upisi

Tarifni broj 15.

(1) Za uknjižbu ili za predbeležbu prava svojine, ako pravni posao ili osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ne podležu porezu na prenos apsolutnih prava, plaća se 1.900 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

(2) Za uknjižbu ili za predbeležbu prava svojine, ako je osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ugovor o poklonu, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

(3) Za uknjižbu ili za predbeležbu drugih stvarnih prava ili njima jednakih prava, plaća se:

1. ako je predmet prava procenjiv, 980 dinara;

2. ako je predmet prava neprocenjiv, 590 dinara.

(4) Za zabeležbu plaća se:

1. za zabeležbu prinudne uprave i dozvolu prinudne prodaje, ako za istu tražbinu već nije upisano založno pravo na nepokretnosti koja je predmet prinudne uprave ili prodaje, 980 dinara. Tako plaćena taksa uračunaće se u taksu koju treba platiti za naknadni upis založnog prava zbog iste tražbine, ako se takav upis zatraži pre brisanja ove zabeležbe;

2. za ostale zabeležbe, 590 dinara.

Napomena:

1. Taksu za upis dužno je da plati lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili na drugoga prenosi, i to lice jamči za plaćanje takse solidarno sa licem u čiju se korist vrši upis.

2. Taksa se plaća i ako se upis vrši po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen takse – napomena 8. uz ovaj tarifni broj.

3. Ako se na osnovu jedne molbe upisuje više prava u korist jednog istog lica kod istog suda, taksa se plaća po ukupnoj vrednosti ovih prava u času upisivanja.

4. Kad se upisuje tražbina, taksa se odmerava prema iznosu tražbine sa svim sporednim potraživanjima (kamata, dospeli troškovi i dr.) računajući kamatu od dana predaje molbe za upis, ako je naznačen iznos ovih potraživanja ili procenat od glavnice.

5. Taksa za upis plaća se i kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

6. Ako se upis uknjižbe ili predbeležbe, odlukom višeg suda u celini ili delimično ukine ili izmeni, vraća se na zahtev celokupna plaćena taksa, odnosno njen srazmerni deo.

7. Taksa za upis po ovom tarifnom broju plaća se uz taksu za podnesak i lepi se na samom podnesku.

Ako ova taksa nije plaćena uz podnesak kojim se zahteva upis, sud će po izvršenom upisu postupiti po članu 37. stav 3. ovog zakona.

8. Ne plaća se taksa za sledeće upise:

1) za upis opravdanja predbeležbe;

2) za potpuno ili delimično brisanje nekog upisanog prava;

3) za službene radnje u postupku uređenja, osnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, kao i za usaglašavanje zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem. U ovim postupcima oslobađanje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge, molbe za izdavanje katastarskih planova i posedovnih listova, razna uverenja i overavanje prepisa.

Ovo oslobađanje važi i za postupak za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ako se verodostojnom ispravom utvrdi da je upis ranije bio sproveden i da je, prema tome, bila plaćena taksa za taj upis;

4) za ponovni upis istog, makar delimično ugašenog prava, usled parničnog ili izvršnog postupka, u korist istog lica. Ako je vrednost ponovo upisanog prava veća, plaća se na višak vrednosti propisana taksa;

5) za upis istog prava, makar delimično i ugašenog, na više nepokretnosti koje se vode po knjigama jednog suda ili više sudova, za prenos istog prava s jedne nepokretnosti na drugu nepokretnost istog sopstvenika; za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan deo iste nepokretnosti; za proširenje istog prava i na druge nepokretnosti istog sopstvenika; za proširenje zajedničkog jemstva na pojedina zemljišno knjižna tela, s tim što ovo oslobađanje važi samo ako nisu nastupile promene u pogledu obima prava ili ovlašćenog lica;

6) za upis prava svojine ili prava službenosti i plodouživanja po izvršenoj deobi, ako su deobničari bili upisani kao suvlasnici tih prava, s tim da ovo oslobađanje važi i u slučaju deobe porodičnih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama;

7) za upis na osnovu rešenja o nasleđivanju;

8) za upis založnog prava na nepokretnosti jemca, ako je to pravo već upisano i na nepokretnosti glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena taksa;

9) za ispravku greške u upisu, pri čemu ako je greška nastala krivicom titulara prava, plaća se taksa za podnesak kojim se traži ispravka upisa (tar. br. 14. stav 1);

10) za sve upise u korist Republike Srbije;

11) za zabeležbu privremene uprave određene u toku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabeležbu prinudne uprave određene umesto prinudne javne prodaje;

12) za naknadni upis susvojine bračnog druga na osnovu sudske odluke ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni deo svakog bračnog druga na nepokretnostima koje su u njihovoj susvojini;

13) za sve upise u zemljišne knjige u korist građana u vezi sa razmenom zemljišta u cilju arondacije i komasacije, kao i na osnovu propisa o eksproprijaciji i propisa o vraćanju zemlje u skladu sa zakonom kojim se uređuju način i uslovi priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je preneto u društvenu svojinu po osnovu PZF i konfiskacije zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;

14) za upis založnog prava za obezbeđenje kredita kod otkupa društvenog stana od strane nosioca stanarskog prava, ili kod kupovine stana, preko stambene zadruge ili kod izgradnje ili adaptacije stambenog prostora.

9. Oslobađanje iz tač. 4, 5. i 6. napomene br. 8. važi samo ako je taksa za prvi upis plaćena.

3. Izazivački postupak

Tarifni broj 16.

Za rešenje povodom prigovora poverioca protiv otcepljenja dela nepokretnosti ili razmene zemljišta u izazivačkom postupku, po pravilima o zemljišno knjižnim deobama, otpisima i pripisima, plaća se 590 dinara.

Napomena:

Taksu iz ovog tarifnog broja plaća stranka koja je pokrenula postupak za besteretni otpis dela zemljišno-knjižnog tela.

B. UPIS U INTABULACIONE, ZASTAVNE, TAPIJSKE I DRUGE JAVNE KNJIGE O NEPOKRETNOSTIMA

1. Upis u tapijske knjige

Tarifni broj 17.

(1) Za podnesak kojim se traži prenos tapije, plaća se taksa iz stava (1) tarifnog broja 19.

(2) Za žalbu protiv odluke suda po predmetu iz stava (1) ovog tarifnog broja, plaća se 590 dinara.

Tarifni broj 18.

(1) Za upis potvrđene tapije u knjigu tapija, kao i za upis prava svojine putem prenosa tapije na istog ili novog sopstvenika, ako pravni posao ili osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ne podleže porezu na prenos apsolutnih prava, plaća se 1.900 dinara, bez obzira na vrednost prava.

(2) Za upis iz stava (1) ovog tarifnog broja, ako je osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ugovor o poklonu, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost prava.

(3) Za upis sticanja drugih stvarnih prava plaća se:

1. ako je predmet prava procenjiv, 980 dinara,

2. ako je predmet prava neprocenjiv, 590 dinara.

(4) Za ostale upise u tapijske knjige, plaća se 590 dinara.

Napomena:

1. Kad sopstvenik nepokretnosti koja je već upisana u knjigu tapija zahteva od suda da se jedan deo nepokretnosti izdvoji i da mu se za izdvojeni deo izda posebna tapija, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja. Ali ako sud kupcu izdaje novu tapiju a staru (izvornu) umanjuje za prodati deo, plaća se taksa i za podnesak iz stava (1) tarifnog broja 17. i taksa za upis prenosa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

2. Ne plaća se taksa:

1) za radnju u postupku oko izdavanja tapija u krajevima gde nema zemljišnih knjiga i u tom postupku oslobađanje se odnosi na sve podneske, zahteve, priloge, molbe za izdavanje katastarskih planova i posedovnih listova, razna uverenja, overavanje prepisa i potvrde tapija;

2) za radnje u postupku obnavljanja uništenih tapijskih knjiga, ako se verodostojnom ispravom utvrdi da je upis ranije bio sproveden i da je, prema tome, bila plaćena taksa za taj upis;

3) napomena uz tarifni broj 15. shodno će se primenjivati i uz ovaj tarifni broj.

2. Upis u intabulacione, zastavne (hipotekarne) i druge javne knjige o nepokretnostima

Tarifni broj 19.

(1) Za podnesak kojim se traži sastavljanje ili brisanje intabulacije, nadintabulacije ili pribeleške, odnosno upis hipoteke, na područjima na kojima još važe intabulacione knjige, kao i za podnesak kojim se traži upis u druge knjige o nepokretnostima, prema odredbama posebnih propisa, plaća se:

1. Ako vrednost prava koje treba obezbediti ili brisati iznosi:

– do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

2. Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati nije procenjiva ili ako se traži upis ili brisanje samo zabeležbe 590 dinara

(2) Za žalbu protiv odluke suda po predlozima iz stava (1) ovog tarifnog broja plaća se 590 dinara.

Napomena:

Napomena uz tarifni broj 14. shodno će se primenjivati i uz ovaj tarifni broj.

Tarifni broj 20.

(1) Za upis intabulacije, nadinatabulacije, pribeleške ili hipoteke, odnosno za upis prava u drugim posebnim javnim knjigama o nepokretnostima, plaća se 1.900 dinara, bez obzira na vrednost prava.

(2) Za upis zabeležbe prinudne uprave i dozvole prinudne prodaje, ako za istu tražbinu već nije upisana intabulacija (založno pravo) na nepokretnosti koja je predmet prinudne uprave ili prodaje, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost poveriočevog potraživanja.

(3) Za upis ostalih zabeležbi koje se po važećim propisima mogu upisati u intabulacione knjige, plaća se 980 dinara.

(4) Za propuštanje intabulacije ili hipoteke plaća se 190 dinara.

Napomena:

Napomena uz tarifni broj 15. shodno će se primenjivati i uz ovaj tarifni broj.

IV TAKSE U STEČAJNOM POSTUPKU I POSTUPKU REORGANIZACIJE

1. Podnesci

Tarifni broj 21.

(1) Za predlog za pokretanje stečajnog postupka i za podnošenje plana reorganizacije plaća se 980 dinara.

(2) Za prijavu poverilaca u stečajnom postupku plaća se prema vrednosti potraživanja:

– do 250.000 dinara vrednosti – 980 dinara;

– preko 250.000 dinara vrednosti – 980 dinara, uvećano za 1% vrednosti potraživanja, a najviše 3.900 dinara;

(3) Za žalbu protiv odluke stečajnog veća plaća se 980 dinara.

Napomena:

1. Kao osnov za plaćanje takse za prijave poverilaca uzima se iznos tražbine koju poverilac prijavljuje, pri čemu će se uzeti da uslovljena tražbina nije uslovljena, a ako jedan poverilac prijavi više tražbina, taksa se plaća na ukupni iznos tih tražbina.

2. Taksa se ne plaća:

1) za podneske stečajnog upravnika,

2) za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju i za priloge uz podneske.

3. i 4. (brisane)

2. Paušalna taksa

Tarifni broj 22.

Paušalna taksa se plaća:

1) u stečajnom postupku od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, od 1.900 do 19.500 dinara;

2) za reorganizaciju od iznosa za koji je usvojen plan reorganizacije, od 1.900 do 19.500 dinara.

Napomena:

1. Paušalna taksa se smatra troškovima stečajnog postupka i određuje je sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik po pravosnažnosti rešenja o glavnoj deobi.

2. Paušalnu taksu za reorganizaciju plaća pravno lice čiji je plan reorganizacije usvojen.

3. Paušalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se u roku od osam dana od dostave naloga za plaćanje takse po članu 37. stav 3. ovog zakona.

IVa UPIS U SUDSKI REGISTAR

1. Prijave

Tarifni broj 22a

Za svaku prijavu za upis u sudski registar, plaća se 590 dinara.

Napomena:

Ako se jednom prijavom traži više upisa za isti subjekat upisa plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

2. Upis u sudski registar

Tarifni broj 22b

(1) Za rešenje doneto po prijavi za upis osnivanja subjekta upisa plaća se 1.900 dinara.

(2) Za rešenja doneta po prijavama za ostale vrste upisa koji nisu navedeni u stavu (1) ovog tarifnog broja plaća se 590 dinara.

(3) Za žalbu na rešenje doneto u postupku upisa iz st. (1) i (2) ovog tarifnog broja plaća se 590 dinara.

(4) Za zahtev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se 590 dinara.

(5) Za rešenje po zahtevu za brisanje upisa plaća se 590 dinara.

Napomena:

Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

3. Objavljivanje

Tarifni broj 22v

Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasilu plaća se 390 dinara.

Napomena:

Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni br. 23. do 25.

(Brisano)

VI KRIVIČNI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI

1. Podnesci

Tarifni broj 26.

(1) Za privatnu tužbu i protivtužbu, plaća se po 980 dinara.

(2) (Brisan)

(3) Za zahtev za ponavljanje krivičnog postupka, plaća se 590 dinara.

(4) Za žalbu protiv presude i za žalbu protiv rešenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se po 590 dinara.

Napomena:

1. Ako se krivični postupak vodi zajednički po više predmeta nema uticaja na taksu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužilaca ili na više okrivljenih, ili što podnesak podnosi više privatnih tužilaca ili više okrivljenih, ili što podnesak obuhvata više krivičnih dela jednog okrivljenog.

2. Za podnesak kojim se krivični postupak proširuje na druga krivična dela, istog okrivljenog, za koja se goni po privatnoj tužbi, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

3. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tarifni broj 27.

Za presudu i za rešenje kojim se izriče sudska opomena plaća se 980 dinara, a za ostala rešenja kojima se okončava postupak plaća se 390 dinara.

Napomena:

1. Taksa za presudu plaća se samo jednom, bez obzira na broj privatnih tužilaca i broj krivičnih dela koja su obuhvaćena jednom presudom.

2. Ako su za više krivičnih dela jednog istog učinioca usled razdvajanja postupka donete posebne presude od strane istog suda, plaća se taksa za presudu samo jedanput.

3. Ako je presudom odbijena tužba zbog nenadležnosti suda, uračunaće se plaćena taksa za ovu presudu u taksu za presudu nadležnog suda, ali ako je taksa koja se uračunava veća, višak se neće vraćati. Ako se presuda usled žalbe, predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili ponavljanje krivičnog postupka ukine, uračunaće se taksa plaćena za ukinutu odluku u taksu za novu odluku.

VIa PREKRŠAJNI POSTUPAK

Tarifni broj 27a

(1) Za žalbu protiv presude prekršajnog suda plaća se 900 dinara.

(2) Za zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka i zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude plaća se 1.750 dinara.

VII POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU

1. Podnesci

Tarifni broj 28.

(1) Za tužbu protiv upravnog akta kojom se pokreće upravni spor plaća se 390 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se 390 dinara.

(3) Za tužbu za ponavljanje postupka, plaća se 390 dinara.

(4) Za zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu, plaća se 980 dinara.

Napomena:

1. Za predlog da se donese rešenje kojim se zamenjuje upravni akt i za druge podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa iz ovog tarifnog broja povećana za 50%.

3. Za zahteve za sudsku zaštitu plaća se taksa iz stava (3) ovog tarifnog broja.

2. Odluke

Tarifni broj 29.

(1) Za prvostepenu presudu u upravnom sporu plaća se:

1. ako je vrednost predmeta spora procenjiva, 1% od vrednosti spornog predmeta, a najviše 1.900 dinara;

2. ako je vrednost predmeta spora neprocenjiva, 980 dinara.

(2) Taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ne može biti manja od 590 dinara.

Napomena:

1. Ako je predmet spora delom procenjiv a delom neprocenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procenjiv.

Kad se radi o stvarima iz oblasti invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja, starateljstva, usvojenja i socijalne zaštite, taksa za presudu plaća se kao za predmet neprocenjive vrednosti.

2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa za presudu uvećana za 50%.

3. Za odluku u postupku po zahtevu za sudsku zaštitu, plaća se taksa iz stava (1) tačke 2 ovog tarifnog broja.

4. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju, ne plaća se taksa.

VIII POSEBNI SLUČAJEVI

1. Sudska uverenja i potvrde

Tarifni broj 30.

(1) (Brisan)

(2) Za uverenja, plaća se 190 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim uverenjem posvedočava više činjenica, osobina, odnosa ili okolnosti, plaća se jedna taksa.

2. Za potvrdu da je taksa plaćena, izdatu u obliku uverenja, plaća se taksa po ovom tarifnom broju. Ne plaća se taksa, ako se izdaje samo priznanica o plaćenoj taksi.

3. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za potvrde koje sud izdaje stranci, svedoku, veštaku, prevodiocu ili tumaču da su prisustvovali ročištu, odnosno pretresu, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im ta potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada.

4. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na prepis sudske odluke, ne plaća se taksa.

5. (Brisana)

6. Taksa za uverenje lepi se na samom podnesku kojim se traži izdavanje uverenja.

7. Ako se uverenje izdaje u dva ili više primeraka za drugi i svaki dalji primerak plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

8. (Brisana)

9. Taksu po ovom tarifnom broju plaća lice koje traži izdavanje uverenja, a uverenje se ne sme izdati dok taksa ne bude plaćena.

Tarifni broj 31.

(Brisano)

3. Razmatranje spisa

Tarifni broj 32.

Za izveštaje i podatke koji se traže od suda iz završenih predmeta plaća se 390 dinara

4. Prepisi

Tarifni broj 33.

(1) Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava, koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 20 dinara po stranici teksta izvornika.

(2) Pod prepisom u smislu stava (1) ovog tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

Napomena:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se taksa iz tar. broja 30. stav (1).

2. Taksa za prepis lepi se na samoj molbi kojom je traženo prepisivanje, a u slučaju usmene molbe, na spisu. Taksa za zahtev za prepis lepi se takođe na samom zahtevu (molbi), odnosno na spisu, ako je molba usmena.

3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku plaća se taksa u trostrukom iznosu od propisane u ovom tarifnom broju.

4. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

5. Izvodi iz javnih knjiga

Tarifni broj 34.

(1) Za izvode iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga o nepokretnostima, ako se izdaju na zahtev stranke, plaća se po listu formata A4, 100 dinara.

(2) (Brisan)

Napomena:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev stranke da joj se izda izvod ne plaća se taksa.

2. Napomena pod tačkom 3. uz tarifni broj 21. važi i kod plaćanja takse po ovom tarifnom broju.

6. Sudski depoziti

Tarifni broj 35.

Za čuvanje (depozit) novca, stvari i vrednosnih papira na zahtev stranke, plaća se godišnje 2% od vrednosti deponovanih stvari.

Napomena:

1. Ova taksa ne plaća se na depozit koji se polaže na zahtev državnih organa, ako se podigne u roku.

2. Taksa se plaća za prvu godinu unapred, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cela. U slučaju prenosa depozita iz jednog u drugi sud, a na zahtev deponenta, za prenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

3. Ako se vrednost stvari ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.

4. Za pismeni ili usmeni zahtev da se prime na čuvanje novac, stvari ili vrednosni papiri, ne plaća se taksa.

7. Protesti

Tarifni broj 36.

(1) Za usmenu ili pismenu molbu za protest menice, čeka (i drugih isprava ili ugovora) zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se 100 dinara.

(2) Za protest se plaća prema vrednosti:

– do 5.000 dinara vrednosti – 190 dinara;

– preko 5.000 dinara do 20.000 dinara vrednosti – 190 dinara uvećano za 2% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

Napomena:

1. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se na proteste koji se podnose po propisima o menici i čeku, kao i na zamene protesta. Taksa za protest lepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe, na prepis protesta koji ostaje kod suda. Na isti način se postupa i u pogledu lepljenja takse za samu molbu.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamenu protesta.

8. Ostali predmeti

Tarifni broj 37.

(1) Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

(2) Za sastavljanje pred sudom ugovora o zemljišno-knjižnim, intabulacionim ili tapijskim stvarima plaća se:

1. Prema vrednosti:

– do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 1% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

2. Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, 590 dinara.

Napomena:

1. Ako se istovremeno sa sastavljanjem ugovora traži i upis prava, osim takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, plaća se i taksa za podnesak kojim se upis traži, kao i taksa za upis.

2. Pri sastavljanju ugovora iz stava (2) ovog tarifnog broja ne plaća se posebna taksa za predlog da se ugovor sastavi, niti takse za overu potpisa po tarifnom broju 13.

3. Za stav (2) tačka 1. ovog tarifnog broja važi napomena br. 9 uz tarifni broj 13.

Tarifni broj 38.

(1) Za predlog stranke da sud postavi sudiju ili predsednika izbranog suda, plaća se 590 dinara.

(2) Za predlog o izuzeću sudije izbranog suda, plaća se 590 dinara.

(3) Za izdavanje potvrde o pravnosnažnosti ili izvršnosti presude izbranog suda, plaća se 980 dinara.

Napomena:

Ne plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ako je predlog za postavljanje predsednika izbranog suda podneo izbrani sudija.

Tarifni broj 39.

(1) Za opomenu kojom se neko poziva da plati taksu koju je bio dužan da plati i bez opomene, plaća se 390 dinara, a u postupku pred privrednim sudom 780 dinara.

(2) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se opomena kao pred sudom opšte nadležnosti.

Tarifni broj 40.

(1) Za odluku kojom se odbacuje ili odbija zahtev za izuzeće sudije, sudije porotnika, predsednika suda, javnog tužioca i drugih službenih lica, plaća se taksa u iznosu od 590 dinara.

(2) U rešenju iz stava (1) ovog tarifnog broja, sud će opomenuti stranku da je dužna da plati taksu u roku od pet dana od dana prijema odluke.

Tarifni broj 41.

(1) Za molbu kojom se traži odlaganje izvršenja krivične sankcije, plaća se 590 dinara.

(2) Za odluku prvostepenog suda po molbi, plaća se 980 dinara.

(3) Za žalbu na odluku prvostepenog suda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(4) (Brisan)

 

 

Servis računara online zakazivanje