Zatezna kamata posle 25.12.2012. godine

Zatezna kamata posle 25.12.2012. godine

Iz obrazloženja:

Pogrešno je međutim primenio materijalno pravo prvostepeni sud kada je na dugovani iznos glavnog duga tužiocu priznao i zateznu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate za period od 25.12.2012. godine, jer je 25.12.2012. godine stupio na snagu Zakon o zateznoj kamati, kojim je stavljen van snage Zakon o visini stope zatezne kamate, te se stoga za navedeni period moraju primeniti materijalno pravne norme Zakona o zateznoj kamatu, koje na drugačiji način regulišu visinu iste.

Iz iznetih razloga, a kako je u pogledu dela dosuđene kamate za period posle 25.12.2012. godine prvostepeni sud primenio pogrešno materijalno pravo, to je odlukom ovog suda u označenom delu preinačena odluka prvostepenog suda, tako što je za period posle 25.12.2012. godine tužiocu priznato pravo na kamatu, u skladu sa odredbama čl. 3. Zakona o zateznoj kamati, tuženi obavezan na njeno plaćanje.

Kako je po proceni ovog suda preinačenje u pogledu dela zahteva za kamatu neznatno i odnosi se na sporedna potraživanja, to je potvrđeno rešenje u delu kojim je rešeno o troškovima postupka, jer preinačujući deo ne utiče na uspeh stranaka u sporu.

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 2464/2013(3) od 13.06.2013. godine- Sudska praksa privrednih sudova – Bilten br. 4/2013