Zdravstvena nesposobnost i višak zaposlenih

Servis računara online zakazivanje

Zdravstvena nesposobnost i višak zaposlenih

„U članu 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Prama članu 182. Zakona poslodavac koji otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 179. tačka 9) ovog zakona, ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa, a ako pre isteka navedenog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.

Prema tome, višak zaposlenih, po pravilu utvrđuje se ako dođe do prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla, odnosno smanjenja obima posla, te je Zakonom propisana zabrana zapošljavanja drugog lica na istim poslovima u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa zaposlenom, odnosno utvrđena je prednost zaposlenog koji je bio višak u pogledu zapošljavanja na tim poslovima u navedenom roku.

Prema članu 81. stav 2. Zakona, zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu. Poslodavac je dužan da postupi po nalazu i mišljenju nadležnog zdravstvenog organa i zaposlenog premesti na poslove koji odgovaraju njegovom zdravstvenom stanju. U tom smislu poslodavac je dužan da razmotri sve mogućnosti premeštaja zaposlenog na drugi odgovarajući posao za koje zaposleni ispunjava propisane uslove i koji odgovara njegovom zdravstvenom stanju utvrđenom od strane nadležnog zdravstvenog organa. Međutim, ako poslodavac ne može zaposlenog da premesti na druge odgovarajuće poslove prema njegovoj stručnoj spremi i zdravstvenim sposobnostima, poslodavac može da zaposlenog proglasi viškom, odnosno da mu, shodno odredbama člana 179. tačka 9) Zakona, otkaže ugovor o radu uz isplatu otpremnine u skladu sa čl. 158. i 159. tog zakona.

U navedenom slučaju, zaposleni nije višak na poslovima koje po nalazu zdravstvenog organa ne može da obavlja zbog nastalih zdravstvenih smetnji, već je višak jer kod poslodavca ne postoje drugi poslovi koji odgovaraju njegovim kako stručnim, tako i zdravstvenim sposobnostima na kojima bi mogao da bude premešten.

Prema tome, u ovom specifičnom slučaju utvrđivanja viška poslodavac ne ukida niti smanjuje poslove koje zaposleni zbog zdravstvenog stanja ne može više da obavlja, te stoga ne postoji zabrana u pogledu zapošljavanja drugih lica na tim poslovima u smislu člana 182. stav 1. Zakona, niti zaposleni kome je prestao radni odnos može da ima prednost za zapošljavanje na tim poslovima u smislu stava 2. ovog člana, jer zbog zdravstvenih smetnji utvrđenih od strane nadležnog zdravstvenog organa ove poslove ne bi mogao da obavlja.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-159/2011-02 od 04.03.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje