Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica

Sl.glasnik RS br. 137/2014

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13) (u daljem tekstu: druga pravna lica).

Član 2

Obrazac Statističkog izveštaja za druga pravna lica (u daljem tekstu: Statistički izveštaj), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine grupa računa i računa u Statističkom izveštaju postupa se prema odredbama podzakonskog akta kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za druga pravna lica.

U Statističkom izveštaju iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj zaposlenih u celom broju.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, druga pravna lica koja odluče da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona o računovodstvu, obavezno primenjuju Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 127/14).

Član 3

Novoosnovana druga pravna lica prikazuju podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuju stanje na dan 1. januar izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na Statističkom izveštaju novoosnovana druga pravna lica stavljaju naznaku: „novoosnovano“.

II SADRŽAJ STATISTIČKOG IZVEŠTAJA

Član 4

U Statističkom izveštaju, druga pravna lica unose podatke u sve tabele od I do VII.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli.

Član 5

U tabelu I – OPŠTI PODACI O DRUGOM PRAVNOM LICU, pod oznakom AOP 9001 – Broj meseci poslovanja, unosi se broj meseci poslovanja u kalendarskoj godini, kao ceo broj u intervalu od 1 do 12. Novoosnovano drugo pravno lice ne popunjava kolonu 4.

Pod oznakom AOP 9002 – Oznaka za vlasništvo, unosi se statistička oznaka za vlasništvo prema sledećem: 1 za društveno, 2 za privatno, 3 za zadružno, 4 za mešovito (dva ili više oblika vlasništva) i 5 za državno vlasništvo.

Pod oznakom AOP 9003 – Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju uloge, unosi se broj pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu koja imaju uloge u drugom pravnom licu.

Pod oznakom AOP 9004 – Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca, u kolonu 3 unosi se podatak utvrđen kao godišnji prosek brojčanog stanja zaposlenih na kraju svakog meseca u izveštajnoj godini, a u kolonu 4 broj zaposlenih u prethodnoj godini utvrđen na isti način. Godišnji prosek predstavlja zbir zaposlenih na kraju svakog meseca u toku obračunskog perioda, podeljen brojem meseci poslovanja.

Član 6

U tabelu II – POTRAŽIVANJA I OBAVEZE, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9005 – Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete, unosi se ukupna vrednost odštetnih zahteva po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje u toku godine (povećanje – dugovni promet bez početnog stanja deo računa 226, u delu koji se odnosi na potraživanja od društava za osiguranje).

Pod oznakama AOP 9006 do 9008 – Obaveze za neto zarade i naknade zarada, porez i doprinose na zarade i naknade zarada, unosi se ukupan godišnji iznos prema obračunu zarada – povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) sa računa 450, 451 i 452.

Pod oznakom AOP 9009 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, unosi se povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) obaveza za naknade fizičkim licima po osnovu ugovora o delu, autorstvu, privremenim i povremenim poslovima, zastupanju i posredovanju, dopunskom radu i drugih ugovora uz naknadu.

Član 7

U tabelu III – DRUGI TROŠKOVI I RASHODI, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9014 – Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora, unosi se zbir stanja na računima 522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu, 523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima, 524 – Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i 525 – Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora.

Pod oznakom AOP 9016 – Troškovi zakupnina, unosi se godišnji iznos zakupnina po osnovu ugovora o zakupu osnovnih sredstava: opreme, poslovnog, skladišnog, kancelarijskog i drugog prostora, zemljišta i sl, bez obzira na to da li je zakupodavac pravno ili fizičko lice. Ova pozicija trebalo bi da odgovara zbiru konačnog stanja računa 533 – Troškovi zakupnina i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga. U slučaju dugoročnog zakupa koji se knjiži na računu 014 – Ostala nematerijalna imovina, tj. ukoliko je zakupnina plaćena za period duži od jedne godine, upisuje se deo koji pripada izveštajnoj godini.

Pod oznakom AOP 9017 – Troškovi zakupnina zemljišta, unosi se godišnji iznos zakupnine za zemljište uzeto u zakup prema ugovoru o zakupu. Ova pozicija odgovara zbiru konačnog stanja analitičkog računa u okviru računa 533 na kojem se knjiži zakupnina zemljišta drugih pravnih lica i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), u delu koji se odnosi na zakup zemljišta, prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga. U slučaju dugoročnog zakupa koji se knjiži na računu 014 – Ostala nematerijalna imovina, tj. ukoliko je zakupnina plaćena za period duži od jedne godine, upisuje se deo koji pripada izveštajnoj godini.

Pod oznakom AOP 9024 – Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih rashoda kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zatezne i druge kamate proknjižene na računu 562 – Rashodi kamata. Pored navedenog, unosi se i godišnji obračunati iznos svih vrsta kamata po osnovu obaveza prema matičnim, zavisnim i povezanim licima proknjiženih na računu 560.

Pod oznakom AOP 9025 – Rashodi kamata po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih rashoda kamata po osnovu kredita uzetih od banaka i drugih finansijskih institucija prema ugovoru o kreditu. Uključuje se deo računa 562 koji se isključivo odnosi na kamate po kreditima, kao i eventualni deo kamata po kreditima od banaka po osnovu obaveza prema matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima proknjiženih na računu 560. U tome, pod oznakom AOP 9026 – Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji, pod oznakom AOP 9027 – Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u inostranstvu, pod oznakom AOP 9028 – Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u zemlji i pod oznakom AOP 9029 – Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u inostranstvu, stanje na kraju tekuće, odnosno prethodne godine.

Pod oznakom AOP 9030 – Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine, unosi se godišnji iznos izdataka za navedene svrhe proknjižen na analitičkim računima u okviru računa 579, i to na analitičkom računu na kojem se knjiže izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene, kao i na analitičkom računu na kojem se knjiže davanja u novčanom iznosu ili naturalnom obliku drugim pravnim licima radi ublažavanja posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

Član 8

U tabelu IV – DRUGI PRIHODI, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9036 – Prihodi od kamata, unose se prihodi od kamata po datim kreditima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zateznim i drugim kamatama proknjiženim na računu 662. Pored navedenog, unose se i prihodi od svih vrsta kamata po osnovu potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima evidentiranim na računima 660 i 661.

Pod oznakom AOP 9037 – Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i drugim finansijskim institucijama, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih kamata po depozitima i računima u bankama i drugim finansijskim institucijama. Unose se podaci sa dela računa 662 koji se odnosi na kamate po depozitima, kao i eventualni deo kamata po depozitima proknjižen na računima 660 i 661 po osnovu potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima.

Pod oznakom AOP 9038 – Prihodi od dividendi, unosi se godišnji iznos prihoda po osnovu dividendi proknjižen na računu 664. Pored navedenog, unose se i prihodi od dividendi i učešća u dobitku ostvarenom u odnosu sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima koja se evidentiraju na računima 660 i 661.

Član 9

U tabelu V – OSTALI PODACI, pod oznakom AOP 9040 – Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza), unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih akciza prema godišnjem obračunu i poreskoj prijavi.

Pod oznakom AOP 9041 – Obračunate carine i druge uvozne dažbine, unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih carina i drugih uvoznih dažbina prema carinskoj i drugoj dokumentaciji u vezi sa uvozom.

Pod oznakom AOP 9042 – Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, unose se državna dodeljivanja namenjena za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava (poslovni prostor i zgrade, oprema, vozila i ostalo), primljena osnovna sredstva bez naknade, kao i državna pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i druga unapređenja osnovnih sredstava. Takođe, unosi se i otpis dugova po osnovu poreza i doprinosa, kao i priliv sredstava u cilju pokrića gubitaka kumuliranih tokom više poslovnih godina. Obuhvata se i državna pomoć u cilju nadoknade štete i pokrića gubitaka nastalih kao posledica prirodnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti (deo računa grupe 68 koji se odnosi na pomoć države i njenih organa i fondova). Na ovoj poziciji unosi se ukupan (bruto) iznos novoprimljenih sredstava u toku godine po osnovu državnih dodeljivanja za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja. Unosi se isključivo iznos novih državnih dodeljivanja primljenih u toku godine u bruto iznosu (u slučaju da je izvršeno vremensko razgraničenje primljenih državnih dodeljivanja preko računa 495, neophodno je prikazati ukupan (bruto) iznos primljenog dodeljivanja, odnosno donacije u toku godine, a ne godišnji deo koji se prenosi sa računa 495 na račune grupe 64). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu dodeljivanja iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 9043 – Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja, unose se državna dodeljivanja u vidu premija, regresa, dodeljivanja za pokriće tekućih troškova poslovanja i poslovnih gubitaka, odnosno samo ona dodeljivanja koja su neposredno vezana za proizvodnju proizvoda i usluga i koja se primaju po osnovu količine ili vrednosti ostvarene proizvodnje.

Pod oznakom AOP 9044 – Ostala državna dodeljivanja, unose se svi prethodno nepomenuti vidovi državne pomoći u novcu ili naturi. Obuhvataju se primanja bez uslovljene namene i bez direktne veze sa proizvodnjom proizvoda i usluga, kao što su dotacije za novozaposlena lica, za zaštitu čovekove okoline i ugradnju odgovarajuće opreme, za istraživanje i razvoj, povraćaj poreskih dažbina po osnovu izvoza proizvoda i usluga i sl.

Pod oznakom AOP 9045 – Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica, unose se donacije i sva ostala bespovratna sredstva iz inostranstva primljena u toku godine u bruto iznosu (u novcu ili naturi). Obuhvataju se ne samo prihodi od uslovljenih donacija (deo računa grupe 64), već i donacije za koje ugovorom nije predviđen uslov niti namena i koje se knjiže u korist ostalih prihoda, kao i prihodi od naknada šteta od katastrofa i drugih nepredviđenih događaja (deo računa 679). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu donacija iz prethodnih godina se isključuje.

Član 10

U tabelu VI – RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA, podatke unose druga pravna lica koja su u godišnjim finansijskim izveštajima za 2008, 2009, 2010, 2012. i 2013. godinu vršila razgraničenje neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekata obračunatih kursnih razlika, u skladu sa čl. 77a – 77l Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12), za tekuću i prethodnu godinu.

Pod oznakom AOP 9047 – Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se saldo sa računa 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja negativnog neto efekta ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9048 – Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule, unosi se negativan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9049 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni negativan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9050 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, iskazuje se saldo na računu 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, na kraju tekuće godine.

Pod oznakom AOP 9051 – Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se saldo sa računa 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja negativnog neto efekta kursnih razlika iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9052 – Razgraničeni neto efekat kursnih razlika, unosi se negativan neto efekat kursnih razlika koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9053 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni neto efekat kursnih razlika koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9054 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika, iskazuje se saldo na računu 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, na kraju tekuće godine.

Član 11

U tabelu VII – RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA, podatke unose druga pravna lica koja su u godišnjim finansijskim izveštajima za 2008, 2009, 2010, 2012. i 2013. godinu vršila razgraničenje neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekata obračunatih kursnih razlika, u skladu sa čl. 77a – 77l Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12), za tekuću i prethodnu godinu.

Pod oznakom AOP 9055 – Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se saldo sa računa 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja pozitivnog neto efekta ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9056 – Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule, unosi se pozitivan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9057 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni pozitivan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9058 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, iskazuje se saldo na računu 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, na kraju tekuće godine.

Pod oznakom AOP 9059 – Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se saldo sa računa 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja pozitivnog neto efekta kursnih razlika iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9060 – Razgraničeni neto efekat kursnih razlika, unosi se pozitivan neto efekat kursnih razlika koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9061 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni pozitivan neto efekat kursnih razlika koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9062 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika, iskazuje se saldo na računu 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, na kraju tekuće godine.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

 

Statistički izveštaj za druga pravna lica

 

Popunjava drugo pravno lice
Matični broj Šifra delatnosti PIB
Naziv
Sedište

STATISTIČKI IZVEŠTAJ
za 20____ godinu

 1. OPŠTI PODACI O DRUGOM PRAVNOM LICU
OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
9001
 1. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)
9002
 1. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju uloge
9003
 1. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
9004
 1. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
deo 226
 1. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)
9005
450
 1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potražni promet bez početnog stanja)
9006
451
 1. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
9007
452
 1. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
9008
462
 1. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)
9009
 1. Kontrolni zbir (od 9005 do 9009)
9010

III. DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
512
 1. Troškovi goriva i energije
9011
520
 1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
9012
521
 1. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
9013
522, 523, 524 i 525
 1. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
9014
529
 1. Ostali lični rashodi i naknade
9015
533, deo 54 i deo 525
 1. Troškovi zakupnina
9016
deo 533, deo 54 i deo 525
 1. Troškovi zakupnina zemljišta
9017
536 i 537
 1. Troškovi istraživanja i razvoja
9018
552
 1. Troškovi premija osiguranja
9019
553
 1. Troškovi platnog prometa
9020
554
 1. Troškovi članarina
9021
555
 1. Troškovi poreza
9022
556
 1. Troškovi doprinosa
9023
deo 560 i 562
 1. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
9024
deo 560 i deo 562
 1. Rashodi kamata po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija (ukupno):
9025
15.1. Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji 9026
15.2. Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u inostranstvu 9027
15.3. Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u zemlji 9028
15.4. Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u inostranstvu 9029
deo 579
 1. Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine
9030
579
 1. Ostali nepomenuti rashodi
9031
 1. Kontrolni zbir (od 9011 do 9031)
9032
 1. DRUGI PRIHODI

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
640 i 641
 1. Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta, budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave
9033
649
 1. Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.
9034
deo 651
 1. Prihodi od zakupnina za zemljište
9035
deo 660, 661 i 662
 1. Prihodi od kamata
9036
deo 660, deo 661 i deo 662
 1. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i drugim finansijskim institucijama
9037
664, deo 660 i deo 661
 1. Prihodi od dividendi
9038
 1. Kontrolni zbir (od 9033 do 9038)
9039
 1. OSTALI PODACI

– iznosi u hiljadama dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)
9040
 1. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)
9041
 1. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
9042
 1. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja
9043
 1. Ostala državna dodeljivanja
9044
 1. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica
9045
 1. Kontrolni zbir (od 9040 do 9045)
9046
 1. RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

– iznosi u hiljadama dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9047
 1. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
9048
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9049
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1. + red. br. 2. – red. br. 3.)
9050
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9051
 1. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
9052
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9053
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5. + red. br. 6. – red. br. 7.)
9054

VII. RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

– iznosi u hiljadama dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9055
 1. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
9056
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9057
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1. + red. br. 2. – red. br. 3.)
9058
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9059
 1. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
9060
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9061
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5. + red. br. 6. – red. br. 7.)
9062

 

U _____________________ M.P. Zakonski zastupnik
dana __________20____ godine ________________

 

 

Servis računara online zakazivanje