Kako promena pretežne delatnosti utiče na poresko oslobođenje po osnovu nabavke osnovnih sredstava

Servis računara online zakazivanje

Kako promena pretežne delatnosti utiče na poresko oslobođenje po osnovu nabavke osnovnih sredstava

„… Saglasno odredbi člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Ako pre isteka perioda poreskog oslobođenja obveznik iz člana 50a ovog zakona prekine sa poslovanjem, prestane da koristi ili otuđi sredstva iz člana 50a stav 1. ovog zakona, a u nova osnovna sredstva ne uloži u istom poreskom periodu iznos jednak tržišnoj ceni otuđenih sredstava, a najmanje u vrednosti koja obezbeđuje da ukupan iznos ulaganja ne padne ispod iznosa utvrđenih u članu 50a ovog zakona, gubi pravo na poresko oslobođenje i dužan je da danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio ovaj podsticaj, valorizovan od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poresko oslobođenje, do dana podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (član 50g).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, pravo na predmetno poresko oslobođenje ostvaruje se po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja obveznik koristi za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti ili delatnosti koja je upisana u njegovom osnivačkom aktu. S tim u vezi, obveznik koji je pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona ostvario po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja je koristio za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti, a u nekom od narednih poreskih perioda izvrši promenu pretežne delatnosti (evidentirane u Agenciji za privredne registre), ne gubi pravo na poresko oslobođenje ukoliko predmetna osnovna sredstva nastavi da koristi za obavljanje delatnosti koja je upisana u njegovom osnivačkom aktu ili u drugom aktu kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, uz ispunjenje ostalih Zakonom propisanih uslova.“

Mišljenje Ministarstva finansija br.011-00-808/2015-04 od 04.08.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje