Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

Sl.glasnik RS br. 29/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim nabavkama.

Član 2

Naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnoj nabavci, o sprovedenim postupcima nabavki na koje nije primenjivao odredbe Zakona, o obustavljenim i poništenim postupcima javne nabavke, kao i izveštaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa Zakonom.

Član 3

Tromesečni izveštaj o javnim nabavkama sadrži podatke o:

 1. naručiocu;
 2. predmetu javne nabavke;
 3. postupcima javne nabavke;
 4. sprovedenim postupcima nabavke na koje nije primenjivao odredbe Zakona;
 5. sprovedenim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
 6. troškovima pripremanja ponuda u postupcima javne nabavke;
 7. sprovedenim elektronskim nabavkama;
 8. centralizovanim javnim nabavkama;
 9. rezervisanim nabavkama;
 10. zaključenim ugovorima o javnoj nabavci;
 11. zaključenim okvirnim sporazumima;
 12. jediničnim cenama dobara, usluga i najzastupljenijih radova;
 13. kriterijumu za dodelu ugovora;
 14. broju podnetih ponuda u postupcima javnih nabavki;
 15. ponuđačima u postupcima javnih nabavki;
 16. izmenjenim ugovorima o javnoj nabavci;
 17. obustavljenim postupcima javne nabavke;
 18. postupcima u kojima je podnet zahtev za zaštitu prava i poništenim postupcima;
 19. izvršenju ugovora o javnoj nabavci;

kao i druge podatke i informacije koji su od značaja za sprovedene postupke i zaključene ugovore o javnim nabavkama.

Izveštaj o javnim nabavkama sadrži i potpis ovlašćenog lica naručioca.

Član 4

Ako naručilac u periodu za koji se dostavlja izveštaj nije imao sprovedene postupke javnih nabavki, zaključene ugovore ili izvršene ugovore o javnoj nabavci, podatke o tome navodi u tromesečnom izveštaju o javnim nabavkama.

Član 5

Podaci o ugovorima zaključenim u postupku javne nabavke male vrednosti u izveštajima se navode zbirno, i to posebno za dobra, usluge i radove, za tromesečje za koje se priprema izveštaj.

Član 6

Tromesečni izveštaj o javnim nabavkama priprema se i dostavlja Upravi za javne nabavke u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za dostavljanje izveštaja (aplikativni softver) Uprave za javne nabavke.

Član 7

Aplikativni softver za vođenje evidencije i dostavljanje kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama, koji sadrži obrasce za vođenje evidencije i prateće korisničko uputstvo, dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke.

Član 8

Naručioci dostavljaju Upravi za javne nabavke obrasce u elektronskom obliku, koristeći aplikativni softver Uprave za javne nabavke, počev od roka propisanog za dostavljanje izveštaja o javnim nabavkama za drugi kvartal 2013. godine.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 50/09).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje