Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom je obaveza poslodavca

Servis računara online zakazivanje

Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom je obaveza poslodavca

„Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009 i 93/2013 – dalje: Pravilnik) propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Odredbom člana 4. ovog pravilnika propisano je da je poslodavac dužan da za sva radna mesta na kojima se koristi oprema za rad sa ekranom izvrši procenu rizika od nastanka oštećenja čula vida i fizičkih i psihofizioloških oštećenja zdravlja, odnosno da izvrši delimičnu izmenu i dopunu akta o proceni rizika ukoliko je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani i procenjeni svi faktori rizika koji nastaju pri korišćenju oprema za rad sa ekranom, sa ciljem da se utvrde način i mere za otklanjanje ili smanjenje tih rizika uzimajući u obzir dodatni i/ili kombinovani efekat utvrđenih rizika.

Poslodavci koji su već izvršili procenu rizika na radnim mestima gde se koristi oprema za rad sa ekranom, a nisu utvrdili koliko sati dnevno u toku rada zaposleni koristi opremu za rad sa ekranom, dužni su da usklade svoj akt o proceni rizika sa ovim pravilnikom, odnosno da izvrše izmene i dopune akta o proceni rizika na tim radnim mestima.

Odredbom člana 5. ovog pravilnika propisano je da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom koji koristi opremu sa ekranom najmanje četiri sata dnevno, rad na radnom mestu na kojem su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Takođe poslodavac je dužan da pored ostalih sprovede i organizacione mere, odnosno da zaposlenima obezbedi odgovarajuće pauze ili promenu radnih aktivnosti sa ciljem da se smanje psihofiziološki napori koji nastaju pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Odredbom člana 6. Pravilnika propisano je:

„Poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog.

Pregled vida, iz stava 1. ovog člana, se sprovodi pre početka korišćenja opreme za rad sa ekranom, periodično u toku korišćenja oprema za rad sa ekranom u intervalima ne dužim od tri godine i ukoliko se kod zaposlenog pojave problemi sa vidom koji mogu nastati kao posledica korišćenja opreme za rad sa ekranom.

Poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenom koji koristi opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, ukoliko rezultati pregleda vida iz stava 1. ovog člana pokažu da je to neophodno.

Poslodavac je dužan da, ukoliko je na osnovu rezultata pregleda iz st. 1. i 3. ovog člana neophodno i ukoliko se uobičajena korektivna sredstva ne mogu koristiti, obezbedi korišćenje posebnih korektivnih sredstava koja odgovaraju poslovima koji se obavljaju.“

Odredbom člana 6a ovog pravilnika propisano je da pri upućivanju zaposlenog na pregled vida poslodavac popunjava Uput za pregled vida (Obrazac 1.), odnosno Uput za ciljani oftalmološki pregled (Obrazac 2.) i pri tome poslodavac popunjava upute u dva primerka i jedan primerak dostavlja službi medicine rada ili oftalmologu, a drugi primerak zadržava za svoje potrebe.

Izveštaj o izvršenom pregledu vida, odnosno ciljanom oftalmološkom pregledu izdaje se u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.

Obrasci Uput za pregled vida, odnosno Uput za ciljani oftalmološki pregled odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U skladu sa prethodno navedenim, poslodavac je dužan da za zaposlenog za koga je utvrđeno da u okviru poslova koje obavlja koristi opremu za rad sa ekranom najmanje četiri sata dnevno obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog, odnosno da ukoliko rezultati pregleda vida pokažu da je to neophodno zaposlenom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, sa ciljem obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada, praćenja i očuvanja zdravstvenog stanja.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00081/2013-01 od 23.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje