Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

Sl.glasnik RS br. 86/2015

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno smanji, obveznik PDV kojem je izvršen promet dobara i usluga, dužan je da smanji odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Član 3

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno poveća, obveznik PDV kojem je izvršen promet dobara i usluga, može da poveća odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario, ako su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.

Član 4

Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, smanjen, refundiran ili je obveznik PDV oslobođen obaveze plaćanja, obveznik PDV je dužan da u poreskom periodu u kojem je rešenje nadležnog carinskog organa, u kojem je naveden iznos više plaćenog PDV za uvoz dobara, postalo pravosnažno, smanji iznos prethodnog poreza koji je ostvario po osnovu uvoza tih dobara.

Na osnovu pravosnažnog rešenja nadležnog carinskog organa iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 5

Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povećan, obveznik PDV može da poveća odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario, ako su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

 

Servis računara online zakazivanje