PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

Servis računara online zakazivanje

Pročitaj  propis :

Javnobeležnička tarif(Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017)

Tarifni broj 1

Vrsta pravnog posla

Osnovica za obračun
Vrednost pravnog posla u dinarima
Nagrada beležniku u bodovima
Vrednost boda

Iznos nagrade beležniku u dinarima

1

2 3 4 5

6
(4 x 5)

1. Raspolaganje imovinom (kupoprodaja, poklon)
2. Deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera
3. Ugovor o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera
4. Razmena imovine
5. Ustupanje i raspodela imovine za života ili sličan pravni posao
6. Slični pravni poslovi

Ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla
1 600.000 60

150 dinara

9.000 din.

600.001 2.500.000 100

15.000 din.

2.500.001 5.000.000 140

21.000 din.

5.000.001 7.000.000 200

30.000 din.

7.000.001 10.000.000 240

36.000 din.

10.000.001 14.000.000 280

42.000 din.

Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 dinara, za svakih započetih 1.000.000 dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

Nagradom iz ovog tarifnog broja, obuhvaćena je i nagrada za overu sačinjenog zapisa, kao i izdavanje otpravaka ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju zapisa.

Za sastavljanje predugovora, dopune ugovora i  raskida ugovora određuje se 50% nagrade po ovom tarifnom broju. Ako se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini ugovor, nagrada za sačinjeni ugovor se umanjuje za nagradu naplaćenu za predugovor

Za sastavljanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa o ustanovljavanju prava službenosti javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Za sačinjavanje jednostrane založne izjave javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40% nagrade iz st. 9. i 10. ovog tarifnog broja, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

Za sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti, osim založnih izjava, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 20 bodova, bez obzira na vrednost nepokretnosti

Tarifni broj 2

 Za sastavljanje javnobeležničkog zapisa kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 100 bodova (100 x 150 = 15.000 dinara).

Izuzetno od stava 1. ovog tarifnog broja, za sastavljanje izjave o priznanju očinstva, izjave o saglasnosti sa priznatim očinstvom, izjave o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja,popisu imovine, smrtovnice, isprave o prihvatanju nasledstva ili odricanju od nasledstva,  ako je sačinjena posebno izvan ostavinske rasprave, kao i za sačinjavanje  sporazuma roditelja o izmeni doprinosa za izdržavanje deteta, javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 20 bodova (20 x 150 = 3.000 dinara).

Izuzetno od stava 1. ovog tarifnog broja za sastavljanje izjava kojom se dozvoljava brisanje prava, izjava o isplati cene i druge slične izjave, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 2 (2 x 150 = 300 dinara) boda kada izjavu daje fizičko lice, odnosno 5 bodova (5 x 150 = 750 dinara) kada izjavu daje pravno lice.

Tarifni broj 3

Nagrada za sastavljanje zaveštanja (testamenata)

Za sastavljanje zaveštanja (testamenta) javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 100 bodova (100 x 150 = 15.000 dinara).

Tarifni broj 4.

Nagrada za sastavljanje punomoćja

Za sastavljanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje je predviđeno da se obavezno sačinjava u obliku javnobeležničkog zapisa javnom beležniku pripada nagrada u visini od 30 bodova (30 x 150  4,500 dinara).

Za sastavljanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje nije predviđeno da se obavezno sačinjava u obliku javnobeležničkog zapisa javnom beležniku pripada nagrada u visini od 15 bodova (15 x 150 = 2.250 dinara).

Tarifni broj 5.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisnika

Za sastavljanje zapisnika sa osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara nagrada se određuje u visini od 150 bodova (150 x 150 = 22.500 dinara).

Za sastavljanje javnobeležničke isprave u vidu zapisnika sa sednice drugog organa privrednog društva, kada taj organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i opštim aktom tog društva odlučuje o pitanjima iz nadležnosti skupštine društva,nagrada se određuje u visini od 100 bodova (100 x 150 = 15.000 dinara).

Ako javni beležnik prisustvuje skupštini duže od dva sata, pripada mu dodatna nagrada za svaki započeti sat od 20 bodova (20 x 150 = 3.000 dinara).

Tarifni broj 6.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica 

Za sastavljanje javnobeležničkih zapisnikao nastupanju činjenica  od kojih zavisi punovažnost i obaveza ispunjenja pravnih poslova, ili nastupanje pravnog dejstva izjava koje, na osnovu zakona kojim se uređuje javno beležništvo, imaju ili mogu imati oblik javnobeležničkog zapisnika, nagrada se određuje na osnovu vrednosti predmeta službene radnje i iznosi 50% nagrade  iz Tarifnog broja 1. ove tarife.

Za utvrđivanje drugih činjenica, radnji i izjava o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici, a za  koje se ne može utvrditi vrednost predmeta službene radnje, nagrada se određuje u zavisnosti od vremena potrebnog za sastavljanje.

Tarifni broj 7.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničke potvrde

Za izdavanje potvrde da je određeno lice u životu, nagrada iznosi 3 boda (3 x 150 = 450 dinara).

Za izdavanje potvrde da je isprava koja se po zakonu mora podneti na uvid, podneta na uvid ovlašćenom licu u prisustvu javnog beležnika, nagrada iznosi 10  bodova (10 x 150 = 1.500 dinara).

Za izdavanje potvrde da je izjava volje koja se po zakonu mora saopštiti određenom licu u prisustvu javnog beležnika bila i saopštena, nagrada iznosi 10 bodova (10 x 150 = 1.500 dinara).

Za izdavanje potvrde o protestu menice ili čeka, prema odredbama zakona koji uređuje menicu, odnosno ček, ako je protest podigao javni beležnik ili stranka nagrada iznosi 20 bodova. (20 x 150 = 3.000 dinara)

Za izdavanje drugih potvrda određenih zakonom, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 10 bodova (10 x 150 = 1.500 dinara).

Tarifni broj 8.

Nagrada za overu potpisa na nejavnoj ispravi

Nagrada javnog beležnika za overu potpisa na nejavnoj ispravi kojom se potvrđuje da su stranke pravnog posla ili stranke koje daju izjavu svojeručno potpisale ili svojeručno stavile otisak prsta, iznosi 2 boda (2 x 150 = 300 dinara) po jednom potpisu i na jednom primerku javnobeležničke isprave.

Ako se overava potpis lica kao zastupnika pravnog lica, pored nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja, javnom beležniku pripada i nagrada u visini od 5 bodova (5 x 150 = 750 dinara) po svakom takvom potpisu.

Tarifni broj 9.

Overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

Za overavanje nejavne isprave kada javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija) nagrada se određuje u visiniod 60% nagrade iz Tarifnog broja 1. ove tarife.

Vrsta pravnog posla

Osnovica za obračun
Vrednost pravnog posla u dinarima
Nagrada beležniku u bodovima
Vrednost boda

Iznos nagrade beležniku u dinarima

1

2 3 4 5

6
(4 x 5)

1. Raspolaganje imovinom (kupoprodaja, poklon)
2. Deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera
3. Ugovor o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera
4. Razmena imovine
5. Ustupanje i raspodela imovine za života ili sličan pravni posao
6. Slični pravni poslovi

Ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla
1 600.000 60

150

5.400

600.001 2.500.000 100

9.000

2.500.001 5.000.000 140

12.600

5.000.001 7.000.000 200

18.000

7.000.001 10.000.000 240

21.600

10.000.001 14.000.000 280

25.200

Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 dinara, za svakih započetih 1.000.000 dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

Tarifni broj 10.

Overa prepisa ili fotokopije isprave

Nagrada za overu prepisa ili fotokopije jedne javne ili nejavne isprave koja ima jednu stranicu iznosi 3 boda (3 x 150 = 450 dinara).

Ako se jedna javna ili nejavna isprava sastoji od više stranica, za svaku sledeću stranicu obračunava se nagrada u visini od 2 boda.

Broj stranica

Vrednost boda

Iznos nagrade beležniku dinara

2

150

300

3

150

450

4

150

600

5

150

750

6

150

900

7

150

1.050

8

150

1.200

9

150

1.350

10

150

1.500

Tarifni broj 11.

Overa prevoda

Nagrada za overu prevoda, ako je javni beležnik, koji ima svojstvo sudskog prevodioca, utvrdio tačnost prevoda, iznosi 4 boda (4 x 150 = 600 dinara)

.

Tarifni broj 12.

Overa odluke organa upravljanja pravnog lica

Overa odluke organa upravljanja pravnog lica, koja je doneta na sednici na kojoj javni beležnik nije vodio zapisnik, nagrada se određuje u visiniod 70 bodova (70 x 150 = 10.500 dinara)

.

Tarifni broj 13.

Izdavanje ponovnih otpravaka i prepisa javnobeležničkih isprava

Za  izdavanje ponovnog otpravka ili prepisa javnobeležničke isprave nagrada se određuje u fiksnom iznosu i to:

  1. za izdavanje ponovnog otpravka ili prepisa javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 2 boda po stranici (2 x 150 = 300 dinara),
  2. za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 5 bodova (5 x 150 = 750 dinara)
  3. za izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 5 bodova (5 x 150 = 750 dinara)
    .

Tarifni broj 14.

Javnobeležnički depozit

Za preuzimanje, čuvanje, predaju novca, hartija od vrednosti, dragocenosti i dr. (u daljem tekstu: depozit), uključujući i izdavanje javnobeležničke potvrde, nagrada se obračunava u visiniod 2% od vrednosti depozita, s tim da visina nagrade ne može biti manjaod 100 bodova (100 x 150 = 15.000 dinara). Nagrada se obračunava za svaku godinu unapred, a započeta godina računa se kao cela.

Ako se vrednost stvari iz stava 1. ovog tarifnog broja ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.

Tarifni broj 15.

Preuzimanje, čuvanje i predaja isprava

Za preuzimanje isprava na čuvanje i sastavljanje javnobeležničke potvrde o preuzimanju isprave, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40 bodova (40 x 150 = 6.000 dinara).

Nagrada se obračunava za svaku godinu unapred, a započeta godina računa se kao cela.

Tarifni broj 16.

Drugi poslovi

Ako javni beležnik na traženje stranke sačini nacrt neke javnobeležničke isprave, javnom beležniku pripada 50% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobeležničke isprave.

Ako javni beležnik u roku od godinu dana izvrši sastavljanje javnobeležničke isprave na osnovu nacrta koji je on sačinio u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja, u nagradu za sačinjavanje takve isprave se uračunava nagrada plaćena za izradu nacrta.

Tarifni broj 17.

Određivanje nagrade prema utrošenom vremenu

Nagrada prema utrošenom vremenu, ako se nagrada za obavljeni javno beležnički posao ne možeodrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu, iznosi 20 bodova (20 x 150 = 3.000 dinara), za svaki započeti sat rada, ako ovom tarifom nije drugačije propisano.

Tarifni broj 18.

Uvećanje nagrade

Za posao koji javni beležnik na zahtev stranke u hitnim slučajevima, odnosno u slučaju neodložne potrebe, obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom i praznikom, nagrada utvrđena ovom tarifom uvećava se za 20 bodova (20 x 150 = 3.000 dinara) za svaki započeti sat, ali ne više od 150 bodova (150 x 150 = 22.500 dinara).

Za posao koji na zahtev stranke javni beležnik obavi izvan javnobeležničke kancelarije, nagrada se povećava za 10 bodova (10 x 150 = 1.500 dinara) za svaki započeti sat odsustva iz kancelarije, ako drugačije nije određeno ovom tarifom.

Ako se javnobeležnička isprava sastavlja za više od dve stranke,  nagrada se uvećava za 10 bodova (10 x 150 = 1.500 dinara) za treću i svaku narednu stranku, ali najviše 50% utvrđene nagrade.

Ako u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači, nagrada se uvećava za 10 bodova (10 x 150 =1.500 dinara) za svako od tih lica.

Tarifni broj 19

 Umanjenje nagrade

Obaveze plaćanja nagrade u punom iznosu oslobođena su lica sa invaliditetom,deca bez roditeljskog staranja i lica koja su primaoci socijalne pomoći,na osnovu prethodno podnete dokumentacije na uvid javnom beležniku.

Oslobođenje plaćanja nagrade za lica iz stava 1. ovog tarifnog broja iznosi 50% od nagrade utvrđene ovom tarifom.

 

Servis računara online zakazivanje