Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Servis računara online zakazivanje

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Sl.glasnik RS br. 54/2010, 124/2012, 119/2013

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: jedinstvena prijava), način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu podnose, jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar).

II JEDINSTVENA PRIJAVA

Član 2

Jedinstvena prijava sadrži sledeće podatke:

1) opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu;

2) podatke o osiguranju;

3) podatke o obvezniku plaćanja doprinosa.

Član 3

(Brisan)

Član 4

Jedinstvena prijava podnosi se na portalu Centralnog registra u elektronskom obliku, čija je spoljna forma data na Obrascu M, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podnosiocu jedinstvene prijave, preko portala Centralnog registra obezbeđuje se pristup informacionom sistemu.

Podnosilac jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, dužan je da se na portalu Centralnog registra registruje, odnosno da potvrdi svoj identitet korišćenjem elektronskog sertifikata izdatog od ovlašćenog sertifikacionog tela, u skladu sa zakonom.

Prilikom podnošenja jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, podnose se, odnosno potvrđuju dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja. Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4a

Podnosioci jedinstvene prijave iz člana 4. ove uredbe su obveznici podnošenja prijave, u skladu sa Zakonom.

Za podnosioca jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana prijavu može podneti fizičko ili pravno lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za fizičko lice iz člana 12. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Zakon), na osnovu priloženih dokaza, jedinstvenu prijavu podnosi:

– na portalu, ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat;

– putem modifikovane aplikacije, ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji ima sertifikat, koji izdaje taj fond.

Jedinstvenu prijavu, službeno podnose:

– organizacije obaveznog socijalnog osiguranja – za osiguranike koji svojstvo osiguranika stiču na osnovu rešenja o priznavanju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja;

– organ nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica – za osiguranike koji u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu delatnost.

Član 4b

U postupku podnošenja jedinstvene prijave, po prihvatanju registracije podnosioca jedinstvene prijave, vrši se provera da li:

– je podnosilac jedinstvene prijave evidentiran kao lice, ovlašćeno za podnošenje jedinstvene prijave;

– prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju osiguranika i osiguranih lica;

– su podaci koje sadrži jedinstvena prijava, a odnose se na opšte podatke o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa, istovetni sa podacima koji se nalaze u jedinstvenoj bazi.

Ako se u postupku podnošenja jedinstvene prijave utvrdi da se podaci o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa – fizičkom licu ne nalaze u jedinstvenoj bazi podataka, lične podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podnosilac prijave unosi na osnovu dokaza kojima raspolaže.

Ukoliko se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za njeno prihvatanje, podnosilac jedinstvene prijave obaveštava se o razlozima neprihvatanja jedinstvene prijave.

Podnosilac jedinstvene prijave, razloge neprihvatanja jedinstvene prijave može otkloniti u toku postupka podnošenja jedinstvene prijave ili naknadno u ponovljenom postupku podnošenja prijave.

Član 5

Po izvršenoj proveri podataka iz čl. 4, 4a i 4b ove uredbe, podaci se registruju u bazu Centralnog registra.

Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Potvrda iz stava 2. ovog člana pored podataka iz jedinstvene prijave, sadrži i datum i vreme podnošenja jedinstvene prijave, broj pod kojim je jedinstvena prijava zavedena, spisak potvrđenih dokaza, kao i posebne izjave osiguranika, za koga se prijava podnosi i saglasnost podnosioca prijave sa podacima koje je ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje uneo u prijavu.

Potvrda iz stava 2. ovog člana dostavlja se podnosiocu jedinstvene prijave na elektronsku adresu, naznačenu na jedinstvenoj prijavi.

Ukoliko obveznik podnošenja prijave nije i podnosilac jedinstvene prijave, podnosilac prijave je dužan da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da u roku od tri dana kopiju potvrde o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, dostavi osiguraniku.

Član 5a

Ukoliko u postupku prihvatanja i registracije prijave u svojoj bazi, utvrdi da za osiguranika ne postoji odjava sa prethodnog osiguranja, a novi osnov osiguranja isključuje prethodni, Centralni registar će prijavu primiti, registrovati, i izvršiti programsku odjavu sa prethodnog osiguranja, prema osnovu osiguranja, propisanom jedinstvenim kodeksom šifara.

Programska odjava iz stava 1. ovog člana, dostavlja se organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republički fond za zdravstveno osiguranje su dužni da u skladu sa važećim propisima utvrde datum odjave sa osiguranja, koji mora da prethodi datumu koji je naveden u registrovanoj jedinstvenoj prijavi kao dan početka osiguranja, sa izuzetkom postojanja više prijava sa nepunim radnim vremenom, ukoliko je prijava kod novog poslodavca podneta za nepuno radno vreme.

Naknadno podnetom odjavom od strane obveznika podnošenja ili organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sa tačno utvrđenim datumom prestanka osiguranja, programska odjava iz stava 1. ovog člana zamenjuje se ispravnom odjavom sa obaveznog socijalnog osiguranja i unosi u jedinstvenu bazu podataka Centralnog registra.

Član 5b

Centralni registar vrši odjavu sa osiguranja, u slučaju:

1) nepostojanja odjave sa prethodnog osiguranja, kada je kod obveznika podnošenja odjave sproveden postupak stečaja, likvidacije ili je prestao da postoji u skladu sa zakonom – danom utvrđenim u rešenju o otvaranju stečajnog postupka, likvidacije, odnosno danom brisanja iz registra organa ili organizacije koji su nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica,

2) smrti osiguranika, odnosno osiguranog lica, na osnovu podatka dobijenog od nadležnog organa – danom smrti.

III JEDINSTVENI METODOLOŠKI PRINCIPI ZA VOĐENJE PODATAKA O OSIGURANICIMA, OSIGURANIM LICIMA I OBVEZNICIMA PLAĆANJA DOPRINOSA U JEDINSTVENOJ BAZI CENTRALNOG REGISTRA

1. Opšti podaci o osiguraniku i osiguranom licu

Član 6

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se opšti podaci o osiguraniku i osiguranom licu, i to:

1) jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno evidencioni broj za strane državljane, određen i utvrđen na način propisan zakonom i jedinstveni broj koji dodeljuje Centralni registar. Za lica kojima nije dodeljen JMBG, odnosno evidencioni broj u Jedinstvenu bazu Centralnog registra unosi se lični broj osiguranika dodeljen od organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

2) prezime, ime, pol i datum rođenja;

3) ime jednog roditelja;

4) opština i mesto (naselje) prebivališta, odnosno boravišta i adresa;

5) državljanstvo;

6) zanimanje stečeno školovanjem u skladu sa definicijama i šifarnicima propisanim za vođenje evidencije u oblasti rada;

7) srodstvo sa nosiocem osiguranja i JMBG, odnosno, evidencioni broj nosioca osiguranja. Za lica kojima nije dodeljen JMBG, odnosno evidencioni broj u Jedinstvenu bazu Centralnog registra unosi se lični broj osiguranika dodeljen od organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

2. Podaci o osiguranju

Član 7

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se podaci o osiguranju, i to:

1) Datum početka osiguranja i to: dan, mesec i godina zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; datum početka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; datum početka obavljanja ugovorenih poslova; datum ostvarivanja prava na penziju ili novčane naknade u skladu sa zakonom; datum početka školovanja, odnosno stručnog usavršavanja; datum početka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada; datum uključenja u obavezno socijalno osiguranje; početak pružanja hitne medicinske pomoći; datum nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti; datum podnošenja prijave, odnosno datum sticanja svojstva osiguranog lica;

2) Osnov osiguranja, i to:

(1) radni odnos – za lica u radnom odnosu, odnosno lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u vojsci i vojnim jedinicama i ustanovama; profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom; za lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca; za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i za članove porodica navedenih lica;

(2) osnov izjednačen sa radnim odnosom – za izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu i za članove njihovih porodica; za lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju;

(3) zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada u skladu sa propisima o radu;

(4) zaposlenje u inostranstvu – za domaće državljane zaposlene u inostranstvu kod stranog poslodavca ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije i za članove njihovih porodica;

(5) domaći državljani zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i za članove njihovih porodica;

(6) obavljanje privremenih i povremenih poslova – za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurana po drugom osnovu; za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju i za članove porodica lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

(7) lica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge;

(8) obavljanje poslova po osnovu ugovora – za lica koja za izvršen posao po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti i po osnovu drugih ugovora ostvaruju naknadu, a nisu osigurana po drugom osnovu i za članove njihovih porodica;

(9) ostvarivanje novčane naknade prema propisima o zapošljavanju – za lica za čijim je radom prestala potreba i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca i za članove njihovih porodica;

(10) korisnici novčane naknade po sporazumu o socijalnom osiguranju sa BiH, kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a imaju prebivalište na teritoriji BiH;

(11) obavljanje samostalne delatnosti – za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost; za lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koja u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač ili član; za sveštenike i verske službenike ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja; za sportiste koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost; za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica;

(12) obavljanje poljoprivredne delatnosti – za lica za koja se prema zakonu smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika, članovi mešovitog domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i članovi poljoprivrednog gazdinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, korisnici penzija i na školovanju i za članove njihovih porodica;

(13) korišćenje penzije – za korisnike penzija i članove njihovih porodica;

(14) državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije za sebe i članove svoje porodice ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države;

(15) uključenje u obavezno osiguranje – za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona i za članove njihovih porodica;

(16) obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji – za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca;

(17) školovanje ili stručno usavršavanje – za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije;

(18) osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, i to: deca do navršenih 18 godina života; školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života; žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće i materinstva do 12 meseci nakon porođaja; lica starija od 65 godina života; osobe sa invaliditetom po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica; nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi njihove uže porodice; materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članovi njihove uže porodice; korisnici stalnih novčanih pomoći po propisima o socijalnoj zaštiti i članovi njihove uže porodice; korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka; lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom koji uređuje zaštitu od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; obolela od retkih bolesti, i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa; monasi i monahinje; lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji i članovi njihove uže porodice, žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima;

(19) osiguranje po posebnim propisima u smislu zakona koji uređuje zdravstveno osiguranje – za lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ i za članove njihovih užih porodica; za raseljena lica sa Kosova i Metohije i za članove njihove porodice; za lica, korisnike privremene naknade po posebnom aktu Vlade i za članove njihove uže porodice;

(20) povreda na radu ili profesionalna bolest – za lica za koja se podnosi prijava u slučaju nastanka povrede na radu i profesionalne bolesti, i to: učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi; lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu); lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju; lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje; lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja; lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća; lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara; lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje; lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana; lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izvršenje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada.

3) zanimanje i stepen stručne spreme prema radnom mestu u skladu sa definicijama i šifarnicima propisanim za vođenje evidencije u oblasti rada;

4) staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;

5) broj časova provedenih na radu nedeljno;

6) vrsta zaposlenja – u slučaju rada na određeno vreme, trajanje radnog odnosa u mesecima;

7) podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

8) datum i osnov prestanka osiguranja i to: dan, mesec, godina i osnov prestanka zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; prestanka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; prestanka obavljanja ugovorenih poslova; prestanka prava na penziju ili novčanu naknadu u skladu sa zakonom; prestanka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada; prestanka osiguranja za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje; završetka školovanja; istek ugovora o razmeni stručnjaka; prestanka radnog angažovanja za koje se vrši prijava za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, datum odjave, odnosno dan, mesec, godina i osnov prestanka svojstva osiguranog lica;

9) datum i osnov promene u toku osiguranja;

10) posebni podaci o osiguraniku, i to: podaci o osiguranicima sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, slepim licima i licima obolelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije, cerebralne i dečije paralize, multipleks skleroze; podaci o osiguranicima kojima je svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) utvrđeno po propisima o vojnim invalidima; podaci o osiguranicima kojima je svojstvo civilnog invalida rata utvrđeno po propisima o zaštiti civilnih invalida rata; podaci o invalidima rada, kategorisanoj omladini i ostalim kategorisanim invalidima kod kojih je invalidnost posledica traumatizma van procesa rada;

11) podaci o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

3. Podaci o obvezniku plaćanja doprinosa

Član 8

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se podaci o obvezniku plaćanja doprinosa, i to:

1) naziv, sedište i adresa obveznika plaćanja doprinosa upisanog u odgovarajući registar, odnosno ime, prezime i adresa obveznika plaćanja doprinosa koji nema svojstvo pravnog lica;

2) sedište i adresa poslovne jedinice obveznika plaćanja doprinosa;

3) delatnost prema propisanoj klasifikaciji delatnosti;

4) matični broj registra dodeljen od nadležnog organa;

5) poreski identifikacioni broj (PIB) dodeljen od nadležnog organa;

6) JMBG fizičkog lica koje je obveznik plaćanja doprinosa;

7) opština na kojoj se nalazi pretežni deo nepokretnosti;

8) jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

9) adresa elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (e-mail).

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unosi se dan, mesec i godina od kada važi promena prijavljenih podataka o osiguraniku, osiguranom licu, osiguranju ili obvezniku plaćanja doprinosa.

Član 9

Izrazi upotrebljeni u čl. 6. do 8. ove uredbe imaju značenja utvrđena propisima o evidencijama u oblasti rada i propisima koji uređuju obavezno socijalno osiguranje.

IV JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

Član 10

Jedinstveni kodeks šifara za unos podataka o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima plaćanja doprinosa sadrži šifre podataka za sledeća obeležja:

1) vrsta prijave;

2) pol;

3) opština;

4) mesto (naselje);

5) državljanstvo;

6) zanimanje;

7) stepen stručne spreme;

7a) staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;

8) osnov osiguranja;

9) vrsta zaposlenja;

10) zaposlenje kod više poslodavaca;

11) osnov prestanka osiguranja;

12) nosilac osiguranja;

13) srodstvo sa nosiocem osiguranja;

14) posebni podaci o osiguraniku;

15) korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

16) delatnost.

Jedinstveni kodeks šifara odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Šifre propisane Jedinstvenim kodeksom šifara unose se u obrazac Jedinstvene prijave.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Do ispunjenja tehničkih uslova za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze, jedinstvena prijava podnosi se u papirnom ili elektronskom obliku Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, u skladu sa članom 35. Zakona.

Potvrdu o prijemu jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, izdaje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kojoj je podneta jedinstvena prijava.

Član 12

Organizaciono-tehnička pravila za podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku iz člana 4. st. 1. i 2. i izdavanje potvrde o prijemu jedinstvene prijave u elektronskom obliku iz člana 5. stav 1. ove uredbe, propisaće ministar nadležan za socijalnu politiku, najkasnije do 30. juna 2011. godine.

Član 13

Danom početka primene ove uredbe prestaju da važe:

1) odredbe člana 11, člana 12 – u delu koji se odnosi na obrazac M – Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja i člana 12a stav 2. Uredbe o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije („Službeni glasnik RS“, br. 6/07, 11/07, 51/08 i 38/10).

2) odredbe tač. 10. i 11. Odluke o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i obrascima prijava i izveštaja („Službeni list SRJ“, br. 40/97 i 25/00 i „Službeni glasnik RS“, broj 15/10), u delu koji se odnosi na obrazac E-3 – Prijava o zasnivanju-prestanku radnog odnosa i E-3/1 – Prijava o zasnivanju-prestanku radnog odnosa za više lica;

3) odredbe tačke 2) stav 1. podtačke 1) – 9) i st. 2. i 3. Odluke o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 118/03 i 11/06).

Član 14

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. oktobra 2010. godine.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, Jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012 i 119/2013)

Član 11[s1]

Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave u elektronskom obliku iz člana 3. stav 1. ove uredbe i izdavanje potvrde o prijemu jedinstvene prijave u elektronskom obliku iz člana 4. ove uredbe, propisaće ministar nadležan za socijalnu politiku, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12[s1]

Odredbe čl. 2. do 5. ove uredbe primenjuju se od 1. aprila 2013. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako podnosilac jedinstvene prijave – pravno lice ne poseduje tehničke uslove za neposredno podnošenje Centralnom registru jedinstvene prijave u elektronskom obliku, do obezbeđenja tih uslova, a najdalje do 1. marta 2014. godine, jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

Član 13[s1]

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

(„Sl. glasnik RS“, br. 119/2013)

Član 2[s2]

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Obrazac M

PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Obrazac M-A

POTVRDA O PODNETOJ PRIJAVI, PROMENI I ODJAVI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

 

Red. br. Naziv obeležja Podatak Šifra
1 2 3 4
1 Vrsta prijave Prijava 1
Odjava 2
Promena 3
Prijava – Odjava
Odjava po službenoj dužnosti
4
5
2 Pol Muški 1
Ženski 2
3 Opština Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS“, broj 15/10), Poglavlje 12. Šifarnik opština u SRJ
4 Mesto (Naselje) Prema Sistemskom spisku naselja na osnovu Zakona o Registru prostornih jedinica („Službeni glasnik SRS“, broj 18/89, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon) i metodologije za vođenje evidencije, prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o prostornim jedinicama – Republički zavod za statistiku
5 Državljanstvo Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS“, broj 15/10), Poglavlje 11. Šifarnik država
6 Zanimanje Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS“, broj 15/10), Poglavlje 1. Šifarnik zanimanja i stručne spreme
7 Stepen stručne spreme Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS“, broj 15/10), Poglavlje 3. Šifarnik stepena stručne spreme
8 Osnov osiguranja 1. Za osiguranike zaposlene
lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave
i civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama
101
lica zaposlena kod fizičkog lica (koji nemaju PIB) 102
domaći državljani koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom 104
strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom 105
strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom 106
lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca 108
lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koji obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno 109
Izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu 110
domaći državljani zaposleni u inostranstvu ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije 111
državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije koji su u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije 112
lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu 113
lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju 114
lica koja ostvaruju novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju 115
lice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti 116
zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu 117
uključenje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona 119
uključenje u obavezno zdravstveno osiguranje – za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona 120
lica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge 121
Korisnik novčane naknade po Sporazumu o socijalnom osiguranju sa BiH kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a žive u BiH 122
profesionalna vojna lica 123
lica, korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade 124
lica koja poslove direktora obavljaju po ugovoru o pravima i obavezama direktora
(član 48. Zakona o radu)
125
2. Obavljanje samostalne delatnosti
advokatske 201
zanatske 202
umetničke 203
ugostiteljske 204
trgovinske 205
osnivač odnosno član privrednog društva koji u njemu radi 206
osnivač odnosno član privrednog društva koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član 207
slične zanatskoj 208
prevoza 209
druge delatnost u kulturi 210
novinarske 211
stomatološke 212
lekarske 213
apotekarske 214
prevodilačke 215
sportske 216
manekenske 217
finansijske 218
sveštenika 219
verskih službenika 220
lica koja obavljaju poslove po ugovoru sa određenim rokom trajanja 221
lica koja obavljaju poslove po ugovoru bez ugovorenog roka trajanja 222
po prestanku obavljanja samostalne delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju 224
3. Obavljanje poljoprivredne delatnosti
nosilac poljoprivrednog domaćinstva mlađi od 18 godina starosti 301
nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina starosti 302
član domaćinstva poljoprivrednika 303
član mešovitog domaćinstva 304
nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 18 godina starosti 305
nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina starosti 306
član poljoprivrednog gazdinstva 307
lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta 308
zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji su stariji od 18 godina života i koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje 309
nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave 312
član domaćinstva poljoprivrednika, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave 313
član mešovitog domaćinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave 314
nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave 316
član poljoprivrednog gazdinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave 317
4. Osnov za zdravstveno osiguranje
4.1. Korišćenje penzije
korišćenje penzije – za korisnike penzija po domaćim propisima 401
državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države – za korisnike penzije i članove njihovih porodica 402
4.2. Zdravstveno osiguranje na osnovu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju
deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života 411
žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće i materinstva do 12 meseci nakon porođaja 412
lica starija od 65 godina života 413
osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica 414
nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica 415
materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koji su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata 416
korisnici stalnih novčanih pomoći kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice po propisima o socijalnoj zaštiti 417
korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka 418
lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa 419
monasi i monahinje 420
lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji 421
žrtve nasilja u porodici 422
žrtve trgovine ljudima 423
lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših Republika SFRJ ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda u skladu sa zakonom i ako imaju boravište na teritorije Republike Srbije i nisu osigurani po drugom osnovu 431
4.3 Zdravstveno osiguranje po posebnim propisima
raseljena lica sa Kosova i Metohije 432
vojni i civilni invalidi u skladu sa propisima koji uređuju prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata 434
4.4. Osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi 441
lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu) 442
lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju 444
lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje 445
lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja 446
lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća 447
lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara; 448
lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje 449
lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana 450
lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada 451
4.5. Osiguranje po međunarodnim ugovorima i osiguranje za strane stručnjake i lica na školovanju
obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji – za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca 461
školovanje ili stručno usavršavanje – za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije 462
9 Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem 12/14 meseci
12/15 meseci
12/16 meseci
12/18 meseci
1
2
3
4
10 Vrsta zaposlenja Neodređeno vreme 1
Određeno vreme 2
11 Zaposlenje kod više poslodavaca Da 1
Ne 2
12 Osnov prestanka – prekida osiguranja
Stečaj i likvidacija poslodavca 1
Ostali slučajevi prestanaka rada poslodavca 2
Smrt 3
Ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju 4
Ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način – invalidska penzija 5
Istekom roka za koji je radni odnos zasnovan 6
Sporazumom između zaposlenog i poslodavca 7
Ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom 8
Ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu 9
Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, za obavljanje poslova na kojima radi 10
Ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca 11
Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu 12
Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad 13
Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. Zakona o radu (premeštaj na drugi odgovarajući posao, u drugo mesto rada, kod drugog poslodavca, prekvalifikacija i dokvalifikacija….) 14
Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav 1. tačka 10. Zakona o radu (izmena ugovorene zarade) 15
Ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla 16
Otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog 17
Ako je po odredbama zakona, odnosno pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova 18
Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zatvora 19
Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere 20
Prestanku funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate u skladu sa zakonom 21
Prenos osnivačkih prava vlasnika odnosno člana privrednog društva 22
Odsluženje vojnog roka 23
U drugim slučajevima utvrđenim zakonom 24
Prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva 25
Prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava 26
Prestanak obavljanja ugovorenih poslova 27
Prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje 28
Istupanje iz osiguranja poljoprivrednika
Prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika
29
30
Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja 31
Prekid obavljanja samostalne delatnosti zbog bolovanja ili porodiljskog odsustva 32
Prekid obavljanja samostalne delatnosti iz drugih razloga 33
Prestanak osiguranja za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti 34
Istek ugovora o volonterskom radu 35
Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu 36
Prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju 37
Prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa 38
Istekom ugovora o razmeni stručnjaka i međunarodno tehničkoj saradnji 39
Danom završetka školovanja 40
Danom odjave 41
Danom prestanka pružanja hitne medicinske pomoći 42
Danom promene osnova osiguranja 43
Danom prestanka prava na penziju odnosno
novčanu naknadu po propisima PIO
Prestanak osiguranja u slučaju smrti na osnovu informacije dobijene od nadležnog državnog organa
Programska odjava
44
45
55
13 Nosilac osiguranja Da
Ne
1
2
14 Srodstvo sa nosiocem osiguranja Dete
Supružnik
Roditelj
Deda ili baba
Unuče
Brat ili sestra
1
2
3
4
5
6
15 Posebni podaci o osiguraniku slepom licu 1
obolelom od distrofije ili srodnih mišićnih ili neuromišićnih oboljenja 2
obolelom od paraplegije 3
obolelom od cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze 4
sa telesnim oštećenjem od najmanje 70% 5
ratnom vojnom invalidu od I – VI grupe 6
mirnodopskom vojnom invalidu od I – VI grupe 7
civilnom invalidu rata I – VI grupe 8
sa preostalom radnom sposobnošću 9
invalidu rada II kategorije 10
invalidu rada III kategorije 11
gluvim licima 12
nagluvim licima 13
slabovidim licima 14
LMO licima 15
VO licima 16
TIL 17
16 Korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
Penzija 1
Novčana naknada za telesno oštećenje 2
Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica 3
Novčana naknada iz invalidskog osiguranja 4
Ako osiguranik koristi više prava iz PIO, unosi se kombinacija navedenih šifara
17 Delatnost Prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 104/09)

 

SPISAK DOKAZA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE SVOJSTVO OSIGURANIKA, ODNOSNO OSIGURANOG LICA, KAO I PROMENA I ODJAVA

1. DATUM POČETKA OSIGURANJA

Kao datum početka osiguranja upisuje se datum sticanja svojstva osiguranika i to:

1) za radni odnos: datum zasnivanja radnog odnosa,

dokaz: ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa;

2) za izbor imenovanje ili postavljenje: datum izbora, imenovanja ili postavljenja,

dokaz: akt o izboru, imenovanju, odnosno postavljenju na funkciju;

3) za obavljanje samostalne delatnosti: datum početka obavljanja samostalne delatnosti ako se delatnost ne obavlja iz radnog odnosa. Ako se samostalna delatnost obavlja iz radnog odnosa svojstvo osiguranika stiče se prvog narednog dana po prestanku radnog odnosa,

dokaz: rešenje APR-a (za preduzetnike osnivače i članove privrednih društava), uverenje odgovarajućeg udruženja ili saveza (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti) ili akt verske organizacije (za sveštenike ili verske službenike);

4) za obavljanje poljoprivredne delatnosti: datum početka obavljanja poljoprivredne delatnosti od navršenih 15 godina života za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od navršenih 18 godina života za zdravstveno osiguranje, datum upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava od navršenih 15 godina života za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od navršenih 18 godina života za zdravstveno osiguranje, dan nakon prestanka radnog odnosa, dan nakon prestanka obavljanja samostalne delatnosti, dan nakon završetka školovanja, dan nakon prestanka korišćenja porodične penzije,

dokaz: dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu izdat od nadležnog organa (katastar nepokretnosti/zemljišne knjige), ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta, potvrda Uprave za trezor, potvrda organa lokalne samouprave (šefa mesne kancelarije), uverenje Poreske uprave, lična izjava o činjenici bavljenja poljoprivredom (za prijavu na zdravstveno osiguranje);

5) Za obavljanje ugovorenih poslova: datum zaključenja ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja ugovorenih poslova, ako se ugovoreni poslovi ne obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu. Ako se ugovoreni poslovi obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu, prvi naredni dan po prestanku osiguranja po osnovu radnog odnosa, obavljanja samostalne delatnosti, poljoprivredne delatnosti, odnosno prvi dan perioda za koji je utvrđen staž osiguranja po osnovu obavljanja ugovorenih poslova za određene vrste ugovora,

dokaz: ugovor o obavljanju poslova, akt o izboru ili imenovanju, dokaz o upisu u registar (za veštake, porotnike, tumače,) i radna knjižica;

6) Za obavljanje poslova po ugovoru o pravima i obavezama direktora: dan početka rada po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora,

dokaz: ugovor o pravima i obavezama direktora:

7) Za početak korišćenja neplaćenog odsustva zbog nege deteta do tri godine života: dan početka korišćenja neplaćenog odsustva,

dokaz: rešenje o neplaćenom odsustvu;

8) Za korišćenje prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju: prvi dan korišćenja prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

9) Za uključenje u obavezno osiguranje: dan uključenja u obavezno osiguranje,

dokaz: rešenje organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

10) Za korišćenje prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja: dan početka korišćenja prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

dokaz: rešenje ili potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na penziju uz ličnu izjavu lica da će snositi troškove zdravstvene zaštite ako ne ostvari pravo na novčanu naknadu;

11) Po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa: naredni dan od dana prestanka radnog odnosa za lica koja imaju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: otkaz ugovora o radu ili zaključena radna knjižica uz izveštaj o povredi na radu ili ekspertizu o profesionalnoj bolesti;

12) Po osnovu školovanja odnosno stručnog usavršavanja: dan početka školovanja, odnosno stručnog usavršavanja,

dokaz: potvrda škole, odnosno ustanove koja pruža stručno usavršavanje;

13) Po osnovu obavljanja poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji datum zaključenja ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

14) Za osiguranike iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon): dan podnošenja prijave,

dokaz: prijava o prebivalištu ili lična karta, (uz proveru da lice nema prioritetni osnov osiguranja po čl. 17. i 23. Zakona, odnosno kao član porodice osiguranika iz čl. 17. i 23. istog zakona – da nije zaposlen, da nema prihod od delatnosti ni katastarski prihod, nema penziju, invalidninu, ni novčanu naknadu od PIO), izvod iz matične knjige rođenih, potvrda lekara o trudnoći, medicinska dokumentacija da boluje od određenih bolesti, uverenje starešine manastira ili verske zajednice, rešenje nadležnog organa socijalne zaštite o materijalnom obezbeđenju ili stalnoj novčanoj pomoći, dokaz da je hranilac porodice na odsluženju vojnog roka i potvrda nadležnog organa da je lice primalac pomoći, lična izjava da je lice romske nacionalnosti, legitimacija izbeglog ili prognanog lica, za nezaposlena, izbegla i prognana lica i dokaz o visini prihoda (u skladu sa Pravilnikom o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica („Službeni glasnik RS“, broj 112/06);

15) Za osigurana lica iz člana 28. Zakona: dan nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: ocena LK o povredi na radu, odnosno ekspetriza o utvrđenoj profesionalnoj bolesti;

16) Za članove porodice osiguranika: dan podnošenja prijave,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih. Za vanbračne supružnike

overena izjava vanbračnih supružnika da postoji trajnija zajednica života između njih (dve i više godina) i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje kao i overena izjava dva svedoka da vanbračna zajednica traje duže od dve godine, fotokopija lične karte kao dokaz o zajedničkom prebivalištu vanbračnih supružnika.

2. OSNOV OSIGURANJA

Upisuju se podaci o osnovu osiguranja propisani jedinstvenim metodološkim principima i to:

1) radni odnos: za lica u radnom odnosu, odnosno lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u vojsci i vojnim jedinicama i ustanovama, profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije; za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom; za lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca; za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

dokaz: ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa i radna knjižica, a ako se zasniva radni odnos sa strancem dozvola za rad izdata od Nacionalne službe zapošljavanja;

2) Osnov izjednačen sa radnim odnosom:

– za izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu i za članove njihovih porodica,

dokaz: akt o izboru odnosno imenovanju ili postavljenju;

– za lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: akt o prestanku radnog odnosa ili zaključena radna knjižica, izveštaj o povredi na radu ili ekspertiza o profesionalnoj bolesti i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka;

3) zaposlenje u inostranstvu: za domaće državljane zaposlene u inostranstvu ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije i za članove njihovih porodica,

dokaz: overen prevod potvrde poslodavca o zaposlenju u inostranstvu, potvrda inostranog nosioca osiguranja da nije obavezno osiguran odnosno da to osiguranje ne može koristiti van teritorije te zemlje;

4) obavljanje privremenih i povremenih poslova: za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu; za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju, za članove porodica lica koja obavljaju privremene i povremene poslove,

dokaz: ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, uput omladinske ili studentske zadruge, dokaz o školovanju za lica mlađa od 26 godina života;

5) obavljanje poslova po osnovu ugovora: za lica koja za izvršen posao po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti i po osnovu drugih ugovora ostvaruju naknadu, a nisu osigurana po drugom osnovu i za članove njihovih porodica,

dokaz: ugovor o obavljanju poslova, akt o izboru ili imenovanju (za poslanike, članove upravnih/nadzornih odbora) dokaz o upisu u registar (za veštake, porotnike, tumače,) i radna knjižica;

6) ostvarivanje novčane naknade prema propisima o zapošljavanju: za lica za čijim je radom prestala potreba i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca i za članove njihovih porodica – za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje, potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

7) obavljanje samostalne delatnosti za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost; za lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koja u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač ili član; za sveštenike i verske službenike ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja; za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica,

dokaz: rešenje Agencije za privredne registre (za preduzetnike osnivače i članove privrednih društava), uverenje odgovarajućeg udruženja ili saveza (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), akt verske organizacije (za sveštenika ili verskog službenika);

8) obavljanje poljoprivredne delatnosti za lica za koja se prema zakonu smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika, članovi mešovitog domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i članovi poljoprivrednog gazdinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalne delatnosti, korisnici penzija i na školovanju i za članove njihovih porodica,

dokaz: dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu nadležnog organa (katastar nepokretnosti/zemljišne knjige), ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta, potvrda Uprave za trezor, potvrda organa lokalne samouprave (šef mesne kancelarije), uverenje Poreske uprave, radna knjižica, uverenje MUP o prebivalištu (kretanju) i izjava o boravku u inostranstvu;

9) korišćenje penzije:

a) za korisnika penzije po propisima Republike Srbije i članove njihovih porodica,

dokaz: rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na penziju uz ličnu izjavu lica da će snositi troškove zdravstvene zaštite ako ne ostvari pravo na penziju;

b) za korisnike inostrane penzije,

dokaz: akt o utvrđivanju prava na penziju ili invalidninu od inostranog nosioca osiguranja;

10) uključenje u obavezno osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona i za članove njihovih porodica,

dokaz : rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

11) neplaćeno odsustvo zbog nege deteta do tri godine života,

dokaz: rešenje o neplaćenom odsustvu zbog nege deteta do tri godine, dok mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa;

12) lice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: otkaz ugovora o radu ili zaključena radna knjižica, izveštaj o povredi na radu ili o profesionalnom oboljenju i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad;

13) školovanje ili stručno usavršavanje: za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije,

dokaz: – uverenje o školovanju ili stručnom usavršavanju,

– prijava boravka (da dokaz nije stariji od šest meseci);

14) obavljanje poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji,

dokaz: – ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazum o međunarodnoj tehničkoj saradnji,

– prijava boravka (da dokaz nije stariji od šest meseci).

2.1. POSEBNI OSNOVI OSIGURANJA U SMISLU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

1) deca do navršenih 18 godina života,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta;

2) školska deca i studenti stariji od 18 godina života, do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina,

dokaz: – izvod iz matične knjige rođenih, lična karta,

– potvrda škole odnosno visokoškolske ustanove da su na školovanju;

3) deca i omladina – skitnice iz prihvatnih stanica i prihvatilišta,

dokaz: potvrda ili druga vrsta dokaza koji izdaje prihvatna stanica, odnosno prihvatilište sa utvrđenim identifikacionim podacima o licu;

4) žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja,

dokaz: lična karta, radna knjižica, dokaz o osnovu osiguranja bračnog odnosno vanbračnog supružnika, potvrda izabranog lekara – ginekologa o trudnoći, porođaju, odnosno planiranju porodice, a za materinstvo do 12 meseci nakon porođaja izvod iz matične knjige rođenih za dete do njegovih navršenih godinu dana života,

5) lica starija od 65 godina,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvario pravo na penziju, dokaz o osnovu osiguranja za bračnog odnosno vanbračnog supružnika;

6) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka,

dokaz: lična karta, radna knjižica, potvrda o služenju vojnog roka hranioca porodice i potvrda nadležnog organa da je član porodice korisnik pomoći;

7) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji,

dokaz: – lična izjava da je lice romske nacionalnosti,

– prijava prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad;

8) izbegla i prognana lica iz bivših republika SFRJ,

dokaz: – fotokopija izbegličke legitimacije, odnosno fotokopija legitimacije prognanog lica,

– izjava o članovima porodice i prihodima po članu porodice (Obrazac CZ),

– dokazi o ličnim prihodima i prihodima članova porodice koji se ne pribavljaju službenim putem (zarada, penzija, ugovorena naknada);

9) osobe sa invaliditetom po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica,

dokaz: – lična karta na uvid,

– akt nadležnog organa (rešenje ili potvrda) o invaliditetu, odnosno o nedovoljnoj mentalnoj razvijenosti,

– rešenje opštinskog organa za boračku i invalidsku zaštitu o utvrđenom invaliditetu u skladu sa zakonom;

10) nezaposlena lica i druga kategorija socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi uže porodice,

dokaz: – lična karta na uvid,

– fotokopija radne knjižice,

– izjava o članovima porodice i prihodima po članu porodice (obrazac CZ),

– dokazi o ličnim prihodima i prihodima članova porodice koji se ne pribavljaju službenim putem (zarada, penzija, ugovorena naknada),

– dokaz o osiguranju bračnog, odnosno vanbračnog supružnika;

11) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koji su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članovi uže porodice,

dokaz: – lična karta,

– akt nadležnog organa o ostvarenom pravu na novčanu socijalu pomoć, odnosno porodičnu invalidninu;

12) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti i članovi uže porodice,

dokaz: – lična karta, odnosno prijava prebivališta,

– akt nadležnog organa socijalne zaštite o pravu na stalnu novčanu pomoć za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, a za decu bez roditeljskog staranja za koju nadležni organ nije doneo akt o smeštaju u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu – potvrdu ili drugi dokaz izdat od nadležnog organa sa utvrđenim identifikacionim podacima;

13) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; oboleli od retkih bolesti i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa,

dokaz: – lična karta, radna knjižica,

– medicinska dokumentacija da boluje od određenih bolesti uz ocenu lekarske komisije da se osigurano lice leči od određenih bolesti, odnosno potvrda zdravstvene ustanove da je davalac tkiva ili organa;

14) monasi i monahinje,

dokaz: – lična karta,

– potvrda starešine manastira;

15) žrtve nasilja u porodici,

dokaz: – lična karta (za lica koja nisu po zakonu obavezna da imaju ličnu kartu prijava prebivališta),

– izvod iz matične knjige rođenih za decu do 18 godina,

– potvrda škole, odnosno visokoškolske ustanove da je lice na školovanju (za lica koja su starija od 18 do 26 godina života ako su na školovanju),

– potvrda nadležnog centra za socijalni rad, odnosno izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova da je lice žrtva nasilja u porodici ili potvrda sigurne kuće da se lice nalazi u sigurnoj kući zbog nasilja u porodici;

16) žrtve trgovine ljudima,

dokaz: – lična karta (za lica koja nisu po zakonu obavezna da imaju ličnu kartu prijava prebivališta),

– potvrda službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima;

Za osiguranike iz tač. 1) do 16) i članova njihovih porodica, pored navedenih dokaza treba dostaviti i ličnu izjavu (odnosno izjavu zastupnika za mentalno nedovoljno razvijeno lice) da nije ostvario pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po članu 17. Zakona ili kao član porodice osiguranika iz čl. 17. i 23. Zakona.

2.2. Članovi porodica osiguranika podnose sledeće dokaze o srodstvu:

Supružnik ili vanbračni partner:

– za supružnika: lična karta, odnosno prijava boravka za strance izvod iz matične knjige venčanih,

– za razvedenog supružnika: fotokopija lične karte, sudska odluka kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje,

– za vanbračnog partnera: lična karta, odnosno prijava prebivališta iz kojih se može videti zajednička adresa, overena izjava vanbračnih partnera da postoji trajnija vanbračna zajednica između njih (dve i više godina) i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje, overena izjava dva svedoka da vanbračna zajednica traje duže od dve godine kao dokaz o zajedničkom prebivalištu vanbračnih supružnika,

– za supružnika ili vanbračnog partnera osiguranika penzionera, zaposlenog, preduzetnika i dr. kome je mesto prebivališta na adresi gde se nalazi poljoprivredno zemljište (bez obzira na vlasništvo zemlje): izjava dva svedoka overena kod opštine, suda ili u mesnoj kancelariji da se ne bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem i potvrda RFPIO da nije osiguran kao poljoprivrednik po propisima PIO,

– radna knjižica, uverenje RFPIO da nije ostvario pravo na penziju, potvrda poreske osnove da se lice ne duži doprinosima za socijalno osiguranje;

Dete:

– za dete rođeno u braku ili van braka: izvod iz matične knjige rođenih; prijava prebivališta,

– za usvojeno dete: odluka nadležnog organa o usvojenju; prijava prebivališta,

– za pastorka: izvod iz matične knjige rođenih za dete i izvod iz matične knjige venčanih za roditelje; prijava prebivališta,

– za dete uzeto na izdržavanje: odluka nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja; prijava prebivališta,

– za dete starije od 18 godina: lična karta, potvrda fakulteta ili visokoškolske ustanove o školovanju,

– za dete starije od 26 godina koje je zbog bolesti prekinulo školovanje za vreme trajanja bolesti: potvrda fakulteta ili visokoškolske ustanove o školovanju i ocena nadležne lekarske komisije,

– za dete koje je nesposobno za samostalan život i rad u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju: nalaz organa veštačenja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti;

Roditelji

– za roditelje: lične karte roditelja, izvod iz matične knjige rođenih osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje, odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

– za očuha i maćehu lične karte za očuha ili maćehu, izvod iz matične knjige rođenih osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige venčanih za roditelja; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

– za usvojitelja: lične karte za usvojitelja, akt o usvojenju, odnosno izvod iz matične knjige rođenih; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

– za lica mlađa od 65 godina: pored navedenih dokaza i nalaz organa veštačenja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Deda i baba:

– izvod iz matične knjige rođenih za osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih za roditelja osiguranika; lična karta; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca, a za lica mlađa od 65 godina nalaz organa veštačenja o utvrđenom potpunom gubitku radne sposobnosti;

Unučad:

– izvodi iz matičnih knjiga rođenih za dete i roditelja kao dokaze o srodstvu, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti;

Braća i sestre:

– izvodi iz matičnih knjiga rođenih kao dokaz o srodstvu; lična karta, odnosno prijava prebivališta,

– akt o izdržavanju u smislu propisa o porodičnoj zaštiti a za lica mlađa od 65 godina, nalaz organa veštačenja o utvrđenom potpunom gubitku radne sposobnosti.

2.3. Obavezno zdravstveno osiguranje za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti:

1) učenici i studenti na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi,

dokaz: potvrda škole da je lice na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;

2) volonteri,

dokaz: ugovor o volonterskom radu;

3) lice koje preko omladinske ili studentske zadruge obavlja privremene ili povremene poslove, do navršenih 26 godina ako je na školovanju,

dokaz: ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske, odnosno studentske zadruge;

4) lice na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu Nacionalne službe za zapošljavanje,

dokaz: potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice upućeno na dodatno obrazovanje i obuku;

5) lice koje učestvuje u organizovanim javnim radovima,

dokaz: potvrda organizatora javnih radova da je lice učesnik radova;

6) lice koje učestvuje u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća,

dokaz: potvrda nadležnog organa da je lice učesnik u akciji spasavanja;

7) vatrogasci i lica na obuci za gašenje požara,

dokaz: potvrda vatrogasne službe da je lice angažovano u vatrogasnoj službi, odnosno na obuci za gašenje požara;

8) lice koje se nalazi na obuci za odbranu zemlje,

dokaz: potvrda nadležnog organa da je lice na obuci za odbranu zemlje;

9) lice koje je angažovano na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja,

dokaz: potvrda organizatora javnog skupa da je lice angažovano;

10) lice koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora dok radi,

dokaz: potvrda nadležnog organa da lice koje je na izdržavanju kazne zatvora radi;

Pored navedenih dokaza za osiguranike po ovom osnovu potrebna je lična karta, odnosno prijava prebivališta i izveštaj o povredi na radu.

2.4. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO POSEBNIM PROPISIMA

1) Raseljena lica sa Kosova i Metohije,

dokaz: prijava boravka koja nije starija od šest meseci, legitimacija raseljenog lica;

2) Raseljena lica sa Kosova i Metohije – korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade,

dokaz: legitimacija raseljenog lica, prijava boravka, dokaz o pravu na novčanu naknadu (rešenje, potvrda i sl.).

3. DATUM PRESTANKA OSIGURANJA

Kao datum prestanka osiguranja upisuje se datum prestanka svojstva osiguranika i to:

1) za radni odnos: datum prestanka radnog odnosa,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu ili akt o prestanku radnog odnosa;

2) za imenovanje ili postavljenje: datum razrešenja,

dokaz: akt o razrešenju;

3) za obavljanje samostalne delatnosti: datum prestanka obavljanja samostalne delatnosti, odnosno dan koji prethodi datumu sticanja prioritetnog, odnosno drugog osnova osiguranja,

za osnivače: datum brisanja iz registra kao direktora ili zastupnika, dan donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka, prvi naredni dan po objavljivanju odluke o likvidaciji na internet strani APR,

dokaz: rešenje APR (za preduzetnike, osnivače i članove privrednih društava), uverenje odgovarajućeg udruženja ili saveza (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), akta verske organizacije (za sveštenika ili verskog službenika);

4) za obavljanje poljoprivredne delatnosti: datum prestanka obavljanja poljoprivredne delatnosti ili prethodni dan u odnosu na datum sticanja drugog osnova osiguranja, početka školovanja, odsluženja vojnog roka, datuma utvrđivanja nesposobnosti za obavljanje poljoprivredne delatnosti, datuma ostvarivanja prava na penziju odnosno ispunjenja uslova za starosnu penziju, dan brisanja gazdinstva iz registra gazdinstava ili promene statusa,

dokaz: dokaz o sticanju drugog osnova osiguranja, školska potvrda, potvrda vojnog odseka, nalaz lekara veštaka, rešenje o ostvarivanju prava na penziju, potvrda Uprave za trezor. Za odjavu sa zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika koji su stariji od 65 godina i ocena lekarske komisije RFZO da je lice nesposobno za samostalan rad i ostvarivanje prihoda;

5) za obavljanje ugovorenih poslova: dan prestanka obavljanja ugovorenih poslova, odnosno poslednji dan staža po osnovu isplaćene ugovorene naknade na osnovu ugovora bez ugovorenog roka trajanja, prethodni dan u odnosu na datum sticanja drugog osnova osiguranja,

dokaz: dokazi o sticanju drugog osnova osiguranja, potvrda isplatioca o prestanku obavljanja ugovorenih poslova;

6) za obavljanje poslova po ugovoru o pravima i obavezama direktora: dan prestanka rada po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora,

dokaz: ugovor o pravima i obavezama direktora;

7) za prestanak korišćenja neplaćenog odsustva zbog nege deteta do tri godine života: dan prestanka korišćenja neplaćenog odsustva,

dokaz: rešenje o korišćenju neplaćenog odsustva;

8) za prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju: dan prestanka korišćenja novčane naknade po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanja;

9) po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa naredni dan od dana prestanka lečenja,

dokaz: ocena lekarske komisije RFZO;

10) za prestanak školovanja odnosno stručnog usavršavanja: dan prestanka školovanja odnosno stručnog usavršavanja,

dokaz: potvrda škole odnosno ustanove koja pruža stručno usavršavanje;

11) po osnovu obavljanja poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji datum isteka ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum prestanka obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazum o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

12) za osiguranike iz člana 22. Zakona: dan podnošenja odjave,

dokaz: dokaz o sticanju osiguranja po prioritetnom osnovu;

13) za slučaj sticanja svojstva osiguranika povodom pružanja hitne medicinske pomoći: dan prestanka pružanja hitne medicinske pomoći,

dokaz: potvrda zdravstvene ustanove;

14) za osigurana lica iz člana 28. Zakona: dan prestanka prioritetnog osiguranja,

dokaz: dokaz o prestanku prioritetnog osiguranja;

15) za članove porodice osiguranika: datum prestanka svojstva.

4. OSNOV PRESTANKA OSIGURANJA

Upisuju se podaci o osnovu prestanka osiguranja propisani jedinstvenim metodološkim principima i to:

1) Stečaj i likvidacija,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu, odnosno akt nadležnog organa o prestanku obavljanja samostalne delatnosti;

2) Ostali razlozi prestanka rada poslodavca,

dokaz: rešenje, odluka ili drugi akt o prestanku radnog odnosa odnosno akt nadležnog organa;

3) Smrt,

dokaz: izvod iz matične knjige umrlih;

4) Ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju,

dokaz: rešenje o prestanku radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju;

5) Gubitak radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način,

dokaz: rešenje o prestanku radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti;

6) Istek roka za koji je radni odnos zasnovan,

dokaz: ugovor o radu odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu;

7) Sporazum između zaposlenog i poslodavca,

dokaz: sporazum;

8) Krivično delo zaposlenog učinjeno na radu ili u vezi sa radom,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

9) Povreda radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu krivicom zaposlenog,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

10) Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

11) Ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

12) Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u smislu ovog zakona,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

13) Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

14) Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09),

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

15) Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav. 1. tačka 10. Zakona o radu (izmena ugovorene zarade),

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

16) Ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

17) Prenos osnivačkih prava vlasnika odnosno člana privrednog društva,

dokaz: akt nadležnog organa;

18) Odsluženje vojnog roka,

dokaz: potvrda nadležnog organa odnosno vojna knjižica;

19) Prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva,

dokaz: akt nadležnog organa;

20) Prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava,

dokaz: akt nadležnog organa;

21) Prestanak obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor, odluka odnosno potvrda isplatioca naknade;

22) Prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje,

dokaz: rešenjem RFPIO, RFZO;

23) Prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika usled nesposobnosti za rad,

dokaz: ocena lekarske komisije da je nesposoban za samostalan rad i ostvarivanje prihoda uz dokaz da su prihodi ispod cenzusa (RFZO po sl. dužnosti);

24) Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja,

dokaz: rešenje poslodavca;

25) Prekid obavljanja samostalne delatnosti zbog bolovanja ili porodiljskog odsustva,

dokaz: akt nadležnog organa odnosno uverenje Poreske uprave;

26) Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu,

dokaz: akt poslodavca;

27) Prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje;

28) Prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa,

dokaz: ocena lekarske komisije;

29) Danom prestanka pružanja hitne medicinske pomoći,

dokaz: izveštaj zdravstvene ustanove;

30) Danom prestanka prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima PIO,

dokaz: rešenje;

31) Dete,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih kad navrši 26 godina života odnosno potvrda o završetku školovanja;

32) Roditelj, deda, baba, unučad, braća i sestre,

dokaz: dokaz o prestanku obaveze izdržavanja ili dokaz o sticanju drugog osnova osiguranja.

5. PROMENA OSIGURANJA

Dokazi za promenu podataka su isti kao i za utvrđivanje svojstva osiguranika, odnosno osiguranog lica i prestanak osiguranja. Podatak o promeni unosi na osnovu dokaza koji se traže za obeležje u kome se podatak menja.

 

 

Servis računara online zakazivanje