Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

Servis računara online zakazivanje

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

„Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama – osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u 2013. godini.

Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti, osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu je vrednost zemljišta – za neizgrađeno zemljište, odnosno vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta – za ostale nepokretnosti. Navedene vrednosti utvrđuju se procenom, primenom elemenata korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost za koju se utvrđuje porez. Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu utvrđene su aktom koji je objavljen dana 29. novembra 2013. godine u „Sl. listu grada Beograda“, br. 56/2013.

* * *

Prema odredbi člana 7. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013 – dalje: Zakon), osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Odredbom člana 7. stav 2. Zakona propisano je da osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa stavom 1. ovog člana čini:

  1. za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;
  2. za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost nepokretnosti iz stava 2. ovog člana poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima iz člana 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 6. stav 1. Zakona, vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

  1. korisna površina;
  2. prosečna cena kvadratnog metra (u daljem tekstu: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu (dalje: tekuća godina) – član 6. stav 5. Zakona.

Prosečna cena u zoni u kojoj nije bilo najmanje tri prometa (dalje: zona u kojoj nije bilo prometa) odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, za te nepokretnosti utvrđuje se na osnovu proseka prosečnih cena ostvarenih u graničnim zonama u kojima je u tom periodu bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti – član 6. stav 6. Zakona.

Prema odredbi člana 7a stav 1. Zakona, jedinica lokalne samouprave dužna je da objavi akt kojim se utvrđuju prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama u skladu sa članom 6. st. 5. i 6. ovog zakona do 30. novembra svake tekuće godine, na način na koji se objavljuju njeni opšti akti.

Prema odredbi člana 143. Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), odluke, drugi propisi i opšti akti organa grada, pre stupanja na snagu, objavljuju se u „Sl. listu grada Beograda“.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00043/2014-04 od 19.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje