Šifarnik plaćanja – u zemlji

Servis računara online zakazivanje

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

Sl.glasnik RS br. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014

Prilog 2a – ŠIFRE PLAĆANJA

Klasifikacija prema obliku plaćanja

1 Gotovinski gotovinske uplate na račun i isplate s računa
2 Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog računa na drugi račun
3 Obračunski obračunska plaćanja
9 Preknjižavanje povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava

Klasifikacija prema osnovu plaćanja
Transakcije po osnovu prometa robe i usluga

20 Promet robe i usluga – međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge
21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća uplate propisanih obaveza javnim preduzećima
23 Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
24 Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
26 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
28 Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos s računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

Transakcije raspodele

40 Zarade i druga primanja zaposlenih zarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog
41 Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog;
socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja
42 Naknade zarada na teret poslodavca naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca;
naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;
naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu
44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge s računa zadruge
45 Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu
46 Obustave od penzija i zarada obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave
47 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;
naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine;
naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta
48 Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja
49 Ostali prihodi fizičkih lica prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48
53 Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku uplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr.
54 Uplata poreza i doprinosa po odbitku uplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku
57 Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

Transferi

60 Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61 Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62 Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63 Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65 Uplata pazara uplata dnevnog pazara
66 Isplata gotovine sve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika

Finansijske transakcije

70 Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71 Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72 Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima
73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
78 Povraćaj oročenih depozita
79 Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu
82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču – fizičkom licu
83 Naplata čekova građana
84 Platne kartice
85 Menjački poslovi
86 Kupoprodaja deviza
87 Donacije i sponzorstva plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88 Donacije donacije iz međunarodnih ugovora
89 Transakcije po nalogu građana
90 Druge transakcije

 

 

Servis računara online zakazivanje