Odluka o načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije

Servis računara online zakazivanje

Odluka o načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije

Sl.glasnik RS br. 65/2014

1. Predmet i cilj uređivanja

Ovom odlukom bliže se utvrđuje način, postupak i rokovi za vođenje poslovnih knjiga kao knjigovodstvenih evidencija za potrebe regulacije, sprovođenje razdvajanja računa energetskih subjekata po delatnostima i dostavu podataka i dokumentacije neophodnih za rad i praćenje efikasnosti razdvajanja računa od strane Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u smislu zakona koji uređuje oblast energetike (u daljem tekstu: Zakon).

Vođenjem poslovnih knjiga i sprovođenjem razdvajanja računa po delatnostima saglasno Zakonu i ovoj odluci obezbeđuje se:

1) sastavljanje istinitog i poštenog pregleda finansijskog položaja energetskog subjekta i uspešnosti njegovog ukupnog poslovanja i poslovanja po delatnostima;

2) sprečavanje diskriminacije učesnika na tržištu;

3) sprečavanje međusobnog subvencionisanja između više delatnosti koje energetski subjekt obavlja;

4) podsticanje ekonomske i energetske efikasnosti;

5) uslov za pravilno određivanje visine regulisanih cena usluga, energije i energenata i praćenje njihove opravdanosti od strane Agencije.

2. Opšte odredbe

2.1. Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost primenom regulisane cene na koju Agencija daje saglasnost (u daljem tekstu: energetski subjekt), organizuje računovodstvo, vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izveštaje i obezbeđuje njihovu reviziju u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, zakonom koji uređuje reviziju i zakonom koji uređuje položaj privrednih subjekata, pri čemu, za potrebe određivanja i praćenja regulisane cene (u daljem tekstu: za potrebe regulacije), u svojim internim obračunima istovremeno vodi i posebne knjigovodstvene evidencije i sprovodi razdvajanje računa po delatnostima i dostavlja podatke i dokumentaciju na način utvrđen Zakonom i ovom odlukom.

2.2. Obavezu vođenja poslovnih knjiga i sprovođenje razdvajanja računa po delatnostima kao i obavezu pripreme i dostave podataka i dokumentacije saglasno Zakonu i ovoj odluci ima energetski subjekt ako obavlja:

1) najmanje dve energetske delatnosti primenom cena određenih na osnovu metodologija koje donosi Agencija (u daljem tekstu: regulisane energetske delatnosti), ili

2) najmanje jednu regulisanu energetsku delatnost i:

– najmanje jednu energetsku delatnost čija se cena slobodno formira na tržištu,

i/ili

– najmanje jednu delatnosti koja nije energetska delatnost u smislu Zakona.

Energetski subjekt koji obavlja samo jednu delatnost a ta delatnost je regulisana energetska delatnost, vodi poslovne knjige i priprema i Agenciji dostavlja podatke i dokumentaciju u skladu sa propisima koji uređuju oblast računovodstva i ovom odlukom.

3. Vođenje poslovnih knjiga po delatnostima

3.1. Vođenje poslovnih knjiga i sprovođenje razdvajanja računa po delatnostima za potrebe regulacije u smislu Zakona obuhvata:

1) organizovanje računovodstva i vođenje poslovnih knjiga na način kojim se svaka od delatnosti tretira kao poseban segment poslovanja, pri čemu se zbirno knjiže sve poslovne promene nastale u obavljanju delatnosti koje nisu energetske u smislu Zakona;

2) priznavanje i vrednovanje imovine, obaveza i kapitala, prihoda i rashoda u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, osim ako za potrebe regulacije ovom odlukom nije drukčije propisano;

3) sastavljanje bilansa stanja i bilansa uspeha za svaku delatnost pojedinačno;

4) reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koja potvrđuje poštovanje načela izbegavanja diskriminacije i međusobnog subvencionisanja;

5) pripremu i dostavljanje podataka i dokumentacije Agenciji, u rokovima i na način propisan tačkom 11. ove odluke.

3.2. Energetski subjekt iz tačke 2.2. stav 1. ove odluke vodi poslovne knjige razdvojene po delatnostima na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava, sistematski tokom poslovne godine koja je jednaka kalendarskoj, osim u slučajevima predviđenim zakonom koji uređuje oblast računovodstva.

Energetski subjekt knjiži poslovne promene u zakonom propisanom roku, računajući od dana nastanka poslovne promene, odnosno dana prijema računovodstvene isprave, a naročito:

1) eksterne poslovne prihode (računi grupa 60 do 65);

2) eksterne poslovne rashode (računi grupa 50 do 55), osim troškova za nadoknadu gubitaka u prenosnom sistemu, odnosno distributivnom sistemu električne energije, sistemu za transport prirodnog gasa, odnosno distributivnom sistemu za prirodni gas (u okviru računa 513);

3) nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema (računi grupa 01 bez 013, 020, 022, 023, 026, 027 (deo), 028 (deo) i 029);

4) rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih (račun 404), i

5) odložene prihode i primljene donacije (račun 495).

Energetski subjekt može da knjiži naknadno, po isteku poslovne godine, sledeće poslovne promene i to:

1) interne poslovne prihode (računi grupa 60 do 65);

2) interne poslovne rashode (računi grupa 50 do 55);

3) troškove za nadoknadu gubitaka u prenosnom, odnosno distributivnom sistemu električne energije, sistemu za transport prirodnog gasa, odnosno distributivnom sistemu za prirodni gas (u okviru računa 513).

4. Regulatorni kontni okvir

Energetski subjekt knjiži poslovne promene u poslovnim knjigama na odgovarajućim računima propisanim kontnim okvirom za privredna društva, zadruge i preduzetnike donetim u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva.

Energetski subjekt osnovne (trocifrene) račune propisane kontnim okvirom iz stava 1. ove tačke na kojima knjiži poslovne promene u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo, za potrebe regulacije raščlanjuje na posebne analitičke račune kako su oni dati u Prilogu 1 koji čini sastavni deo ove odluke, i svakom od regulatornih analitičkih računa iz Priloga 1 dodeljuje oznaku (četvorocifrenu ili sa više cifara).

Kada energetski subjekt koji je operator sistema u smislu Zakona i energetski subjekt koji obavlja delatnost transporta nafte naftovodima, sistem (mrežu i priključke, odnosno mrežu i rezervoare u funkciji transporta nafte) gradi u vlastitoj režiji, on otvara posebne regulatorne analitičke račune za svaku vrstu poslovnog rashoda (troškovi materijala, usluga, zarada i dr.) koji se direktno uključuje u vrednost prenosnog sistema, distributivnog sistema električne energije, sistema za transport prirodnog gasa, distributivnog sistema za prirodni gas, odnosno sistema za transport nafte naftovodima.

5. Ključevi za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija

Energetski subjekt za potrebe regulacije obezbeđuje knjiženje nastalih poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitala, prihodima i rashodima njihovim direktnim raspoređivanjem na onu delatnost na koju se nastala poslovna promena odnosi.

Kada se nastala poslovna promena ne može direktno rasporediti na jednu delatnost jer se odnosi na dve ili više delatnosti koje energetski subjekt obavlja, takvu promenu energetski subjekt raspoređuje u skladu sa pravilima za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija (u daljem tekstu: ključevi) koja je utvrdio u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama koje donosi u skladu sa Zakonom i zakonom koji uređuje oblast računovodstva.

Ključevi za zajedničke operativne troškove, zajednička sredstva, zajedničke troškove amortizacije i zajedničke ostale prihode utvrđeni metodologijama za određivanje regulisanih cena koje donosi Agencija obavezujući su za sve energetske subjekte iz tačke 2.2. stav 1. ove odluke.

Pregled ključeva za zajedničke operativne troškove, zajednička sredstva, zajedničke troškove amortizacije i zajedničke ostale prihode dat je u Prilogu 2 ove odluke i čini njen sastavni deo.

Agencija može usvojiti obrazloženi zahtev energetskog subjekta za otpočinjanje primene drukčijih ključeva od onih koji su utvrđeni ovom odlukom.

Ključeve za raspoređivanje svih ostalih zajedničkih bilansnih pozicija energetski subjekt utvrđuje samostalno, uvažavajući pri tom prirodu ovih zajedničkih bilansnih pozicija.

6. Regulatorna nomenklatura nekretnina, postrojenja i opreme sa godišnjim stopama amortizacije

Energetski subjekt knjiži poslovne promene na računima nekretnina, postrojenja i opreme razdvojeno po delatnostima i primenjuje godišnje stope amortizacije koje je, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, utvrdio u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama, a koje iskazuje i u svojim godišnjim finansijskim izveštajima.

Ako vrednost pojedinih nekretnina, postrojenja i opreme i njihove godišnje stope amortizacije određene u skladu sa ovom odlukom odstupaju od onih koje energetski subjekt primenjuje na osnovu opšteg akta o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji donosi u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo, energetski subjekt, za potrebe regulacije, obezbeđuje vođenje posebne evidencije o bruto, ispravci i neto vrednosti ovih nekretnina, postrojenja i opreme primenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih ovom odlukom, ukoliko su one niže od onih koje je odredio u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo.

U slučaju iz stava 2. ove tačke energetski subjekt priprema i obezbeđuje podatke u pisanoj i u elektronskoj formi.

Pregled nomenklature određenih nekretnina, postrojenja i opreme sa pripadajućim godišnjim stopama amortizacije dat je u Prilogu 3 ove odluke i čini njen sastavni deo.

Godišnje stope amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme iz Priloga 3 ove odluke određuju se kao najviše, s tim da za potrebe regulacije energetski subjekt može primeniti i niže godišnje stope amortizacije.

Troškovi amortizacije obračunavaju se na način propisan ovom odlukom primenom proporcionalnog metoda, odnosno metoda jednakih godišnjih kvota u procenjenom korisnom veku trajanja sredstava, odnosno propisanom korisnom veku trajanja određenih nekretnina, postrojenja i opreme.

U slučaju iz stava 2. ove tačke, troškovi amortizacije za svaku pojedinačno određenu nekretninu, postrojenja i opremu obračunavaju se primenom godišnjih stopa amortizacije u skladu sa ovom odlukom.

7. Regulatorni tretman određene poslovne imovine

Kada poslovnu imovinu energetskog subjekta koji je operator sistema u smislu Zakona čini i:

1) sistem za prenos električne energije,

2) sistem za distribuciju električne energije,

3) sistem za transport prirodnog gasa, odnosno,

4) sistem za distribuciju prirodnog gasa,

operator, za potrebe regulacije, ovu poslovnu imovinu u poslovnim knjigama evidentira u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva i ovom odlukom.

Operator sistema za potrebe regulacije evidentira u svojim poslovnim knjigama kao posebno sredstvo merni uređaj, merno razvodni orman, kućni merno-regulacioni set (sa ormarićem), regulacioni set zajedno sa kućnim mernim setovima kod grupnih priključaka, kompresorske stanice, primopredajne stanice, glavne merno regulacione stanice, merno regulacione stanice, merne stanice, regulacione stanice, sistem za daljinski nadzor i upravljanje kao i telekomunikacionu mrežu za potrebe sistema daljinskog nadzora, bez obzira na način na koji je u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama uredio kriterijum za razvrstavanje sredstava na nekretnine, postrojenja i opremu.

Operator sistema ulaganja u priključke izuzev ulaganja u posebna sredstva iz stava 2. ove tačke, u svojim poslovnim knjigama evidentira kao ulaganja u mrežu.

8. Regulatorni tretman povezanih pravnih lica

Energetski subjekt koji se u smislu propisa smatra povezanim licem, povezanom stranom pridruženim entitetom ili licem u čijim se odnosima sa drugim javlja mogućnost kontrole, ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke u smislu propisa koji uređuju oblast računovodstva, položaj privrednih subjekata, odnosno poreza na dobit, u skladu sa tačkom 11. ove odluke obaveštava Agenciju o sledećim transakcijama sa povezanom stranom, licem odnosno entitetom, i to:

1) nabavci nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme koja se u smislu metodologija koje donosi Agencija za određivanje regulisanih cena smatraju regulisanim sredstvima;

2) nabavci robe i usluga koje se u smislu metodologija iz podtačke 1) smatraju operativnim troškovima, a naročito usluga na izgradnji i održavanju sistema, kao i zakupa sistema za transport prirodnog gasa, zakupa distributivnog sistema za prirodni gas, zakupa skladišta prirodnog gasa i zakupa poslovnog prostora.

9. Regulatorni interni odnosi

Regulatorni interni odnos je interni odnos koji može nastati u okviru energetskog subjekta iz tačke 2.2. stav 1. ove odluke kada on povodom više delatnosti koje obavlja interno obračunava izvršenu uslugu ili isporučenu robu.

Regulatorni interni odnos nastaje u okviru istog subjekta iz stava 1. ove tačke kada on, povodom obavljanja:

1) distribucije električne energije i druge delatnosti koja nije regulisana energetska delatnost, interno obračunava korišćenje sistema za distribuciju električne energije;

2) snabdevanja i javnog snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom, interno obračunava prodatu električnu energiju, odnosno prirodni gas;

3) javnog snabdevanja prirodnim gasom i distribucije i upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas, interno obračunava korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa kao javni snabdevač ili nabavku prirodnog gasa za javno snabdevanje internim obračunavanjem razlika u merenju isporučenog prirodnog gasa (viškovi u sistemu za distribuciju prirodnog gasa);

4) distribucije i upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas i druge delatnosti koja nije regulisana energetska delatnost, interno obračunava korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa kao uslova za obavljanje drugih delatnosti;

5) transporta nafte naftovodima i druge delatnosti koja nije regulisana energetska delatnost, interno obračunava korišćenje sistema za transport nafte naftovodima;

6) regulisane energetske i druge delatnosti, interno obračunava robu i uslugu primenom regulisane cene određene na osnovu metodologija Agencije, a takvo obračunavanje Agencija prati za potrebe regulacije.

Kada je regulatorni interni odnos u smislu ove odluke formiran u jednom energetskom subjektu internim obračunavanjem roba i usluga po osnovu obavljanja više delatnosti, energetski subjekt ga posebno iskazuje za potrebe regulacije i praćenja pravilnosti sprovođenja razdvajanja računa.

Poslovne promene po svakom od navedenih regulatornih internih odnosa knjiže se na regulatornim analitičkim računima iz Priloga 1 u skladu sa ovom odlukom.

Knjiženje poslovnih promena po osnovu navedenih regulatornih internih odnosa energetski subjekt je dužan da sprovede na osnovu pisanog dokumenta – internog računa (obračuna).

10. Specifični regulatorni zahtevi

Operator transportnog sistema za prirodni gas u svojim poslovnim knjigama prirodni gas za potrebe balansiranja sistema iskazuje kao robu i obračunava ga primenom metode prosečne ponderisane cene.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost transporta nafte naftovodima čiji sistem čini dve ili više zasebnih deonica knjiži poslovne promene na računima sredstava koja se u smislu metodologije za određivanje regulisanih cena smatraju regulisanim sredstvima, poslovnim prihodima, ostalim prihodima i operativnim troškovima po deonicama, u skladu sa ovom odlukom.

11. Dostavljanje podataka i dokumentacije

Energetski subjekt za potrebe praćenja efikasnosti razdvajanja računa u smislu Zakona priprema i Agenciji dostavi sledeće podatke i dokumentaciju potrebne za rad Agencije u rokovima kako slede, i to:

1) bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu, odnosno korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje najkasnije u roku od osam dana od dana njihovog usvajanja;

2) bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu, kao i korigovane bilanse stanja i bilanse uspeha za svaku delatnost pojedinačno najkasnije u roku od osam dana od dana kada su bilansi sastavljeni;

3) revizorski izveštaj o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za energetske subjekte koji su obveznici revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast revizije, najkasnije u roku od osam dana od dana kada je izveštaj sastavljen;

4) analitički zaključni list (sa 4 ili više cifara) na nivou energetskog subjekta i za svaku delatnost pojedinačno, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu;

5) evidencija (registar) o bruto, ispravci i neto vrednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. decembra na nivou energetskog subjekta i za svaku delatnost pojedinačno, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu;

6) godišnji izveštaj o poslovanju za energetske subjekte koji su dužni da ga sastavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, najkasnije u roku od osam dana od dana kada je izveštaj sastavljen;

7) godišnji program poslovanja za energetske subjekte koji imaju obavezu da ga donesu u skladu sa zakonom, najkasnije u roku od osam dana od dana usvajanja;

8) pregled iznosa svih transakcija energetskog subjekta sa povezanom stranom, u smislu tačke 8. ove odluke, kao i kopije ugovora kojim Agenciju obaveštava o transakciji sa povezanom stranom, licem odnosno entitetom, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu;

9) pregled načina obračuna visine ključa „Direktno raspoređeni zaposleni na dan 31. decembar poslovne godine“ – tabela broj 1 data u Prilogu broj 2 ove odluke (zajedno sa spiskom svih zaposlenih na dan 31. decembar, nazivima njihovih radnih mesta i organizacionih jedinice u koje su raspoređeni, sa jasnim oznakama delatnosti koju svaki od zaposlenih obavlja u smislu ove odluke) i ključ „Direktno raspoređeni poslovni prihodi u poslovnoj godini“ – tabela broj 2 u Prilogu 2 ove odluke, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu.

Energetski subjekt podatke i dokumentaciju iz stava 1. ove tačke dostavlja Agenciji u pisanoj formi, potpisane od strane ovlašćenog lica, a popunjene preglede iz stava 1. podtačka 9) ove tačke dostavlja i u elektronskoj formi na e-mail adresu Agencije (infocode@aers.rs).

12. Prelazne i završne odredbe

Energetski subjekt će svakom od regulatornih analitičkih računa iz Priloga 1 ove odluke dodeliti oznaku (četvorocifrenu ili sa više cifara) i o dodeljenim oznakama na regulatornim analitičkim računima u smislu tačke 4. ove odluke obavestiti Agenciju najkasnije do 31. decembra 2014. godine.

Energetski subjekt dostavlja Agenciji opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama sa utvrđenim pravilima za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija najkasnije do 31. decembra 2014. godine.

Posebnu evidenciju o bruto, ispravci i neto vrednosti određenih nekretnina, postrojenja i opreme sa primenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih ovom odlukom energetski subjekt iz tačke 6.2. ove odluke obezbeđuje najkasnije na dan sastavljanja bilansa stanja i bilansa uspeha po delatnostima za poslovnu 2015. godinu.

Evidentiranje poslovne imovine razdvojene po delatnostima na način kako je propisano tačkom 7. ove odluke energetski subjekt obezbeđuje najkasnije na dan sastavljanja bilansa stanja i bilansa uspeha po delatnostima za poslovnu 2015. godinu.

Energetski subjekt vodi poslovne knjige, sprovodi razdvajanje računa po delatnostima i sastavlja bilanse stanja i bilansa uspeha na način propisan ovom odlukom počev od 1. januara 2015. godine.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Prilog 1

PREGLED REGULATORNIH ANALITIČKIH RAČUNA

1.1. – Energetska delatnost: Prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom

Račun (oznaka i naziv) Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
50 – Nabavna vrednost prodate robe Nabavna vrednost električne energije za balansiranje
513 – Troškovi goriva i energije Troškovi za nadoknadu gubitaka u sistemu za prenos električne energije
Troškovi električne energije – sopstvena potrošnja u elektroenergetskim objektima
Troškovi električne energije – sopstvena potrošnja u poslovnim objektima i objektima u okviru trafo stanica
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
532 – Troškovi usluga održavanja Troškovi usluga održavanja sistema za prenos električne energije
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
Troškovi zakupa sistema za prenos električne energije
539 – Troškovi ostalih usluga Troškovi sistemskih usluga
550 – Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
559 – Ostali nematerijalni troškovi Troškovi regulatorne naknade
60 – Prihodi od prodaje robe Prihodi po osnovu balansiranja
61 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Prihod po osnovu tarife „odobrena snaga“
Prihod po osnovu tarife „prekomerna snaga“
Prihod po osnovu tarife „viša dnevna tarifa za aktivnu energiju“
Prihod po osnovu tarife „niža dnevna tarifa za aktivnu energiju“
Prihod po osnovu tarife „reaktivna energija“
Prihod po osnovu tarife „prekomerna reaktivna energija“
Prihod po ITC metodologiji
Prihod od alokacije prekograničnih prenosnih kapaciteta
Prihodi po osnovu obustave isporuke električne energije
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje individualnih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema individualnih priključaka
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje regulisanih sredstava
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

1.2. – Energetska delatnost: Distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom

Račun
(oznaka i naziv)
Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
513 – Troškovi goriva i energije Troškovi za nadoknadu gubitaka u sistemu za distribuciju električne energije
Troškovi električne energije – sopstvena potrošnja u elektroenergetskim objektima
Troškovi električne energije – sopstvena potrošnja u poslovnim objektima i objektima u okviru trafo stanica
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
532 – Troškovi usluga održavanja Troškovi usluga održavanja sistema za distribuciju električne energije
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
Troškovi zakupa sistema za distribuciju električne energije
550 – Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
61 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (alternativno račun grupe 74 za interne prihode) Eksterni prihod po osnovu tarife „odobrena snaga“ po kategorijama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „odobrena snaga“ po kategorijama potrošnje
Eksterni prihod po osnovu tarife „prekomerna snaga“ po kategorijama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „prekomerna snaga“ po kategorijama potrošnje
Eksterni prihod po osnovu tarife „viša dnevna tarifa za aktivnu energiju“ po kategorijama i grupama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „viša dnevna tarifa za aktivnu energiju“ po kategorijama i grupama potrošnje
Eksterni prihod po osnovu tarife „niža dnevna tarifa za aktivnu energiju“ po kategorijama i grupama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „niža dnevna tarifa za aktivnu energiju“ po kategorijama i grupama potrošnje
Eksterni prihod po osnovu tarife „jednotarifno merenje“ po kategorijama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „jednotarifno merenje“ po kategorijama potrošnje
Eksterni prihod po osnovu tarife „reaktivna energija“ po kategorijama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „reaktivna energija“ po kategorijama potrošnje
Eksterni prihod po osnovu tarife „prekomerna reaktivna energija“ po kategorijama potrošnje
Interni prihod po osnovu tarife „prekomerna reaktivna energija“ po kategorijama potrošnje
Prihodi po osnovu obustave isporuke električne energije
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje pojedinačnih tipskih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema pojedinačnih tipskih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje grupnih tipskih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema grupnih tipskih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje individualnih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema individualnih priključaka
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje regulisanih sredstava
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

1.3. – Energetska delatnost: Javno snabdevanje električnom energijom

Račun
(oznaka i naziv)
Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
50 – Nabavna vrednost prodate robe Eksterni troškovi nabavke električne energije
Interni troškovi nabavke električne energije (nabavka od snabdevača u okviru istog pravnog lica, odnosno preduzetnika)
Troškovi korišćenja sistema za prenos električne energije
Troškovi korišćenja sistema za distribuciju električne energije
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
550 – Troškovi
neproizvodnih usluga
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
Troškovi primljenih usluga po SLA ugovorima od PD za distribuciju električne energije
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
60 – Prihodi od prodaje robe Prihod po osnovu tarife „obračunska snaga “ po kategorijama i grupama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „prekomerna snaga“ po kategorijama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „viša dnevna tarifa za aktivnu energiju“ po kategorijama, grupama i zonama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „niža dnevna tarifa za aktivnu energiju“ po kategorijama, grupama i zonama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „jednotarifno merenje“ po grupama i zonama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „reaktivna energija“ po kategorijama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „prekomerna reaktivna energija“ po kategorijama potrošnje
Prihod po osnovu tarife „trošak javnog snabdevača“ po kategorijama potrošnje
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje regulisanih sredstava
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

1.4. – Energetska delatnost: Transport nafte naftovodima

Račun
(oznaka i naziv)
Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
513 – Troškovi goriva i energije Troškovi tehnološke pare
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
532 – Troškovi usluga održavanja Troškovi usluga održavanja naftovoda
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
550 – Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
559 – Ostali nematerijalni troškovi Troškovi regulatorne naknade
61 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Prihod po osnovu tarife „energent“
Prihod po osnovu tranzita
Prihodi po osnovu izdavanja odobrenja sa uslovima za izvođenje radova u zaštitnom pojasu cevovoda
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje regulisanih sredstava
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu fakturisanog isticanja nafte
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

1.5. – Energetska delatnost: Transport i upravljanje transportnim sistemom za prirodni gas

Račun
(oznaka i naziv)
Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
13 – Roba Zaliha prirodnog gasa za balansiranje
50 – Nabavna vrednost prodate robe Nabavna vrednost prirodnog gasa za balansiranje
513 – Troškovi goriva i energije Troškovi za nadoknadu gubitaka u sistemu za transport prirodnog gasa
Troškovi prirodnog gasa za pogon kompresora
Svi drugi troškovi prirodnog gasa
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
532 – Troškovi usluga održavanja Troškovi usluga održavanja gasovodnog sistema
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
Troškovi zakupa sistema za transport prirodnog gasa
Troškovi zakupa skladišta prirodnog gasa
550 – Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
559 – Ostali nematerijalni troškovi Troškovi regulatorne naknade
579 – Ostali nepomenuti rashodi Rashodi po osnovu penala za neodgovarajući kvalitet prirodnog gasa
60 – Prihodi od prodaje robe Prihodi po osnovu balansiranja
61 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Prihod po osnovu tarife „energent domaća potrošnja“
Prihod po osnovu tarife „energent interkonektor“
Prihod po osnovu godišnje tarife za neprekidni kapacitet po tarifnom elementu „ulazni kapacitet iz transportnog sistema“
Prihod po osnovu godišnje tarife za prekidni kapacitet po tarifnom elementu „ulazni kapacitet iz transportnog sistema“
Prihod po osnovu godišnje tarife za neprekidni kapacitet po tarifnom elementu „ulazni kapacitet proizvodnja“
Prihod po osnovu godišnje tarife za prekidni kapacitet po tarifnom elementu „ulazni kapacitet proizvodnja“
Prihod po osnovu godišnje tarife za neprekidni kapacitet po tarifnom elementu „ulazni kapacitet skladište“
Prihod po osnovu godišnje tarife za prekidni kapacitet po tarifnom elementu „ulazni kapacitet skladište“
Prihod po osnovu godišnje tarife za neprekidni kapacitet po tarifnom elementu „izlazni kapacitet domaća potrošnja“
Prihod po osnovu godišnje tarife za prekidni kapacitet po tarifnom elementu „izlazni kapacitet domaća potrošnja“
Prihod po osnovu godišnje tarife za neprekidni kapacitet po tarifnom elementu „izlazni kapacitet interkonektor“
Prihod po osnovu godišnje tarife za prekidni kapacitet po tarifnom elementu „izlazni kapacitet interkonektor“
Prihod po osnovu mesečnih tarifa (neprekidni i prekidni)
Prihod po osnovu dnevnih tarifa (neprekidni i prekidni)
Prihod po osnovu tarife za povratni kapacitet (godišnji, mesečni i dnevni)
Prihodi po osnovu prekoračenja ugovorenog kapaciteta
Prihodi po osnovu izdavanja odobrenja sa uslovima za izvođenje radova u zaštitnom pojasu cevovoda
Prihodi po osnovu obustave isporuke prirodnog gasa
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje individualnih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema
621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe Prihod po osnovu usluge transporta prirodnog gasa za sopstvene potrebe
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje regulisanih sredstava
674 – Viškovi Viškovi prirodnog gasa u sistemu za transport prirodnog gasa
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu penala za neodgovarajući kvalitet prirodnog gasa
Prihodi po osnovu fakturisanog isticanja prirodnog gasa
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

1.6. – Energetska delatnost: Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Račun
(oznaka i naziv)
Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
513 – Troškovi goriva i energije Troškovi za nadoknadu gubitaka u sistemu za distribuciju prirodnog gasa
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
532 – Troškovi usluga održavanja Troškovi usluga održavanja gasovodnog sistema
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
Troškovi zakupa sistema za distribuciju prirodnog gasa
550 – Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
60 – Prihodi od prodaje robe (alternativno račun grupe 74 za interne prihode) Eksterni prihodi po osnovu prodaje viškova prirodnog gasa u sistemu za distribuciju prirodnog gasa
Interni prihodi po osnovu prodaje viškova prirodnog gasa u sistemu za distribuciju prirodnog gasa
61 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (alternativno račun grupe 74 za interne prihode) Eksterni prihod po osnovu tarife „energent“ po grupama mesta isporuke
Interni prihod po osnovu tarife „energent“ po grupama mesta isporuke
Eksterni prihod po osnovu tarife „kapacitet“ po grupama mesta isporuke
Interni prihod po osnovu tarife „kapacitet“ po grupama mesta isporuke
Prihodi po osnovu izdavanja odobrenja sa uslovima za izvođenje radova u zaštitnom pojasu cevovoda
Prihodi po osnovu obustave isporuke prirodnog gasa
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje tipskih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema za tipske priključke
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje individualnih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema za individualne priključke
Prihod po osnovu fakturisanja troškova izgradnje grupnih priključaka
Prihod po osnovu fakturisanja dela troškova sistema za grupne priključke
621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe Prihod po osnovu usluge distribucije prirodnog gasa za sopstvene potrebe
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje regulisanih sredstava
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu fakturisanog isticanja prirodnog gasa
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

1.7. – Energetska delatnost: Javno snabdevanje prirodnim gasom

Račun
(oznaka i naziv)
Oznaka i naziv regulatornog analitičkog računa
(oznaka po izboru energetskog subjekta, sa 4 ili više cifara)
Oznaka Naziv
50 – Nabavna vrednost prodate robe (alternativno račun grupe 74 za interne troškove) Eksterni troškovi nabavke prirodnog gasa
Interni troškovi nabavke prirodnog gasa (nabavka od operatora distributivnog sistema prirodnog gasa i od snabdevača u okviru istog pravnog lica, odnosno preduzetnika)
Troškovi korišćenja sistema za transport prirodnog gasa
Eksterni troškovi korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa
Interni troškovi korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa
529 – Ostali lični rashodi i naknade Troškovi dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja
533 – Troškovi zakupnina Troškovi zakupa poslovnog prostora
550 – Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl.) i troškovi časopisa i stručne literature
Troškovi studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi advokatskih usluga
552 – Troškovi premija osiguranja Troškovi premija osiguranja imovine
60 – Prihodi od prodaje robe Prihod po osnovu tarife „energent“ po grupama krajnjih kupaca
Prihod po osnovu tarife „kapacitet“ po grupama krajnjih kupaca
Prihod po osnovu tarife „naknada po mestu isporuke“ po grupama krajnjih kupaca
670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje sredstava
679 – Ostali nepomenuti prihodi Prihodi po osnovu naknađenih šteta
Prihodi po osnovu naplaćenih troškova sudskih sporova

 

Prilog 2

KLJUČEVI ZA RASPOREĐIVANJE ZAJEDNIČKIH BILANSNIH POZICIJA

2.1. Vrste ključeva za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija

Za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija koriste se sledeći ključevi:

1. „Direktno raspoređeni zaposleni na dan 31. decembar poslovne godine“ i

2. „Direktno raspoređeni poslovni prihodi u poslovnoj godini“.

2.2. Ključevi za raspoređivanje zajedničkih operativnih troškova, zajedničkih sredstava, zajedničkih troškova amortizacije i zajedničkih ostalih prihoda

Za zajedničke troškove advokatskih usluga, zajedničke troškove platnog prometa i zajedničke troškove taksi (administrativne, sudske, registracione, lokalne i dr.) primenjuje se ključ: „Direktno raspoređeni poslovni prihodi u poslovnoj godini“.

Za sve ostale pojedinačne zajedničke operativne troškove primenjuje se ključ: „Direktno raspoređeni zaposleni na dan 31. decembar poslovne godine“.

Za sva pojedinačna zajednička sredstva i zajedničke troškove amortizacije primenjuje se ključ: „Direktno raspoređeni zaposleni na dan 31. decembar poslovne godine“.

Za sve pojedinačne zajedničke ostale prihode primenjuje se ključ: „Direktno raspoređeni poslovni prihodi u poslovnoj godini“.

Za zajedničke operativne troškove, sredstava, troškove amortizacije i ostale prihode koji se ne odnose na sve delatnosti koje obavlja energetski subjekt primenjuju se iste vrste ključeva, a njihova visina se određuje samo za delatnosti na koje se odnose te zajedničke pozicije.

2.3. Način određivanja visine ključeva

Visina ključa „Direktno raspoređeni zaposleni na dan 31. decembar poslovne godine“ utvrđuje se na osnovu podataka iz sledeće tabele:

Tabela 1

Redni
broj
Opis
pozicije
Broj
zaposlenih
Visina ključa (u%)
1 2 3 4
Direktno raspoređeni zaposleni u delatnosti ___________________ na dan 31. decembar
Direktno raspoređeni zaposleni u delatnosti __________________ na dan 31. decembar
Direktno raspoređeni zaposleni u delatnosti __________________ na dan 31. decembar
Ukupno direktno raspoređeni zaposleni na dan 31. decembar (1 + 2 + 3) 100,0%
Zajednički zaposleni na dan 31. decembar
Ukupno zaposleni na dan 31. decembar (4 + 5)

Napomena:

1) Broj redova pozicija „Direktno raspoređeni zaposleni u delatnosti ______________ na dan 31. decembar“ zavisi od broja delatnosti koje energetski subjekt obavlja.

2) Procenti se zaokružuju na jednu decimalu.

Visina ključa „Direktno raspoređeni poslovni prihodi u poslovnoj godini“ utvrđuje se na osnovu podataka iz sledeće tabele:

Tabela 2

Redni
broj
Opis
pozicije
Iznos
(u 000 din.)
Visina ključa (u%)
1 2 3 4
Direktno raspoređeni poslovni prihodi u delatnosti ___________________ u poslovnoj godini
Direktno raspoređeni poslovni prihodi u delatnosti ___________________ u poslovnoj godini
Direktno raspoređeni poslovni prihodi u delatnosti ___________________ u poslovnoj godini
Ukupni direktno raspoređeni poslovni prihodi u poslovnoj godini (1 + 2 + 3) 100,0%
Zajednički poslovni prihodi u poslovnoj godini
Ukupni poslovni prihodi u poslovnoj godini (4 + 5)

Napomena:

1) Broj redova pozicija „Direktno raspoređeni poslovni prihodi u delatnosti ___________________ u poslovnoj godini“ zavisi od broja delatnosti koje energetski subjekt obavlja.

2) Poslovni prihodi obuhvataju i interne poslovne prihode.

3) Procenti se zaokružuju na jednu decimalu.

Prilog 3

PREGLED REGULATORNE NOMENKLATURE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME SA GODIŠNJIM STOPAMA AMORTIZACIJE

 

Redni
broj
Naziv
sredstva
Korisni
vek trajanja
(u godinama)
Godišnja stopa
amortizacije
(u %)
1 2 3 4
Naftovodi 40 2,5
Rezervoari 40 2,5
Gasovodi 40 2,5
Kućni merno regulacioni set 20 5,0
Glavne merno regulacione stanice, primopredajne stanice, kompresorske stanice 40 2,5
Merno regulacione stanice, blok stanice, regulacione stanice, merne stanice 25 4,0
Energetski vodovi svih naponskih nivoa 40 2,5
Oprema za trafostanice uključujući i transformatore 35 2,8
Merni uređaji (električna brojila, osigurači i dr.) 20 5,0

 

 

Servis računara online zakazivanje