Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se fizičkim licima vrši prodaja dobara iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se fizičkim licima vrši prodaja dobara iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Uredbom o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 100/2004 i 106/2004 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Odredbom člana 38. Zakona, propisano je da obveznik može da otpočne obavljanje delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, posle fiskalizacije fiskalne kase i njenog instaliranja u objektu, odnosno na mestu na kome se obavlja promet.

Odredbom člana 11. Pravilnika o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 140/2004 – dalje: Pravilniik), propisano je da obveznik koji obavlja delatnosti koje se mogu obavljati kod naručioca posla ili od mesta do mesta (poslovanje, opravka, montaža i slično), u prvom delu Obrasca IPU-1, tačka 2. Objekat, odnosno mesto instaliranja fiskalne kase, u delu Podaci, upisuje: tip i marku prevoznog sredstva kojim se obavlja delatnost; registarski broj prevoznog sredstva, kao i telefon/telefaks lica za kontakt.

U skladu sa Uredbom, samo lica koja obavljaju delatnosti iz podgrupe 52630 (ostala trgovina na malo izvan prodavnica – prodaja preko automata, prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri), nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom na to da prodaja konditorskih proizvoda, sokova i vode u originalnom pakovanju iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju robe nije navedena u okviru podgrupe 52630 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, i da kao takva nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao ni navedenom uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom pomenutih dobara fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, s obzirom na to da se ovakav promet smatra prometom dobara na malo.

Pri tome napominjemo, da privredni subjekt može otpočeti obavljanje delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, posle fiskalizacije fiskalne kase i njenog instaliranja u objektu, odnosno na mestu na kome se obavlja promet. To znači da je privredni subjekt koji obavlja promet dobara (konditorskih proizvoda, sokova i vode u originalnom pakovanju) iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju robe fizičkim licima, dužan da fiskalizuje fiskalnu kasu i da u prvom delu Obrasca IPU-1, tačka 2. Objekat, odnosno mesto instaliranja fiskalne kase, u delu Podaci, upiše: tip i marku prevoznog sredstva kojim se obavlja delatnost; registarski broj prevoznog sredstva, kao i telefon/telefaks lica za kontakt, saglasno članu 11. Pravilnika.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00265/2008-04 od 30.12.2008. godine