Povreda na radu zadrugara angažovanog preko zadruge i odgovornost poslodavca

Servis računara online zakazivanje

Povreda na radu zadrugara angažovanog preko zadruge i odgovornost poslodavca

„Odredbom člana 4. tačka 1) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni jeste domaće ili strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, kao i lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad kod poslodavca, osim lica koje je u radnom odnosu kod poslodavca radi obavljanja poslova kućnog pomoćnog osoblja.

Odredbom člana 50. stav 1. Zakona propisano je da je poslodavac dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu, povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Odredbom člana 51. Zakona propisano je da Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu, poslodavac dostavlja zaposlenom koji je pretrpeo povredu, odnosno oboljenje i organizacijama nadležnim za zdravstvo i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006 i 84/2006 – ispr. – dalje: Pravilnik).

Odredbom člana 198. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

Radno angažovanje članova omladinske ili studentske zadruge po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, vrši se „posredovanjem“ omladinske, odnosno studentske zadruge čiji je član omladinac. Pre stupanja zadrugara na rad kod poslodavca, zadruga i poslodavac zaključuju ugovor, a zadrugar se upućuje na rad putem uputa – ugovora.

Odredbom člana 37. Opštih pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva („Sl. list SRJ“, br. 20/98 i 7/2000 – odluka SUS, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 47/2010 – dalje: Opšta pravila) propisano je da poslodavac obezbeđuje zadrugaru odgovarajuće uslove za rad i sredstva i mere zaštite na radu, u skladu sa odredbama Zakona i zaključenim ugovorom.

Odredbom člana 38. stav 1. Opštih pravila propisano je da poslodavac ne može rasporediti zadrugara na poslove suprotno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i pre zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Odredbom člana 39. stav 1. Opštih pravila propisano je da u slučaju povrede na radu, radno angažovano lice od strane zadruge ostvaruje odgovarajuća prava ili naknade po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, po osnovu polise osiguranja, na osnovu ugovora sa poslodavcem ili po osnovu osiguranja i zaštite obezbeđene na drugi način.

Odredbom člana 40. stav 1. Opštih pravila propisano je da zadruga, zaključuje ugovor sa poslodavcem koji sadrži naročito: predmet ugovora, način izvršenja posla, elemente obračuna naknade zarade, rokove i način plaćanja, uslove rada, zaštitu na radu, naknadu štete i druga prava i obaveze poslodavca, zadruge i zadrugara.

Shodno prethodno navedenom, poslodavac koji je za obavljanje svojih poslova, na osnovu ugovora sa zadrugom, angažovao zadrugara dužan je da za tog zadrugara obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom kao i da, kada se dogodi povreda na radnom mestu, prijavi svaku povredu na radu na način utvrđen Pravilnikom, odnosno dužan je da popuni i izda Izveštaj o povredi na radu Obrazac 1 na način utvrđen navedenim pravilnikom.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00029/2012-01 od 05.09.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje