Promet vraćenih neprodatih dobara – utvrđivanje poreske osnovice za obračunavanje PDV

Promet vraćenih neprodatih dobara – utvrđivanje poreske osnovice za obračunavanje PDV

„U slučaju kada je obveznik PDV – veleprodavac (lice A) izvršio promet dobara obvezniku PDV – kupcu (lice B) i po tom osnovu obračunao i platio PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), nakon čega se lice B odlučuje da određenu količinu tih dobara koja su ostala neprodata vrati licu A, sa poreskog aspekta smatra se da je lice B izvršilo novi promet (neprodatih dobara) licu A. Prema tome, kada obveznik PDV – lice B vraća neprodata dobra obvezniku PDV – licu A, dužan je da za izvršeni promet dobara obračuna PDV po propisanoj poreskoj stopi i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Osnovicu za obračunavanje PDV čini iznos naknade koju lice B prima ili treba da primi za izvršeni promet, bez PDV.
* * *
Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.
Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.“
Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-1160/2014-04 od 09.09.2015. godine