Različito šifriranje jednog proizvoda u fiskalnoj kasi zavisno od kategorije kupca

Različito šifriranje jednog proizvoda u fiskalnoj kasi zavisno od kategorije kupca

 

„- Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Odredbama člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je poresko oslobođenje za promet dobara i usluga namenjenih za:

  1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;
  2. službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;
  3. lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;
  4. lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Prema odredbi člana 24. stav 4. Zakona, oslobođenje iz stava 1. tačka 16) podtač. (1) i (3) ovog člana se ostvaruje pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za inostrane poslove.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, a uz ispunjenje propisanih uslova, na promet dobara i usluga za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija, odnosno za lične potrebe osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši predmetni promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Navedeno poresko oslobođenje može se ostvariti na način i po postupku koji su propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011, 24/2011 i 79/2011).

– Sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama

U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Odredbom člana 2. stav 5. Zakona propisano je, da baza podataka operativne memorije obavezno sadrži jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan naziv dobra ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku propisane poreske stope.

Članom 5. st. 1. i 2. Zakona propisan je način označavanja poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase. Označavanje se vrši ćiriličnim slovima „A“, „G“, „Đ“ i „E“ i to na sledeći način: oznaka poreske stope „G“ dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama koji su oslobođeni poreza na dodatu vrednost (dalje: PDV), oznaka poreske stope „Đ“ dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama na čiji promet se plaća PDV po opštoj stopi propisanoj zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, oznaka poreske stope „E“ dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama na čiji promet se plaća PDV po posebnoj stopi propisanoj zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Izuzetno, lica koja nisu upisana u registar obveznika za PDV označavaju dobra, odnosno usluge u bazi podataka fiskalne kase, isključivo oznakom poreske stope „A“.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom da promet dobara iz maloprodaje nije izuzet od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari na taj način dužan je da evidentira preko fiskalne kase.

Kada je u pitanju dodeljivanje više šifara za jedno dobro potrebno je naglasiti da fiskalne kase mogu primiti u bazu podataka operativne memorije od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada artikala, tako da je multipliciranje osnovne baze podataka moguće.

Prema tome, privredni subjekt može multiplicirati osnovnu bazu artikala u skladu sa kategorijama kupaca (za kupce koji kupuju za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom i slično), na način kojim se utvrđuju različite šifre artikla za jedno dobro u zavisnosti od kategorije kupaca, tako da pored šifri artikala za dobra sa dodeljenom oznakom poreske stope „Đ“ ili „E“ (dodeljuje se dobrima, odnosno uslugama na čiji promet se plaća PDV), formira novu bazu artikala u kojoj je navedenim dobrima dodeljena oznaka poreske stope „‘G“ koja se dodeljuje dobrima koja su oslobođena poreza na dodatu vrednost, a u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na porez na dodatu vrednost.

Takođe, i multiplicirana baza artikala obavezno mora sadržati jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan naziv dobra ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku propisane poreske stope, saglasno članu 2. stav 5. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00960/2011-04 od 06.12.2011. godine