Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja

Servis računara online zakazivanje

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja

 

„Prema članu 171. stav 1. tačka 6) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), pored zakonom propisanih slučajeva (tač. 1) do 5), poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema tome, opštim aktom ili ugovorom o radu mogu da se predvide drugi slučajevi u kojima poslodavac može da zaposlenom ponudi aneks ugovora o radu, ako to nije u suprotnosti sa zakonom. Za razliku od prelaska sa punog na nepuno vreme koje se zaposlenom može ponuditi samo pod određenim uslovima propisanim zakonom o radu (član 155. stav 1. tačka 5) Zakona), nema zakonskih smetnji da se privremeno ili trajno povećani obim posla ili drugi razlozi predvide kao osnov za ponudu aneksa ugovora o radu radi prelaska sa nepunog na puno radno vreme, na određeni ili neodređeni vremenski period. Pri tome, opštim aktom treba da se predvide kako slučajevi, tako i period na koji se zaposlenom može ponuditi rad sa punim radnim vremenom.

U slučaju prelaska sa nepunog na puno radno vreme za ograničeni, unapred utvrđen vremenski period, nema smetnji da se zaposlenom ponudi aneks ugovora o radu do određenog datuma po čijem bi isteku automatski ponovo važili prvobitno ugovoreni uslovi rada (nepuno radno vreme), bez potrebe zaključivanja novog aneksa ugovora o radu.

Napominjemo da zaposlenom koji odbije ponudu aneksa ugovora o radu u slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu saglasno članu 171. stav 1. tačka 6) Zakona, ne može da prestane radni odnos zbog odbijanja aneksa ugovora o radu u smislu člana 179. tačka 7) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-284/2012-02 od 23.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje