Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju

Servis računara online zakazivanje

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju

„Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Ovo pravo ima zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Prema tome, pravo na otpremninu ima zaposleni kome je radni odnos prestao radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju. Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-282/2007 od 18.04.2007. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje