Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda

Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda

Sl. list SCG br. 3/2006

1. Visina naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknade troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda plaćaju se u visini utvrđenoj Tarifom naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda, koja je odštampana uz ovu odluku i čini njen sastavni deo. 2. Iznos naknada iz tačke 1. ove odluke uplaćuje se u valuti datoj u Tarifi, a mogu biti uplaćeni i u evrima i to za korisnike usluga van teritorije Republike Srbije. Obračun visine naknade u evrima će se vršiti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan ispostavljanja dokumenta od strane Zavoda kojim se nalaže plaćanje. 3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda („Službeni list SCG“, br. 35/2004). 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SCG“.   TARIFA NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA KOJI VODI ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I NAKNADA TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA   Tar. broj 1.

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu, podnosilac prijave odnosno nosilac prava, dužan je da plati 350 din.

Tar. broj 2.

Za objavu priznatog žiga nosilac žiga dužan je da plati 350 din.
Ako spisak proizvoda i usluga sadrži više od tri klase međunarodne klasifikacije, pored troškova iz stava 1. ovog tarifnog broja, nosilac žiga dužan je da plati za svaku klasu preko treće klase 130 din.

Tar. broj 3.

Za objavu priznatog dizajna, nosilac prava dužan je da plati za svaki oblik tela, odnosno sliku 350 din.

Tar. broj 4.

Za objavu podataka o ovlašćenom korisniku oznake porekla proizvoda, ovlašćeni korisnik dužan je da plati 440 din.

Tar. broj 5.

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta dužan je da plati:
– za jednu stranu glatkog sloga 180 din.
– za jednu stranu crteža 300 din.

Tar. broj 6.

Za objavu promena podataka upisanih u registre koje vodi Zavod, podnosilac zahteva za upis promene dužan je da plati 130 din.

Tar. broj 7.

Za polaganje posebnog stručnog ispita za zastupanje u postupku zaštite pronalazaka i znakova razlikovanja, kandidat je dužan da plati 2.360 din.
Za polaganje popravnog ispita, kandidat iz stava 1. ovog tar. broja dužan je da plati 1.180 din.

Tar. broj 8.

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka (broj dokumenata, prioritetni podaci i/ili ime podnosioca prijave, ime pronalazača, simbol Međunarodne klasifikacije patenta), podnosilac zahteva dužan je da plati, i to:
1) za pretraživanje u patentnom fondu Srbije i Crne Gore 700 din.
2) za pretraživanje u raspoloživom međunarodnom patentnom fondu 1.770 din.
3) za određivanje članova „familije patenata“ 1.060 din.

Tar. broj 9.

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu tehničkog opisa predmeta pronalaska i drugih posebnih podataka po jednom pronalasku, podnosilac zahteva dužan je da plati, i to:
1) za pretraživanje u patentnom fondu Srbije i Crne Gore 14.160 din.
2) za pretraživanje u raspoloživom međunarodnom patentnom fondu 21.240 din.
3) za pretraživanje u patentnom fondu Srbije i Crne Gore, na usmeni zahtev stranke, kada pretraživanje vrši stručnjak Zavoda u prisustvu stranke 3.540 din.
4) za pretraživanje u raspoloživom međunarodnom patentnom fondu na usmeni zahtev stranke, kada pretraživanje vrši stručnjak Zavoda u prisustvu stranke 5.310 din.

Tar. broj 10.

Za izveštaj o stanju tehnike i tehnologije:
1) uz priloženi izveštaj o prethodno izvršenom pretraživanju patentne dokumentacije 7.080 din.
2) bez priloženog izveštaja o prethodno izvršenom pretraživanju patentne dokumentacije u patentnom fondu Srbije i Crne Gore 17.700 din.
3) bez priloženog izveštaja o prethodno izvršenom pretraživanju patentne dokumentacije i raspoloživom međunarodnom patentnom fondu 28.320 din.

Tar. broj 11.

Za izveštaj da li je u Srbiji i Crnoj Gori neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig ili oznaka porekla proizvoda:
1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga 1.180 din.
2) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga, za svaku dalju klasu još po 300 din.

Tar. broj 12.

Za izveštaj da li je u Srbiji i Crnoj Gori neki oblik tela, slika ili crtež zaštićen ili prijavljen kao dizajn, podnosilac zahteva dužan je da plati 2.360 din.

Tar. broj 13.

Za izveštaj da li je na ime određenog lica (firme) zaštićen ili prijavljen u Srbiji i Crnoj Gori žig, dizajn ili oznaka porekla proizvoda, podnosilac zahteva dužan je da plati 2.360 din.

Tar. broj 14.

1) Za pružanje informacionih usluga:
– za jedan primerak „Glasnika intelektualne svojine“ 530 din.
– za jednu stranu „Patentnog spisa“ 30 din.
2) za „Međunarodnu klasifikaciju patenata“, i to za:
– Sekciju A – „Tekuće životne potrebe“ 650 din.
– Sekciju B – „Obrada i prerada, saobraćaj i transport“ 700 din.
– Sekciju C – „Hemija i metalurgija“ 890 din.
– Sekciju D – „Tekstil i papir“ 350 din.
– Sekciju E – „Građevinarstvo i rudarstvo“ 350 din.
– Sekciju F – „Mašinstvo, osvetljenje, grejanje, naoružanje i miniranje“ 600 din.
– Sekciju G – „Fizika“ 480 din.
– Sekciju H – „Elektrotehnika“ 350 din.
3) za Uputstvo za korišćenje Međunarodne klasifikacije patenata 180 din.
4) za sadržaj svih sekcija i uputstvo za korišćenje Međunarodne klasifikacije patenata 350 din.

Tar. broj 15.

Za kopiju patentnog spisa po strani, plaća se 25 din.

Tar. broj 16.

Za informacije sa elektronskih oblika po strani, plaća se 30 din.

Tar. broj 17.

Za objavu oglasa u službenom glasilu Zavoda, za 1/8 strane plaća se 1.300 din.