Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen

Sl.glasnik RS br. 118/2012

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak zamene dobara u garantnom roku kod koje se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), smatra da promet dobara nije izvršen.

Član 2

Smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen kod zamene dobara u garantnom roku, pod uslovom da je zamena dobara izvršena bez naknade i u skladu sa uslovima iz garancije.

Član 3

Ako se u skladu sa uslovima iz garancije korisniku dobara vrši zamena dobara u garantnom roku uz obavezu plaćanja dela naknade, obveznik PDV dužan je da na taj deo naknade obračuna PDV u skladu sa Zakonom.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 67/05).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje