Plaćeno odsustvo za potrebe članova uže porodice zaposlenog

Plaćeno odsustvo za potrebe članova uže porodice zaposlenog

 

„Prema članu 77. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

Vreme trajanja plaćenog odsustva iz stava 1. ovog člana utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu.

Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još: pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice; dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi.

Članovima uže porodice u smislu st. 1. i 3. ovog člana smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim.

Opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od pet radnih dana, u smislu st. 1. i 3. ovog člana.

Prema tome, članom uže porodice u smislu člana 77. stav 4. Zakona o radu smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj, koja ne moraju istovremeno da žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim. Zakon ne definiše koja su to druga lica, ali propisuje da ta lica moraju da žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim da bi se smatrali članom uže porodice u smislu člana 77. stav 4. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-56/2010-02 od 12.02.2010. godine