Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa

Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 17/2014

 

ČLAN 1

Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa, sačinjena u Strazburu, 8. novembra 2001. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Konvencije iz člana 1. ovog zakona u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNOG NASLEĐA

Strazbur, 8. novembar 2001. godine

Preambula

Države članice Saveta Evrope, druge države ugovornice Evropske konvencije o kulturi i članice Evropske zajednice, ovde potpisnice

Smatrajući da je cilj Saveta Evrope postizanje većeg jedinstva između njegovih članica, posebno u cilju očuvanja i podsticanja ideala i načela koji su njihovo zajedničko nasleđe;

Smatrajući da evropsko nasleđe odražava kulturni identitet i raznolikost njenih naroda;

Smatrajući da je materijal pokretnih slika sastavni deo evropskog kulturnog nasleđa i da će države preduzeti mere da osiguraju njegovo očuvanje i zaštitu za potomstvo;

Smatrajući da je materijal pokretnih slika oblik kulturnog izraza koji odražava savremeno društvo i da je odličan način za beleženje svakodnevnih događaja, temelja naše istorije i odraza naše civilizacije;

Svesne osetljivosti materijala pokretnih slika i opasnosti koje prete njegovom opstanku i prenošenju budućim generacijama;

Naglašavajući važnost preuzetih obaveza strana u pogledu očuvanja, restauriranja i stavljanja na raspolaganje ovog nasleđa;

Rešene da sarađuju na preduzimanju zajedničke akcije u cilju očuvanja i obezbeđenja kontinuiteta audiovizuelne kulturnog nasleđa;

Uzimajući u obzir važeće međunarodne sporazume za zaštitu autorskog i srodnih prava;

Uzimajući u obzir rad drugih međunarodnih foruma iz oblasti zaštite audiovizuelnog nasleđa;

Sporazumele su se o sledećem:

Poglavlje I

UVOD

Cilj Konvencije

Član 1

Cilj ove konvencije je da osigura zaštitu evropskog audiovizuelnog nasleđa i njenog uvažavanja kao oblika umetnosti i zapisa o našoj istoriji putem njenog prikupljanja, očuvanja i dostupnosti materijala pokretnih slika za kulturne, naučne i istraživačke svrhe, u javnom interesu.

Značenje izraza

Član 2

Za potrebe ove konvencije:

 1. a) „materijal pokretnih slika“ znači bilo koji skup pokretnih slika zabeleženih bilo kojim sredstvom i na bilo kojem mediju, sa ili bez zvuka, sa sposobnošću stvaranja utiska kretanja;
 2. b) „kinematografsko delo“ označava materijal pokretnih slika bilo koje dužine, posebno umetnička kinematografska dela, crtane i dokumentarne filmove namenjene prikazivanju u bioskopima;
 3. c) „arhivsko telo“ odnosi se na bilo koju instituciju koju strana odredi da sprovodi funkciju zakonitog deponovanja;
 4. d) „dobrovoljno depozitno telo“ odnosi se na bilo koju instituciju koju strana odredi za tu svrhu.

Područje primene

Član 3

1) Ugovorne strane Konvencije primenjivaće odredbe ove Konvencije na sva kinematografska dela od dana njenog stupanja na snagu.

2) Protokolima izrađenim u skladu sa članom 18. ove konvencije, primena Konvencije osim na kinematografska dela, biće proširena i na materijal pokretnih slika, kao što su televizijske produkcije.

Autorsko i srodna prava

Član 4

Obaveze iz ove konvencije neće ni na koji način uticati na odredbe iz međunarodnih ugovora koje se odnose na zaštitu autorskog i srodnih prava. Nijedna odredba ove konvencije ne može se tumačiti u smislu koji bi doveo u sumnju takvu zaštitu.

Poglavlje II

ZAKONSKO DEPONOVANJE

Opšta obaveza zakonskog deponovanja

Član 5

1) Svaka će ugovorna strana uvesti, putem zakonodavnih ili drugih odgovarajućih sredstava, obavezu deponovanja materijala pokretnih slika koji čini deo njenog audiovizuelnog nasleđa proizvedenog ili stvorenog u koprodukciji na teritoriji te strane.

2) Svaka strana slobodna je da osigura izuzeće od obaveznog deponovanja ako je materijal pokretnih slika zakonski deponovan u jednoj od ostalih ugovornih strana.

Imenovanje i zadaci arhivskih tela

Član 6

1) Svaka će strana imenovati jedno ili više arhivskih tela čiji će zadatak biti osiguravanje zaštite, dokumentovanja, restauriranja i dostupnost radi uvida u deponovani materijal pokretnih slika.

2) Imenovana tela mogu biti javna ili privatna, pri čemu ih, nijedno fizičko ili pravno lice koje se prvenstveno bavi profitnim delatnostima na polju medija, ne može direktno ni indirektno kontrolisati.

3) Strane se obavezuju da nadgledaju izvršavanje zadataka koji su dodeljeni arhivskim telima.

Tehnička i finansijska sredstva

Član 7

Svaka će strana obezbediti da arhivska tela imaju potrebna sredstva za izvršavanje svojih zadataka u skladu sa članom 6. stav 1. ove konvencije.

Uslovi zakonskog deponovanja

Član 8

1) Svaka će strana odrediti fizička ili pravna lica koja će imati obavezu da deponuju građu. Ona mora da osigura uslove za ovo deponovanje. Posebno će osigurati da arhivska tela dobiju originalan ili materijal od kojeg se može rekonstruisati kvalitet jednak originalu.

2) Materijal će biti deponovan najkasnije u roku od dvanaest meseci od prvog javnog prikazivanja konačne verzije ili u bilo kom drugom razumnom roku koji odredi strana. Ako nije javno prikazan, vremenski rok će početi nakon završetka produkcije.

Restauracija deponovanog materijala

Član 9

1) Svaka će strana podsticati i unapređivati restauraciju zakonski deponovanog materijala pokretnih slika koji čine sastavni deo njenog audiovizuelnog nasleđa, a čiji je fizički kvalitet narušen.

2) Svaka strana može odgovarajućim zakonskim odredbama dopustiti umnožavanje obavezno deponovanog materijala pokretnih slika u svrhu restauracije.

Vanredne mere

Član 10

Svaka će strana preduzeti odgovarajuće mere kako bi osigurala zaštitu materijala pokretnih slika koji predstavlja deo njenog audiovizuelnog nasleđa, a koji je izložen pretećoj opasnosti koja bi mogla ugroziti njegovo materijalno postojanje, ako nije na drugi način zaštićen na osnovu uslova koji se odnose na obavezno deponovanje.

Poglavlje III

DOBROVOLJNO DEPONOVANJE

Unapređenje dobrovoljnog deponovanja

Član 11

Svaka će strana podsticati i unapređivati dobrovoljno deponovanje materijala pokretnih slika koji predstavljaju sastavni deo njenog audiovizuelnog nasleđa, uključujući i prateće pomoćne materijale koji ne ispunjavaju uslove iz člana 5. ove konvencije.

Dostupnost javnosti

Član 12

Svaka će strana podsticati dobrovoljna depozitna tela da u ugovorima s nosiocima prava navedu uslove pod kojima materijal pokretnih slika može biti dostupan javnosti.

Poglavlje IV

OPŠTE ODREDBE ZAJEDNIČKE ZA ARHIVSKA TELA I TELA ZA DOBROVOLJNO DEPONOVANJE

Zajedničke arhive

Član 13

1) Kako bi se ciljevi ove konvencije efikasnije realizovali, strane mogu osnovati zajednička arhivska tela, kao i tela za dobrovoljno deponovanje.

2) Arhivsko telo i telo za dobrovoljno deponovanje može biti jedna te ista institucija, pod uslovom da se primenjuju odredbe specifične za svaku funkciju.

Saradnja između arhivskih tela i tela za dobrovoljno deponovanje

Član 14

Svaka će strana podsticati svoja arhivska tela ili tela za dobrovoljno deponovanje na uzajamnu saradnju kao i na saradnju s telima drugih strana radi olakšavanja:

 1. a) razmene informacija o materijalu pokretnih slika,
 2. b) popisivanja evropske audiovizuelne filmografije,
 3. c) razvoja standardnog postupka za arhiviranje, prikupljanje i ažuriranje materijala pokretnih slika i srodnih informacija,
 4. d) razvoja jedinstvenog standarda za elektronsku razmenu informacija,
 5. e) zaštite opreme za prikazivanje snimljenog materijala pokretnih slika.

Ugovorni uslovi deponovanja

Član 15

Svaka će strana podsticati arhivska tela i tela za dobrovoljno deponovanje na zaključivanje ugovora sa depozitarima u kojima će se navesti prava i obaveze u pogledu deponovanog materijala pokretnih slika. Osim ako nisu regulisani zakonom, takvi ugovori mogu sadržati uslove vezane uz odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu na deponovanom materijalu, privremenom ili trajnom povlačenju iz depozita od strane nosioca prava, kao i naknade koje nosioci prava plaćaju za restaurisanje ili za druge usluge arhivskih tela ili tela za dobrovoljno deponovanje.

Poglavlje V

PRAĆENJE KONVENCIJE

Stalni komitet

Član 16

1) Za potrebe ove konvencije osnovaće se Stalni komitet.

2) Svaka strana može imati jednog ili više predstavnika u Stalnom komitetu. Svaka strana ima pravo glasa. Svaka država koja je strana ugovornica ove konvencije ima jedan glas. U pogledu pitanja iz njene nadležnosti, Evropska zajednica koristiće pravo glasa i imati onoliki broj glasova koliki je broj njenih država članica strana ugovornica ove konvencije. Evropska zajednica neće koristiti svoje pravo glasa kada se radi o pitanjima koja ne spadaju pod njenu nadležnost.

3) Evropsku zajednicu ili bilo koju državu navedenu u članu 19. koja nije strana ugovornica ove konvencije, u Stalnom komitetu može predstavljati posmatrač.

4) Stalni komitet saziva generalni sekretar Saveta Evrope. Njegova prva sednica održaće se u roku od šest meseci od dana stupanja ove konvencije na snagu. Nakon toga komitet će se sastajati kad god jedna trećina strana ugovornica ili Komitet ministara Saveta Evrope to zatraži, ili na inicijativu generalnog sekretara Saveta Evrope u skladu s odredbama člana 18. stav 2. ili na zahtev jedne ili više strana u skladu s odredbama člana 17. stav 1. c).

5) Većina strana sačinjavaju kvorum, potreban za usvajanje odluka. U skladu sa odredbama člana 16. stav 6. i člana 18. stav 3. odluke Stalnog komiteta donosiće se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih strana.

6) Stalni komitet može zatražiti savet eksperata kako bi izvršio svoju funkciju shodno ovoj konvenciji. Komitet može na sopstvenu inicijativu ili na zahtev zainteresovanog tela, pozvati bilo koje međunarodno ili nacionalno, vladino ili nevladino telo koje je tehnički kvalifikovano na područjima koje pokriva ova Konvencija da uputi svog predstavnika u svojstvu posmatrača na sve ili pojedine sednice komiteta. Odluka o pozivanju takvih eksperata ili tela donosiće se dvotrećinskom većinom glasova strana ugovornica.

7) U skladu s odredbama ove konvencije, Stalni komitet će izraditi poslovnik o radu.

Funkcije i izveštaji Stalnog komiteta

Član 17

1) Stalni komitet će biti odgovoran za ispitivanje delovanja i primenu ove konvencije. On može:

 1. a) dati preporuke stranama u pogledu primene ove konvencije,
 2. b) predložiti sve potrebne izmene konvencije i razmotriti predložene izmene u skladu s odredbama člana 18,
 3. c) istražiti, na zahtev jedne ili više strana, bilo koje pitanje vezano za tumačenje konvencije,
 4. d) dati preporuke Komitetu ministara da pozove države, osim onih navedenih u članu 19, da pristupe ovoj konvenciji.

2) Nakon svake sednice Stalni komitet će proslediti stranama i Komitetu ministara Saveta Evrope izveštaje o raspravama i svim odlukama koje su donete.

Poglavlje VI

PROTOKOLI I IZMENE

Protokoli i izmene

Član 18

1) Protokoli koji se odnose na materijal pokretnih slika, koja nisu kinematografska dela, zaključivaće se u cilju razvoja, u posebnim područjima, načela sadržanih u ovoj konvenciji.

2) Svaki predlog u vezi sa protokolom iz stava 1. ili drugi predlog o izmenama i dopunama takvog protokola, ili o izmenama i dopunama ove konvencije koji podnese strana ugovornica, Stalni komitet ili Komitet ministara proslediće generalnom sekretaru Saveta Evrope koji će ih uputiti državama članicama Saveta Evrope, ostalim državama koje mogu pristupiti ovoj konvenciji i Evropskoj zajednici. Generalni sekretar Saveta Evrope sazvaće sednicu Stalnog komiteta najranije dva meseca nakon upućivanja predloga.

3) Stalni komitet će predlog razmatrati najranije dva meseca nakon njegovog upućivanja generalnom sekretaru u skladu sa stavom 2. Stalni komitet će podneti tekst odobren tročetvrtinskom većinom glasova strana ugovornica Komitetu ministara na usvajanje.

4) Svaka izmena i dopuna ove konvencije usvojena u skladu s prethodnim stavom stupiće na snagu tridesetog dana nakon što sve strane obaveste generalnog sekretara o prihvatanju istih. Ako je Komitet ministara usvojio izmene i dopune ali još nisu stupile na snagu, država ili Evropska zajednica ne mogu se obavezati na uslove iz Konvencije bez istovremenog prihvatanja izmena i dopuna.

5) Komitet ministara će odlučiti o uslovima stupanja na snagu protokola uz ovu konvenciju i izmenama i dopunama tih protokola na osnovu teksta koji je predložio Stalni komitet u skladu sa stavom 3.

Poglavlje VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Potpisivanje, ratifikacija, prihvatanje, odobrenje

Član 19

Ova konvencija otvorena je za potpisivanje državama članicama Saveta Evrope, drugim državama ugovornicama Evropske konvencije o kulturi i Evropskoj zajednici. Podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju deponuju se kod Generalnog sekretara Saveta Evrope.

Stupanje na snagu

Član 20

1) Ova konvencija stupiće na snagu prvog dana u mesecu koji sledi nakon isteka tromesečnog perioda od dana kada pet država, uključujući najmanje četiri države članice Saveta Evrope iskažu svoj pristanak da budu vezane Konvencijom u skladu s odredbama člana 19.

2) Za svaku potpisnicu koja naknadno iskaže svoj pristanak da bude vezana Konvencijom ona stupa na snagu prvog dana u mesecu koji sledi nakon isteka tromesečnog perioda od dana dostavljanja njenog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja.

Odnosi između Konvencije i prava Zajednice

Član 21

U svojim međusobnim odnosima, strane koje su članice Evropske zajednice pridržavaće se propisa Zajednice i iz tog razloga neće primeniti pravila koja proističu iz ove konvencije osim u slučajevima kada ne postoji pravilo Zajednice koje se odnosi na konkretno pitanje o kojem je reč.

Pristupanje drugih država

Član 22

1) Posle stupanja ove konvencije na snagu, Komitet ministara Saveta Evrope može, nakon konsultovanja strana, pozvati svaku državu na koju se ne odnosi član 19. da pristupi Konvenciji na osnovu odluke donete većinom glasova u skladu s članom 20. tačka d) Statuta Saveta Evrope, i uz jednoglasnu odluku predstavnika država ugovornica koje učestvuju u radu Komiteta.

2) U odnosu na svaku državu koja pristupa, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka tromesečnog perioda od dana dostavljanja instrumenta pristupanja kod Generalnog sekretara Saveta Evrope.

Teritorijalna primena

Član 23

1) Svaka država ili Evropska zajednica može, u vreme potpisivanja odnosno deponovanja instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, navesti teritoriju ili teritorije na koje će se ova konvencija primenjivati.

2) Svaka strana može, u bilo koje vreme nakon toga, izjavom upućenom Generalnom sekretaru Saveta Evrope, proširiti primenu ove konvencije na bilo koju drugu teritoriju navedenu u izjavi. U odnosu na tu teritoriju, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana u mesecu koji sledi nakon isteka tromesečnog perioda od dana kad Generalni sekretar primi takvu izjavu.

3) Svaka izjava data u skladu s dva prethodna stava može se u pogledu bilo koje teritorije navedene u toj izjavi, povući upućivanjem obaveštenja Generalnom sekretaru. Povlačenje će stupiti na snagu prvog dana u mesecu koji sledi nakon isteka tromesečnog perioda od dana kada Generalni sekretar primi takvo obaveštenje.

Rezerve

Član 24

Nikakve rezerve se ne mogu stavljati na odredbe ove konvencije.

Otkazivanje

Član 25

1) Svaka strana može u bilo koje vreme otkazati ovu konvenciju upućivanjem obaveštenja generalnom sekretaru Saveta Evrope.

2) Takvo otkazivanje stupiće na snagu prvog dana u mesecu koji sledi nakon isteka šestomesečnog perioda od dana kada je generalni sekretar primio obaveštenje.

Notifikacije

Član 26

Generalni sekretar Saveta Evrope će obavestiti države članice Saveta Evrope, ostale države koje mogu postati strane ove konvencije i Evropsku zajednicu, o:

 1. a) svakom potpisivanju,
 2. b) deponovanju svakog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja,
 3. c) svakom datumu stupanja na snagu ove konvencije, u skladu s članovima 20. 22. i 23,
 4. d) svim izmenama i dopunama ili protokolima usvojenim u skladu sa članom 18. i datumu stupanja na snagu takvih izmena i dopuna ili protokola,
 5. e) bilo kom drugom aktu, obaveštenju ili saopštenju u vezi s ovom Konvencijom.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni u tom cilju, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Strazburu, 8. novembra 2001 godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna, u jednom primerku koji se deponuje u arhivi Saveta Evrope. Generalni sekretar Saveta Evrope dostaviće overene prepise svakoj državi članici Saveta Evrope, ostalim državama potpisnicama Evropske konvencije o kulturi, Evropskoj zajednici i svim ostalim državama pozvanim da pristupe ovoj konvenciji.

ČLAN 3

O izvršenju Konvencije iz člana 1. ovog zakona staraće se ministarstvo nadležno za poslove kulture i druga ministarstva u vezi sa čijim delokrugom su pitanja obuhvaćena ovom konvencijom.

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje