Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse

Servis računara online zakazivanje

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse

„Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju takse po odredbama tog zakona. Iznosi taksi propisani su Tarifom. Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B. U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

Organi jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (član 1a tačka 3) Zakona).

Odredbom člana 1a tačka 1) Zakona propisano je da „zahtev“ jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa.

Odredbom člana 10. stav 4. Zakona propisano je daje obveznik dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. stav 7. i člana 4a stav 2. Zakona kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Prema odredbi člana 11. stav 1. Zakona, taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako Zakonom nije drukčije propisano.

Prema odredbi člana 19. stav 1. tačka 11) Zakona, republička administrativna taksa se ne plaća za spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu.

Prema odredbi člana 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova (u daljem tekstu: pravilnik).

Odredbom člana 26. stav 1. Zakona o radu propisano je da je kandidat dužan da, prilikom zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu dostavi isprave i druge dokaza o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos, utvrđenih pravilnikom.

Prema odredbi člana 34. stav 1. Zakona o radu, zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Dakle, stranka koja je dužna da prilikom zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu dostavi isprave i druge dokaze o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos, u skladu sa Zakonom o radu, i koja nadležnom organu podnese zahtev za izdavanje spisa i izvršenje radnji u tu svrhu (npr. izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i sl.), ne plaća republičku administrativnu taksu za one spise i radnje koji su joj potrebni u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu, u smislu propisa kojima su uređeni radni odnosi.

Prema odredbi člana 22. Zakona, u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse. Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. tog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-02-00053/2010-04 od 12.11.2010. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje