Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Sl. glasnik RS br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije i refundacije PDV.

1. Postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV

Član 2

Obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV, propisanoj pravilnikom kojim se uređuju oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije i oblik i sadržina poreske prijave PDV (u daljem tekstu: Pravilnik), iskaže iznos za povraćaj PDV, u toj prijavi opredeljuje se za povraćaj iskazanog iznosa ili da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period, na način propisan Pravilnikom.

Opredeljenje iz stava 1. ovog člana ne smatra se zahtevom za povraćaj poreza u smislu člana 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13 – u daljem tekstu: ZPPPA).

Član 3

Ako se obveznik PDV (u daljem tekstu: obveznik), u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, opredeli za povraćaj PDV, povraćaj PDV vrši se na račun u banci koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost propisanoj Pravilnikom.

Ako se obveznik, u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, ne opredeli za povraćaj PDV, koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za naredni poreski period.

Ako obveznik, nakon izmirivanja poreske obaveze u smislu stava 2. ovog člana, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može za taj iznos:

1) izmiriti svoju poresku obavezu za naredne poreske periode;

2) zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.

Zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 3. tačka 2) ovog člana, obveznik može da podnese nadležnom poreskom organu, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period u kojem ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita.

Član 3a

Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon), obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.

Po zahtevu iz stava 1. ovog člana nadležni poreski organ postupa na način propisan ZPPPA.

2. Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 4

Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Centrali Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Centrala).

Refakcija PDV izvršiće se licu iz člana 53. Zakona za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom, i da je račun plaćen;

2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za refakciju PDV;

3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom;

4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene PDV ili usluge prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.

Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);

2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.

Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

3. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama

Član 5

Lica iz člana 54. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Centrali.

Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, odgovorni predstavnik humanitarne organizacije dužan je da pismeno obavesti Centralu o ovlašćenom licu za potpisivanje zahteva za refakciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) kopija registracije humanitarne organizacije;

2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima u Republici;

3) (brisana);

4) dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;

5) podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.

Kopija registracije iz stava 5. tačka 1) ovog člana dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. tač. 2) i 4) ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 7. ovog člana.

4. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Član 6

Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelistička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji upravno telo određeno od strane tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice podnosi Centrali za sve organizacione delove tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice.

Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, tradicionalna crkva, odnosno verska zajednica, pismeno obaveštava Centralu koje je upravno telo određeno za podnošenje zahteva za refakciju i o licu ovlašćenom za potpisivanje zahteva za refakciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici;

2) originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku;

3) dokaz da su računi iz tačke 1) ovog stava plaćeni od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa članom 55. Zakona, odnosno dokaz da je plaćen PDV na uvoz dobara iz tačke 2) ovog stava.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.

Račun iz stava 5. ovog člana, koji nije izdat u skladu sa članom 42. Zakona, ne može se upotrebiti u postupku refakcije PDV.

Član 6a

Dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću u smislu člana 55. Zakona, smatraju se:

1) sveće i materijal za proizvodnju sveća;

2) tamjan i materijal za proizvodnju tamjana;

3) briketi;

4) ulje i vino za obredne svrhe;

5) brašno i beskvasni hleb za obredne svrhe;

6) svete sasude i obredni simboli;

7) odežde za sveštenike i verske službenike i materijal za proizvodnju ovih odeždi;

8) građevinske usluge i građevinski materijal koji se koriste za izgradnju, rekonstrukciju, konzervatorske i restauratorske radove i održavanje hramova i drugih zdanja povezanih sa misionarskom delatnošću tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i materijal za izradu ikonostasa i ikonopisanje;

9) bogoslužbene knjige, verski kalendari i druga verska izdanja, kao i papir za štampanje tih izdanja;

10) orgulje.

Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

Član 6b

Lica iz člana 55a Zakona – nosioci prava u smislu člana 21. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, broj 120/12 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskim oslobođenjima), ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji podnose Centrali.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, za svakog nosioca prava, potpisuje, overava i izdaje lice koje je ovlašćeno za izdavanje službenih i ličnih naloga za nabavku dobara i usluga, bez PDV, u skladu sa Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.

Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici koji glase na nosioca prava i koji sadrže podatak o broju osnovne potvrde propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima;

2) originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku.

Ako se nosiocu prava za izvršeni promet dobara i usluga izdaje fiskalni isečak u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, na poleđini tog isečka unose se podaci o nazivu, odnosno imenu i prezimenu nosioca prava i broju osnovne potvrde i stavlja se pečat i potpis isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva zajedno sa rešenjem iz stava 7. ovog člana.

5. Refakcija PDV stranom državljaninu

Član 7

Kupac – strani državljanin iz člana 56. Zakona (u daljem tekstu: kupac), koji kupljena dobra u Republici otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, pravo na refakciju PDV za otpremljena dobra ostvaruje na osnovu zahteva za refakciju koji, na zahtev kupca, popunjava obveznik – prodavac.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac REF 4 popunjava se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV, a u poreskoj prijavi iskazuje naknadu za isporučena dobra i PDV kao dugovani.

Član 8

Kupac ostvaruje pravo na refakciju PDV ako, prilikom napuštanja carinskog područja Republike, carinskom organu da na uvid račune, kupljena dobra i original popunjenog Obrasca REF 4.

Pre overe Obrasca REF 4, Carinski organ dužan je da utvrdi da li:

1) su podaci iz putne isprave istovetni sa podacima iz Obrasca REF 4;

2) su dobra data na uvid istovetna sa dobrima navedenim u Obrascu REF 4 i na priloženim računima, kao i da ta dobra nisu korišćena;

3) je ukupna vrednost dobara sa PDV iskazana na Obrascu REF 4 veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;

4) se dobra iznose pre isteka roka od tri meseca od dana isporuke (kupovine) u Republici;

5) je original Obrasca REF 4 overio i potpisao prodavac.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana carinski organ overava original Obrasca REF 4 i priložene račune potpisom i pečatom i u Obrazac REF 4 unosi datum iznošenja dobara sa carinskog područja Republike.

Original računa i overen Obrazac REF 4 vraća se kupcu, a kopiju Obrasca REF 4 carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Član 9

Kupcu ili podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originala Obrasca REF 4) plaćeni PDV se vraća ako, u roku od šest meseci od dana izdavanja računa, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi overen original Obrasca REF 4 na kome je potvrđeno da su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

Ako je overeni original Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana dostavljen poštom, kupac ili podnosilac zahteva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti refakcija plaćenog PDV, ako taj broj računa nije naveden u Obrascu REF 4.

Na osnovu overenog originala Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana prodavac vrši refakciju plaćenog PDV kupcu ili podnosiocu zahteva.

Refakcija PDV vrši se u dinarima gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede kupac ili podnosilac zahteva.

Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši refakciju PDV odmah, a ako se doznačava na račun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini.

Overen original Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana potpisan od strane kupca ili podnosioca zahteva o prijemu vraćenog PDV u gotovini, odnosno izvršen nalog za prenos sredstava po osnovu refakcije PDV, služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Član 10

Prodavac je obavezan da vodi posebnu evidenciju o izdatim Obrascima REF 4 i o refakciji kupcima na Obrascu REF 4E, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac REF 4E sadrži podatke o:

1) evidencionom broju Obrasca REF 4;

2) broju putne isprave stranog državljanina;

3) broju i datumu računa iz Obrasca REF 4;

4) iznosu naknade za isporučena dobra bez PDV;

5) iznosu PDV sadržanog u naknadi za isporučena dobra;

6) datumu prijema overenog originala Obrasca REF 4;

7) iznosu PDV koji je vraćen na ime refakcije;

8) datumu refakcije PDV.

6. Refundacija PDV kupcu prvog stana

Član 10a

Kupac prvog stana iz člana 56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima (u daljem tekstu: stan).

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV – prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) izvod iz matične knjige rođenih;

2) uverenje o državljanstvu;

3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;

5) račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;

6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima iz člana 56a stav 3. Zakona;

7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundacija PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 6. ovog člana, dostavlja i:

1) dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 6. Zakona;

2) dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan iz stava 5. tačka 7) ovog člana daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

7. Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Član 10b

Kupac hrane i opreme za bebe iz člana 56b Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana može se ostvariti za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe u iznosu do 40.000 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe u iznosu do 30.000 dinara.

Ako lice iz stava 1. ovog člana u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.000 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini starosti bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.

Lice iz stava 1. ovog člana može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV, fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, pri prvom podnošenju zahteva za refundaciju PDV usvojilac bebe dostavlja i fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Nadležni poreski organ iz stava 6. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 65/2005)

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 107/2012)

Član 10

Prvi zahtev za refundaciju PDV iz člana 56b Zakona može se podneti u periodu od 1. do 15. jula 2013. godine, za nabavke izvršene u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba čl. 1, 2, 3, 5, 7. i 8, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 120/2012)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 74/2013)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 66/2014)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2014. godine.

 

 

Obrazac REF 1

 

Zahtev
stranog obveznika za refakciju

 

I Broj potvrde poreskog organa države kod koga je strani obveznik registrovan za PDV ______________________________

II Podaci o plaćenim računima:

Red. Br. PIB izdavaoca računa Broj računa Vrednost
dobara bez PDV
PDV Vrednost dobara
sa PDV
 UKUPNO:

 

III (Brisano)
IV Uz zahtev se prilaže: 1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
V Refakciju izvršiti na račun:
______________________________________________________________________________
                                                               (Broj računa)
 ______________________________________________________________________________
                                                    (Mesto i naziv poslovne banke)

 

PODNOSILAC ZAHTEVA:
____________________________
(Naziv) ___________________________________
____________________________ (Datum)
(Adresa) M.P.
____________________________ ___________________________________
(PIB) (Potpis ovlašćenog lica)

 

 

Obrazac REF 2

 

Zahtev
humanitarne organizacije za refakciju

I Podaci o plaćenim računima:

Red. Br. PIB izdavaoca računa Broj računa Vrednost
dobara bez PDV
PDV Vrednost dobara
sa PDV
UKUPNO:

II (Brisano)

III Podaci iz izvoznih dokumenata:

Red. Br. Naziv carinarnice Broj izvoznog
dokumenta
Primalac Svrha korišćenja dobara Vrednost dobara
iz izvoznog
dokumenta
UKUPNO:

 

IV Uz zahtev se prilaže: 1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
V Refakciju izvršiti na račun:
______________________________________________________________________________
                                                               (Broj računa)
______________________________________________________________________________
                                                     (Mesto i naziv poslovne banke)

 

PODNOSILAC ZAHTEVA:
____________________________
(Naziv)
____________________________ ___________________________________
(Adresa) M.P. (Datum)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I ___________________________________
(PIB) (Potpis odgovornog lica)

 

 

Obrazac REF 3

 

Zahtev
stranog donatora za refakciju

(Brisan)

Obrazac REF 3A

 

Zahtev
tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
I. Podaci o plaćenim računima:
Red. Br. PIB izdavaoca računa Broj računa Vrednost dobara ili usluga bez PDV PDV Vrednost dobara ili usluga sa PDV
UKUPNO:
II. Podaci o uvoznim dokumentima:
Red. Br. Naziv carinarnice Broj uvoznog
dokumenta
Vrednost dobara bez PDV PDV Vrednost dobara sa PDV
UKUPNO:
III. Uz zahtev se prilaže: 1. ________________________________________
(broj priloženih računa)
2. ________________________________________
(broj priloženih uvoznih
dokumenata)
IV. Refakciju izvršiti na račun:
(Naziv poslovne banke)
(Broj računa)
PODNOSILAC ZAHTEVA:
(Naziv)
(Datum)
(Adresa) M. P.
(PIB) (Potpis odgovornog lica)

 

Obrazac REF 4

 

POPUNJAVA OBVEZNIK – PRODAVAC:
Evidencioni broj (iz kolone 2
Obrasca REF 4E):                                ___________
PRODAVAC: KUPAC:
_____________________________________ ______________________________________
(Naziv) (Ime i prezime)
_____________________________________ _______________________________________
(Adresa) (Država)
______________________________________
(Broj putne isprave)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
(PIB)

 

Zahtev
stranog državljanina za refakciju

 

Račun broj: __________________ Datum izdavanja računa: _____________________

 

Red. Br. Vrsta dobra Stopa Vrednost
dobara bez PDV
PDV Vrednost dobara
sa PDV
UKUPNO:

 

______________________________________________ _____________________________________________
(Datum) MP (Potpis prodavca)

 

POPUNJAVA CARINARNICA:
Potvrda o odobravanju zahteva: Potvrda o odbijanju zahteva:
Razlozi odbijanja:
__________________________________________
(Datum iznošenja dobara)
 Podaci na zahtevu ne odgovaraju podacima iz putne
isprave
  Dobra ne odgovaraju podacima u zahtevu
__________________________________________
(Broj izvozne deklaracije)
  Vrednost dobara sa PDV u zahtevu ne prelazi 150 EUR,
u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije
  Dobra otpremljena po isteku roka od 3 meseca
od dana kupovine u Republici
  Zahtev nije potpisan i overen od strane prodavca
Potvrđuje se da su ispunjeni uslovi iz
člana 8 stav 2 Pravilnika
  Drugi razlozi

 

____________________________________ ___________________________________
(Datum) (Datum)
_____________________________________ M.P. ___________________________________
(Potpis odgovornog lica u Upravi carina) (Potpis odgovornog lica u Upravi carina)

 

POPUNJAVA STRANI DRŽAVLJANIN ILI PODNOSILAC ZAHTEVA:
(Broj računa)
(Mesto i naziv poslovne banke)
_______________________________________________
(Datum)
_______________________________________________
(Potpis stranog državljanina ili podnosioca zahteva)
POPUNJAVA OBVEZNIK – PRODAVAC:
Isplata izvršena u gotovini ________________________________________________________________________________
                                                                        (Iznos u dinarima)
____________________________________________________
(Datum isplate)
____________________________________________________
(Potpis primaoca)

 

 

Obrazac REF 4E

 

PRODAVAC:
_________________________________________
(Naziv)
_________________________________________
(Adresa)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
(PIB)

 

Evidencija
zahtev stranog državljanina za refakciju

 

Red. br. Evidencioni broj Obrasca REF 4 Broj putne
isprave stranog državljanina
Broj računa iz Obrasca REF 4 Datum računa iz Obrasca REF 4 Iznos naknade za isporučena dobra bez PDV Iznos PDV sadržan u
naknadi za
isporučena
dobra
Datum
prijema Obrasca REF 4
Iznos PDV koji je vraćen na ime refakcije Datum
refakcije PDV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

                                    M.P. __________________________________________________
Potpis odgovornog lica

 

 

Obrazac REF 5

 

Zahtev
diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
I. __________________________________________________
                  (broj osnovne potvrde iz Pravilnika o
poreskim oslobođenjima)
(datum izdavanja osnovne potvrde)
II. Podaci o plaćenim računima:
Red. Br. PIB izdavaoca računa Broj računa Vrednost dobara ili usluga bez PDV PDV Vrednost dobara
ili usluga sa PDV
UKUPNO:
III. Podaci o uvoznim dokumentima:
Red. Br. Naziv carinarnice Broj uvoznog
dokumenta
Vrednost dobara bez PDV PDV Vrednost dobara
sa PDV
UKUPNO:
IV. Uz zahtev se prilaže: 1. ___________________________________
(broj priloženih računa)
2. ___________________________________
(broj priloženih uvoznih
dokumenata)
V. Refakciju izvršiti na račun:
(Naziv poslovne banke)
(Broj računa)
PODNOSILAC ZAHTEVA:
(Naziv, odnosno ime i prezime
nosioca prava)
(Datum)
M.P.
(Adresa) (Potpis odgovornog lica)

 

 

 

Obrazac RFN

 

KUPAC PRVOG STANA: PRODAVAC STANA:
(Ime i prezime) (Naziv/ime i prezime)
(Adresa) (Adresa)
        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(JMBG) (PIB/JMBG)
ZAHTEV
KUPCA PRVOG STANA ZA REFUNDACIJU PDV
Podaci o članovima porodičnog domaćinstva*


  1. br.
Ime i prezime Adresa Srodstvo u odnosu
na lica
JMBG
1
2
3
4
5
6
7
8

* Podaci u tabeli odnose se na članove porodičnog domaćinstva kupca prvog stana po osnovu kojih kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV

Podaci o kupoprodajnom ugovoru i prometu stana

Broj i datum overe ugovora o kupoprodaji stana
Ukupna površina stana
Površina stana za koju se podnosi zahtev za refundaciju PDV
Cena stana bez PDV |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iznos obračunatog PDV za promet stana |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Podaci o iznosu PDV za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV

Iznos PDV za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Podaci o računu (kupca prvog stana) u banci

Naziv banke   Mesto   Broj računa
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

Mesto i datum Potpis kupca prvog stana

 

Obrazac IKPS – PDV

 

IZJAVA KUPCA STANA DA KUPUJE PRVI STAN

1. Ja, ______________________________________________, JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, izjavljujem da po ugovoru,
Ov. br. _____ od ________ 20___. godine, zaključenom sa ____________________________________________________,
PIB/JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,1 iz ____________________, kupujem prvi stan za sebe, odnosno za sebe i za članove
mog porodičnog domaćinstva, sa kojima imam isto prebivalište u ____________________, ulica ____________________ broj ___, i to:2

 

  1. br.
Ime i prezime Jedinstveni broj građana
(JMBG)
Srodstvo

2. Od 1. jula 2006. godine do dana _____ 20__. godine3 ni ja, ni članovi mog porodičnog domaćinstva iz tačke 1. ove izjave, nismo imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

3. Za mene i članove mog porodičnog domaćinstva iz tačke 1. ove izjave nije ostvareno pravo na refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, niti je bilo koje lice ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, po osnovu kupovine prvog stana na teritoriji Republike Srbije za mene ili člana mog porodičnog domaćinstva.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi upisani podaci potpuni i tačni.

U _______________________ IZJAVU DAO
Dana _____20____. godine
     (potpis kupca prvog stana)

 

___________

1 Upisuje se ime, odnosno naziv, adresa i PIB/JMBG prodavca stana
2 U tabelu se unose podaci o članovima porodičnog domaćinstva po osnovu kojih kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV, pri čemu se porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, odnosno usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.
3 Upisuje se datum overe ugovora

 

 

Obrazac RFNB

 

KUPAC HRANE I OPREME ZA
BEBE
PODACI O DRUGOM
RODITELJU/STARATELJU BEBE
(Ime i prezime) (Ime i prezime)
   
(Adresa) (Adresa)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(JMBG) (JMBG)
ZAHTEV
KUPCA HRANE I OPREME ZA BEBE ZA REFUNDACIJU PDV
Podaci o bebi

Ime i prezime
Adresa
JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Podaci o periodu za koji se traži refundacija PDV

Od ____________________ do ___________________ 20___ godine

Podaci o računu (kupca hrane i opreme za bebe) u banci

Naziv banke
Mesto
Broj računa

 

 

Mesto i datum Potpis kupca hrane i opreme za
bebe

 

 

Servis računara online zakazivanje