Uvećana zarada za povremeno uvedene časove rada u drugoj ili trećoj smeni

Servis računara online zakazivanje

Uvećana zarada za povremeno uvedene časove rada u drugoj ili trećoj smeni

 

„U članu 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), propisano je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice, a osnovicu za obračun uvećane zarade po ovom osnovu čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (stav 4. navedenog člana).

Po pitanju vrednovanja rada u smenama kada se ovakav rad pojavljuje povremeno a ne redovno i koji kao takav nije vrednovan kao uslov rada kroz osnovnu zaradu, zaposleni koji veći deo meseca ne radi u smenama, već samo povremeno, ima pravo na uvećanje zarade samo za časove rada ostvarene uvođenjem smenskog rada.

Prema tome, kada je u pitanju rad koji se pretežno obavlja u jednoj smeni u toku meseca, a povremeno se zaposlenom uvodi druga i/ili treća smena, u tom slučaju zaposleni ima pravo na uvećanje zarade samo za povremeno uvedene časove rada u drugoj i trećoj smeni.

Osnovicu za obračun uvećane zarade za časove rada u smenama čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa opštim aktom (kolektivni ugovor, odnosno pravilnik o radu) i ugovorom o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-537/2012-02 od 14.08.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje