Korisne informacije za zaključivanje ugovora o nepokretnostima

  1. Vlasnički list nema rok važnosti ali je veoma poželjno da on „svež“ pre zaključivanja predugovora ili ugovora. Državni organi prilikom rešavanja o nekom zahtevu građana (građevinska dozvola i sl.) zahtevaju da vlasnički list bude ne stariji od 6 meseci.
  2. Kada se zaključuje ugovor o nepokretnosti vlasnički list koji se daje kupcu na uvid prilikom kupoprodaje treba da bude skorijeg datuma a najbolje je da pre zaključivanja ugovora uvidom u sajt Republičkog geodetskog zavoda http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx proverite u katastru nepokretnosti stanje vlasništva na nepokretnosti koju kupujete.
  3. Sud prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji sud mora da sledi odredbu Zakon o prometu nepokretnosti (Sl. glasnik RS“, br. 42/98, 111/2009) i to :

Član 4a

Za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti nadležan je osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

Službeno lice koje obavlja overavanje doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti, ukoliko uvidom u posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti iz stava 8. ovog člana, utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a prodavac je isto lice.

Službeno lice koje obavlja overavanje doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti, ukoliko uvidom u posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti iz stava 8. ovog člana, utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a prodavac je isto lice.

Potvrda o odbijanju overavanja potpisa sa brojem rešenja o odbijanju overavanja potpisa, datumom, pečatom suda i potpisom službenog lica koje obavlja overavanje, stavlja se na sve podnete primerke ugovora o prometu nepokretnosti.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana ugovorači imaju pravo žalbe sudiji suda koji je nadležan za overavanje, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi iz stava 4. ovog člana, sudija je dužan da odluči u roku od tri dana od dana dostavljanja žalbe.

O odbijanju overavanja iz stava 2. ovog člana, službeno lice koje obavlja overavanje dužno je da obavesti nadležnog javnog tužioca.

Overavanje potpisa od strane službenog lica suprotno odredbi stava 2. ovog člana, predstavlja težu povredu dužnosti iz radnog odnosa u smislu zakona koji uređuje prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika.

Sud vodi posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača.

Propis kojim se bliže uređuje vođenje posebne evidencije iz stava 8. ovog člana donosi ministar nadležan za pravosuđe.

Ostale odredbe ovog zakona možete pogledati na https://www.overa.rs/zakon-o-prometu-nepokretnosti.html

  1. Prilikom overe ne morate da prilažete vlasnički list jer sud prilikom overe ne traži na uvid taj dokument.
  2. Troškove takse zaključivanja ugovora padaju na teret ugovorne strane koja je to prihvatila tj. onako kako su se obe strane dogovorile. Uobičajeno je da snosi kupac ali ne mora da znači da i prodavac može da snosi te troškove.
  3. Iznos takse za overu ugovora možete približno odrediti na sajtu Prvog osnovnog suda ili na https://www.overa.rs/9271.html

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaćaju lica koja su navedena u članu 21. Zakona o porezima na imovinu a možete izvršiti uvid u ovaj zakonski tekst na https://www.overa.rs/zakon-o-porezima-na-imovinu.html

NA KRAJU MOŽETE DA ANGAŽUJETE I ADVOKATA ČIJE ĆE ZNANJE I PRISUSTVO DATI SIGURNOST PRAVNOM POSLU KOME PRISTUPATE.