Internet prodaja – ne postoji obaveza posedovanja fiskalne kase – više mišljenja

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. a u vezi sa članom 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije RS 36/2011 i 99/2011) osnivači – članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ dana __. godine zaključuju

Ugovor o izmeni ugovora o osnivanju privrednog društva „__“

Ili

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju privrednog društva „__“

Član 1.

Vrši se izmena člana __ Ugovora o osnivanju privrednog društva „__“ d.o.o. i član __ Ugovora o osnivanju glasi :

Član 2.

Delatnosti koje će obavljati privredno društvo su :

Pretežna delatnost privrednog društva : _____ _____________________________

Pored navedene pretežne delatnosti privredno društvo će obavljati i sledeće delatnosti :

UPISATI SVE DELATNOSTI KOJE PRIVREDNO DRUŠTVO NAMERAVA DA OBAVLJA U BUDUĆNOSTI.

———————————————————————————————————————————————-

Na osnovu člana 221. a u vezi sa članom 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije RS 36/2011 i 99/2011) i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. / preduzetnik iz __ PIB __ dana __. godine donosi sledeću

Odluka o početku obavljanju delatnosti

  1. U privrednom društvu „__“ d.o.o. / preduzetnik će počev od __. godine otpočeti prodaja robe iz delatnosti 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta a koja je upisana u osnivačkom aktu ovog privrednog društva
  2. Prodaja robe će se obavljati putem interneta tako što će se roba dostavljati kupcu poštom ili preko kurirskih firmi („Post express“, „DHL“ i dr.) a kupoprodajna cena će biti uplaćena na račun privrednog društva.
  3. Ovu odluku dostaviti knjigovodstvenoj agenciji i arhivi.

                                                                                                 Direktor „__“ / Preduzetnik

                                                                                         ______________________________

                                                                                                                   ____

———————————————————————————————————————————————-

U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.

Prema tome, u smislu navedenih odredbi Zakona i navedene Uredbe, kada lice obavlja delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), odnosno ostvaruje promet obavljanjem navedene delatnosti, tako ostvaren promet nije u obavezi da evidentira preko fiskalne kase.

Pri tome, lice koje otpočinje obavljanje određene delatnosti, kao što je u konkretnom slučaju delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru te delatnosti.

Kada je u pitanju registrovanje pretežne delatnosti, u skladu sa propisima koji regulišu registrovanje i rad privrednih društava, pretežna delatnost koja se upisuje prilikom registarcije privrednog subjekta je delatnost iz akta o osnivanju kojom će se privredni subjekt u najvećem obimu baviti.

Takođe, privredni subjekt se može baviti i drugim delatnostima upisanim u osnivačkom aktu, bez menjanja pretežne delatnosti.“

 Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.04.2011. godine

———————————————————————————————————————————————-

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (trgovina na malo poštom ili preko interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.

Prema tome, u smislu navedenih odredbi Zakona i Uredbe, kada lice čija je pretežna delatnost 47.91 (trgovina na malo poštom ili preko interneta), prodaje robu posredstvom pošte, interneta, telefona ili putem kataloške prodaje, tako ostvaren promet navedeno lice nije u obavezi da evidentira preko fiskalne kase.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-143/2011-04 od 23.03.2011. godine

———————————————————————————————————————————————-

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/2009, 109/2009 i 6/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lice koje obavlja delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), kao i lice koja obavlja delatnost iz grane 641 (Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki), u koju spada i delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta), oslobođeno je obaveze evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom da je delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom dobara (dečijih igračaka) na malo, putem interneta, pri čemu se preuzimanje i naplata dobara vrši pouzećem (dostava preko pošte), nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.

Pri tome, u konkretnom slučaju, privredni subjekt pre otpočinjanja prodaje dobara putem interneta, pored odluke o početku obavljanja delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu pomenutu šifru delatnosti.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00146/2010-04 od 21.05.2010. godine

———————————————————————————————————————————————-

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalni kasama („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Označavanje načina plaćanja dobara i usluga u bazi podataka fiskalne kase, prema odredbi člana 5. stav 3. Zakona, u slučaju ako se plaćanje vrši čekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo plaćanja označava se: „ček“, ako se plaćanje vrši gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim karticama i sl., kao sredstvo plaćanja označava se: „gotovina“, odnosno ako se plaćanje vrši platnom karticom kao sredstvo plaćanja označava se: „kartica“.

Članom 12. stav 5. Zakona propisano je ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, plaćanje vrši na osnovu fakture, da je obveznik dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi.

U skladu sa članom 13. Zakona, dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka zabeleženih u operativnoj memoriji, sačinjenih od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja. Dnevni izveštaj sadrži sledeće podatke: naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta; poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika; identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase; naziv izveštaja; ukupan broj reseta svih tipova; broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sačinjavanja tekućeg dnevnog izveštaja; ukupan broj promena poreskih stopa; specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih promena poreskih stopa u izveštajnom periodu propisanim ovim članom; iznos poreza po poreskim stopama u izveštajnom periodu; iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu; vrednost prometa po poreskim stopama u izveštajnom periodu; vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu; dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja dnevnog izveštaja; redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u izveštajnom periodu; redni broj dnevnog izveštaja; broj preostalih dnevnih izveštaja, kao i fiskalni logo.

Saglasno odredbi člana 14. stav 1. Zakona, periodični izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da fomira i štampa na kraju rada, poslednjeg dana svakog poreskog perioda (a može ga po potrebi ofrmirati i štampati i u kraćim vremenskim periodima), u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka sačinjenih u zadatom izveštajnom periodu.

Odredbom člana 38. Zakona, propisano je da obveznik može da otpočne obavljanje delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, posle fiskalizacije fiskalne kase i njenog instaliranja u objektu, odnosno na mestu na kome se obavlja promet.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“ br. 18/2009, 109/2009 i 6/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lice koje obavlja delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), oslobođeno je obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, privredni subjekt koji se obavi e-trgovinom, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) koja je izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom uredbom, tako ostvaren promet nije dužan da evidentira preko fiskalne kase. Isporukom putem pošte smatra se samo isporuka poštanskih pošiljki (paketa) preko privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti iz grane delatnosti 641 (Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki).

U konkretnom slučaju, to znači da privredni subjekt koji vrši prodaju dobara fizičkim licima putem interneta, a nakon evidentirane elektronske uplate ili evidentirane bezgotovinske uplate po osnovu računa za bezgotovinsku uplatu, poštom ili preko kurirskih službi čija delatnost spada u granu delatnosti 641 Klasifikacije delatnosti, dostavlja naručeno dobro, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

U slučaju, kada se privredni subjekt oglašava i istovremeno prima narudžbinu za robu preko interneta, a pomenutu robu isporučuje fizičkim licima direktno (preko sopstvene kurirske službe), promet koji privredni subjekt ostvari na takav način dužan je da evidentira preko fiskalne kase, nezavisno da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca robe, s obzirom da takav promet ne može da se tretira kao trgovina na malo koja poštom dostavlja naručenu robu. Naime, delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti, obuhvata trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom, a koji su naručeni na osnovu oglasa, kataloga, modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja, pa samim tim direktno preuzimanje robe prilikom prodaje fizičkom licu ne spada u navedenu delatnost.

Označavanje načina plaćanja, privredni subjekt vrši na jedan od sledećih način, i to ako se plaćanje vrši čekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo plaćanja označava se: „ček“, ako se plaćanje vrši gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim karticama i sl., kao sredstvo plaćanja označava se: „gotovina“, odnosno ako se plaćanje vrši platnom karticom kao sredstvo plaćanja označava se: „kartica“. Ukoliko privredni subjekt naplatu vrši izdavanjem bezgotovinskog računa, dužan je da u račun za bezgotovinsko plaćanje unese i broj fiskalnog isečka po kome je taj promet evidentiran preko fiskalne kase.

Prema tome, u konkretnom slučaju, privredni subjekt koji obavlja promet robe sa fizičkim licima preko Interneta, odnosno oglašava se i prima narudžbinu za robu preko Interneta, a pomenuta robu direktno dostavlja kupcu – fizičkom licu preko sopstvene kurirske službe, u obavezi je da prilikom isporuke robe na licu mesta preko fiskalne kase za rad na terenu evidentira promet navedne robe. Način evidentiranja prometa vrši se saglasno članu 5. stav 3. i članu 12. stav 5. Zakona.

U slučaju isporuke i naplate robe preko sopstvene kurirske službe koja traje duže (deset dana u konkretnom slučaju), privredni subjekt je dužan da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase, odnosno da vrši evidentiranje prometa na dan isporuke.

Takođe je dužan da na kraju dana odštampa dnevni izveštaj fiskalne kase koju koristi na terenu prilikom isporuke dobara, saglasno članu 13. Zakona, i preda pazar u skladu sa propisima koji regulišu raspolaganje gotovim novcem. To bi u konkretnom slučaju značilo da bi privredni subjekt koji vrši dostavu na terenu evidentirao promet svih 10 dana na dan isporuke dobara i po štampanju dnevnog izveštaja predavao pazar za svaki dan pojedinačno. Obveznik je takođe dužan da formira i štampa na kraju rada, poslednjeg dana svakog poreskog perioda (a može ga po potrebi formirati i štampati i u kraćim vremenskim periodima), periodični izveštaj u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka sačinjenih u zadatom izveštajnom periodu“.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00270/2009-04 od 15.03.2010. godine

——————————————————————————————————————————-

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/2009 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lice koje obavlja delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), kao i lice koja obavlja delatnost iz grane 641 (Poštanske aktivnosti i prevoz i isporuka poštanskih pošiljki), u koju spada i delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta), oslobođeno je obaveze evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, u skladu sa navedenom odredbom Zakona, kao i navedenom Uredbom, lice koje vrši prodaju guma (pneumatika) u okviru delatnosti 62610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem Interneta a isporuka preko kurirskih firmi, kao što je „Ovenihgt Express“ d.o.o, „DHL“ i dr, čija je delatnost 64210 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki osim delatnosti pošta), nije dužno da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00071/2009-04(I) od 21.04.2009. godine

———————————————————————————————————————————————-

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Uredbom o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 100/2004 i 106/2004 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom na to da je delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom dobara (suveniri – majice, kačketi, torbe, bedževi i dr.) fizičkim licima, putem interneta, pri čemu se naplata dobara vrši uplatnicama ili kreditnom karticom, nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.

U konkretnom slučaju, privredni subjekt koji vrši prodaju dobara putem interneta, a naplatu dobara vrši uplatnicama ili kreditnom karticom, pre otpočinjanja delatnosti trgovine na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju robu, pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu).

2. Odredbom člana 6. stav 1. Zakona propisano je da fiskalna kasa mora da ima terminal za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase (dalje: terminal za daljinsko očitavanje) za zadati period, osim fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koja zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanje usluga.

Prema tome, u konkretnom slučaju, lice koje vrši promet dobara na otvorenom, osam dana u toku godine za vreme trajanja kulturne manifestacije, nije u obavezi da nabavi i ugradi terminal za daljinsko očitavanje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00119/2007-04 od 16.05.2008. godine

———————————————————————————————————————————————-

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju lica na koja se usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 100/2004 i 106/2004, dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, u skladu sa navedenim odredbama Zakona, kao i Uredbom, privredni subjekt koji ostvaruje promet prodajom knjiga, brošura i drugih publikacija u okviru delatnosti 22110 (Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija), fizičkim licima, dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, s obzirom na to da se promet dobara sa fizičkim licima tretira kao krajnja potrošnja.

Pri tome, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom pomenutih dobara u okviru navedene delatnosti drugim privrednim subjektima (pravnim licima i preduzetnicima) nema obavezu evidentiranja tako ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Takođe, privredni subjekt koji promet dobara (knjige, brošure i druge publikacije) ostvari prodajom pomenutih dobara fizičkim licima, putem interneta, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, s obzirom na to da je pomenuta delatnost izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredbom.

Privredni subjekt, pre otpočinjanja delatnosti trgovine na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju robu dužan je da, pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti, i u svom osnivačkom aktu upiše šifru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu).“

 Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00035/2008-04 od 21.02.2008. godine

———————————————————————————————————————————————-

“U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnosti iz grupe delatnosti 47.99 (ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: prodaja preko automata, prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri), nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, kada je u pitanju prodaja ostalih dobara preko putujućih prodavaca (prodaja robe putem prezentacije i isporuka iste na adresu kupca) koja nisu navedena Uredbom u okviru grupe delatnosti 47.99 (ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri), i kao takva nisu izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom ostalih dobara preko putujućih prodavaca, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca dobra.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-151/2011-04 od 28.03.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje