Mirovanje radnog odnosa kod dva poslodavca

Servis računara online zakazivanje

Mirovanje radnog odnosa kod dva poslodavca

 

 „U članu 79. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza za koje je zakonom, opštim aktom, odnosno ugovorom o radu drukčije određeno, ako odsustvuje zbog izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili obavlja drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da zaposleni privremeno prestane da radi kod poslodavca.

Poslodavac donosi rešenje o mirovanju radnog odnosa na osnovu zahteva zaposlenog sa dokazom da ispunjava jedan od uslova za mirovanje radnog odnosa (u konkretnom slučaju akt nadležnog organa o imenovanju na javnu funkciju).

Rešenje o mirovanju radnog odnosa, u slučaju kada zaposleni radi kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom, donosi svaki od poslodavaca kod koga je zaposleni u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom.

Zakon o radu predstavlja sistemski zakon (opšti propis), koji sadrži odredbe kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, koje se odnose na sve zaposlene i poslodavce na teritoriji Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-509/2010-02 od 08.07.2010. godine)

 

Servis računara online zakazivanje