IMOVINA – Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu i prava na nepokretnosima

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu i prava na nepokretnosima

(„Sl. glasnik RS“, br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/11 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima kod poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige a koju, u skladu sa Zakonom, čini njena vrednost, utvrđuje se primenom propisanih osnovnih i korektivnih elemenata.

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kada poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, utvrđuje se u visini petostrukog iznosa godišnjeg katastarskog prihoda tog zemljišta, prema podacima o visini katastarskog prihoda nadležnog organa uprave za poslove katastra.

Član 3

Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata (u daljem tekstu: objekti) je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, 30% površine balkona, terase, podruma, ostave, potkrovlja i suterena i 70% površine lođa, koji pripadaju objektu, kao i 60% površine suterenskih prostorija i adaptiranih potkrovlja čija je visina najnižeg uspravnog zida u funkciji nagiba do 1,80 metara.

Korisna površina objekta utvrđuje se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, a ako takve dokumentacije nema, merenjem.

Član 4

Prosečnu tržišnu cenu kvadratnog metra objekta predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini odnosno gradu u kome se objekat nalazi obavljao promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: zemljište), odnosno prosečna tržišna cena kvadratnog metra objekta ako nema podataka iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj tržišnoj vrednosti kvadratnog metra zemljišta odnosno odgovarajućih objekata u opštini odnosno gradu u kome se zemljište odnosno objekat nalazi, utvrđenoj u postupku utvrđivanja osnovice poreza na prenos apsolutnih prava u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta, ako za zemljište nema podataka iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se prema prosečnoj naknadi za kvadratni metar eksproprisanog zemljišta na teritoriji opštine odnosno grada utvrđenoj u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra zemljišta odnosno objekta, ako nema podataka iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se na osnovu odgovarajućih uporedivih podataka za zemljište odnosno odgovarajući objekat u prometu, kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi zemljište odnosno objekat za koje se utvrđuje porez.

Član 5

Prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti koja je utvrđena na način iz člana 4. ovog pravilnika koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije.

Za nepokretnost na području naselja gradskog karaktera u kojem se, prema propisima kojima je uređeno plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, koeficijent lokacije iznosi:

1) u zoni za koju je propisan najviši iznos naknade – 1,00;

2) u zoni za koju je propisan iznos naknade do najvišeg iznosa – 0,80;

3) u ostalim zonama – 0,60.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, za nepokretnosti koje se nalaze u ekstra zoni, na području naselja gradskog karaktera za koja su doneti propisi kojima je uređeno plaćanje zakupnine za korišćenje stambenog, odnosno poslovnog prostora po zonama, koeficijent lokacije iz stava 2. tačka 1) ovog člana iznosi 1,40.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera u kojem se prema propisima kojima se uređuje plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ova naknada plaća po zonama, a objekat se nalazi izvan zona obuhvaćenih u stavu 2. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,60.

Za objekat na području naselja gradskog karaktera, u kojem nije uvedena obaveza plaćanja naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, odnosno kad je ova naknada uvedena za celo područje naselja, koeficijent lokacije iznosi 0,70.

Za objekat na području naselja seoskog karaktera, odnosno izvan naselja obuhvaćenih u st. 2. do 4. ovog člana, koeficijent lokacije iznosi 0,40.

Član 6

Vrednost objekta utvrđena na način iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika, koriguje se množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta.

Koeficijent kvaliteta objekta određuje se stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova utvrđenih prema Elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta, koji su sastavni deo ovog pravilnika, sa brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji (bez bodova za elemente kojima se utvrđuje vrednost objekta po osnovu kvaliteta) iznosi 695.

Član 7

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima za koje obveznik nije podneo poresku prijavu utvrđuje se upoređivanjem sa osnovicom poreza na imovinu utvrđenu za istorodna prava na odgovarajućim nepokretnostima i na osnovu drugih podataka kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 8

Osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao vrednost nepokretnosti uzima vrednost koja je u skladu sa propisima utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Kada je osnovica poreza na imovinu na prava na nepokretnostima u poslovnim knjigama obveznika iskazana u vrednosti koja nije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, utvrdiće se na način iz čl. 3. do 7. ovog pravilnika.

Član 9

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 8/96 i 7/99).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. jula 2001. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

(„Sl. glasnik RS“, br. 45/2004)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA OBJEKTA

Pozicija

Opis pozicije

Mera

Broj bodova

1

2

3

4

  1. Konstrukcija zgrade    
1.1. Zgrade od ćerpića ili barake  

50

1.2. Montažne zgrade (drvene, limene, gvozdene)  

150

1.3. Zgrade od mešovitog materijala  

190

1.4. Zgrade od tvrdog materijala  

300

  2. Stepenište    
2.1. Drveno stepenište  

15

2.2. Metalno ili betonsko stepenište  

20

2.3. Stepenište od mermera  

40

  3. Vrata    
3.1. Drvena – standardna

po stanu

30

3.2. Puna vrata od tvrdog drveta ili gvozdena vrata

po stanu

40

  4. Prozori    
4.1. Od drveta, gvožđa i plastike jednostruki (jednostruko zastakljeni)

po stanu

20

4.2. Od drveta gvožđa i plastike, dvostruki (dvostruko zastakljeni)

po stanu

30

  5. Roletne    
5.1. Eslinger (drvene, plastične)

po stanu

10

5.2. Žaluzine, kapci i grilje venecijaner roletne

po stanu

15

  6. Podovi – pretežno od:    
6.1. Opeke, betona, cementnog maltera i teraco pločica, daske i brodski pod

po stanu

10

6.2. Parketa od daščica bukovih, hrastovih i slično

po stanu

25

6.3. Veštačkih ili prirodnih vlakana, topli PVC, vinaz i sl.

po stanu

20

  7. Sanitarna oprema    
7.1. Urađeno komplet kupatilo (kada – tuš, WC šolja, umivaonik)

po stanu

25

7.2. Delimično urađeno kupatilo

po stanu

10

  8. Vodovod    
8.1. Vodovodna instalacija priključena na vodovodnu mrežu

po stanu

30

8.2. Vodovodna instalacija priključena na bunar-hidrofor

po stanu

20

  9. Kanalizacija    
9.1. Kanalizacija priključena na kanalizacionu mrežu

po stanu

20

9.2. Kanalizacija priključena na septičku jamu

po stanu

10

  10. Električna instalacija    
10.1. Električna instalacija

po stanu

40

10.2. Telefonska instalacija

po stanu

10

  11. Grejanje    
11.1. Centralno grejanje

po stanu

50

11.2. Ostali načini grejanja (na čvrsto gorivo, tečno ili struju)

po stanu

15

  12. Elementi upotrebne vrednosti zgrade    
12.1. Klasična obrada fasade  

10

12.2. Obrada fasade fasadnom ciglom  

20

12.3. Obrada fasade veštačkim kamenom  

40

12.4. Obrada fasade prirodnim kamenom  

50

12.5. Krov obrađen bakarnim limom  

20

  13. Ostali elementi    
13.1. Plinska instalacija

po stanu

25

13.2. Lift u zgradi  

25

13.3. Bazen za kupanje  

80

 

Servis računara online zakazivanje