Tarifa od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača) uređaja za fotokopiranje i slične tehnike kopiranja za nekomercijalno umnožavanje fotografija

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Tarifu je donela Organizacija fotografskih autora na bazi Zakona o autorskom pravu 

 

Tarifa od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača) uređaja za fotokopiranje i slične tehnike kopiranja za nekomercijalno umnožavanje fotografija

Sl.glasnik RS br. 42/2015

 

Član 1

Ovim predlogom propisuju se merila za određivanje visine naknada za fizička i pravna lica koja uz naknadu obavljaju usluge fotokopiranja u fotokopir radnjama odnosno fotokopirnicama kao i merila za određivanje visine naknada za proizvođače i uvoznike uređaja za fotokopiranje.

Član 2

Naknada za obavljanje usluga fotokopiranja naplaćuje se fizičkim i pravnim licima koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja u fotokopir radnjama odnosno fotokopirnicama (u daljem tekstu: obveznik) prema broju fotokopirnih uređaja na kojima obavljaju delatnost fotokopiranja.

Član 3

Naknada koje plaćaju fizička i pravna lica koja se bave proizvodnjom, odnosno uvozom uređaja za fotokopiranje (u daljem tekstu: obveznik) naplaćuje se u postotku od prodajne, odnosno uvozne cene uređaja za fotokopiranje i fotokopiranju podobne tehnike reprodukovanja (skener i štampač).

Naknada se naplaćuje na uređaje koje je obveznik proizveo i prvi puta prodao (prodajna cena), odnosno na nove, prvi puta uvezene uređaje (uvozna cena).

NAKNADE ZA OBAVLJANJE USLUGA FOTOKOPIRANJA

Tarifni broj 1.

 1. Naknada se određuje prema broju fotokopirnih uređaja i iznosi:

– po jednom uređaju za fotokopiranje 125 dinara mesečno.

 1. U slučaju rasta cena na malo za više od 5% u toku jednog meseca, promene cene naknada koja fizička i pravna lica naplaćuju ili u slučaju bilo kakvih drugih promena koje bi uticale na nivo ugovorene autorske naknade, ispunjeni su uslovi za izmenu visine naknade Tarife ili dopunu tarifnog sporazuma.
 2. Obveznik je dužan na zahtev OFA dostaviti podatke o broju fotokopirnih uređaja na kojima obavlja delatnost fotokopiranja radi određivanja naknade.
NAKNADA ZA PROIZVOĐAČE I UVOZNIKE UREĐAJA ZA FOTOKOPIRANJE

Tarifni broj 2.

 1. Naknada se naplaćuje fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju delatnost proizvodnje, odnosno uvoza sledećih uređaja:
 2. a) fotokopir aparata
 3. b) štampača
 4. v) skenera

i to:

– 0,125% od vrednosti ovih uređaja uvećanih za carinu (bez PDV).

 1. Obaveza plaćanja naknade iz tačke 1. ovog tarifnog broja nastaje pri prvoj prodaji ili prvom uvozu u Republiku Srbiju novih uređaja za fotokopiranje i drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja (štampač i skener), čime je isključeno plaćanje naknade pri drugoj ili svakoj sledećoj prodaji, odnosno uvozu istog uređaja.
 2. Obaveza plaćanja naknade ne odnosi se na uređaj uvezen radi daljnjeg izvoza u drugu zemlju.

Tarifni broj 3.

 1. Obveznik je dužan dostaviti tromesečni izveštaj o broju proizvedenih, odnosno novih, uvezenih uređaja za fotokopiranje ili fotokopiranju podobne tehnike reprodukovanja radi određivanja visine naknade.

DOSPEĆE I OBRAČUN NAKNADA

Tarifni broj 4.

 1. Sve naknade na osnovu ove tarife naplaćuje OFA u ime i za račun nosilaca prava.
 2. Naknade iz Tarifnog broja 1. i 2. dospevaju na naplatu tromesečno.
 3. Ukoliko postoji mogućnost da se putem carine, Ministarstva finansija, naplaćuje naknada od obveznika naknade iz Tarifnog broja 1. ona će se vršiti, na način, u rokovima a u skladu sa carinskim propisima.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ova naknada stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje