Porodiljsko odsustvo – modeli i propisi

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 69. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik Srbije 24,61/2005, 54/2009) direktor „___“  D.o.o. iz __ dana _.201_. godine donosi

 RESENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU

  1. Zaposlenoj __ na radnom mestu „_“ određuje se odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja u ukupnom trajanju od 365 dana.
  2. Pravo se koristi za __ (prvo, drugo..) dete rođeno _.201_. godine.
  3. Porodiljsko odsustvo počinje od _.201_. godine i traje do navršenih tri meseca od dana porođaja tj. do _.201_. godine.
  4. Po isteku porodiljskog odsustva imenovana ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva i to od _.201_. god. do _.201_. godine.
  5. Za vreme odsustva sa rada porodilja će primati naknadu zarade u visini osnovne zarade zaposlene za mesec koji prethodi mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, u skladu sa zakonom.
  6. Zaposlena se nalazi u radnom odnosu u ovom privrednom društvu počev od _.201_. godine.

OBRAZLOŽENjE

 

Zaposlenoj ___ je od strane lekara odobreno porodiljsko odsustvo počev od _. 201_. godine zbog  rođenja prvog deteta.

Naknadu ličnog dohotka po osnovu ovog odsustva imenovana će ostvarivati preko odgovarajućeg Fonda.

 

 

Pouka o pravnom leku:

 

Protiv ovog rešenja imenovana može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 90 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

 

Direktor

________________________

———————————————————————————————————————————————————-

„___“D.o.o.

__, ul. _

PIB : _

Matični broj _

Tek. račun _

__, _.201_. godine

 

 

POTVRDA

 

Ovim se potvrđuje da je ___ zaposlena kod ovog poslodavca na neodređeno vreme počev od _. godine.

Prema podacima iz radne knjižice imenovana do zasnivanja radnog odnosa kod ovog poslodavca ima radni staž u ukupnom trajanju od _ godine a poslednji radni staž pre zaposlenja kod ovog poslodavca je imenovanoj trajao zaključno sa _ godine.

Ili

Prema podacima iz radne knjižice imenovana nije imala radni staž pre zasnivanja radnog odnosa kod ovog poslodavca.

Ova potvrda se izdaje kao jedan od dokaza za ostvarivanje prava po osnovu porodiljskog odsustva.

 

Direktor

________________________

———————————————————————————————————————————————————-

„___“D.o.o.

__, ul. _

PIB : _

Matični broj _

Tek. račun _

__, _.201_. godine

 

POTVRDA

 

Ovim se potvrđuje da je ___, koja je zaposlena kod ovog poslodavca na neodređeno vreme od __, ostvarila u mesecu koji prethodi mesecu u kome se imenovana porodila tj. u _ 201_. godine zaradu u ukupnom bruto iznosu od _ dinara i to :

 

  • Osnovnu zaradu u iznosu od _ dinara,

 

  • Uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu u radnom odnosu po 0,4% osnovne zarade što za radni staž imenovane u ukupnom trajanju od __ godina iznosi _ dinara.

 

Ova potvrda se izdaje kao jedan od dokaza za ostvarivanje prava po osnovu porodiljskog odsustva.

 

 

 

Direktor

________________________

———————————————————————————————————————————————————-

Poslodavac : __D.o.o.

__, ul. __ br. __

PIB : __

Matični broj __

Tek. račun __

__, dana __.201_. godine

 

POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI

 

Ovim potvrđujemo da je zaposlena __ JMBG __zaposlena  kod ovog poslodavca na radnom mestu „__“ od __ godine, koja je započela korišćenje porodiljskog odsustva __ godine, u 12 meseci koji predhode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, ostvarila osnovnu zaradu uvećanu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa zakonom po mesecima i to :

 

R.br.

 Mesec i godina

Zarada sa porezima i doprinosima

Zaradabez poreza i doprinosa

Septembar 201_

Oktobar 201_

Novembar 201_

Decembar 201_

Januar 2011

Februar 2011

Mart 2011

April 2011

 Maj 2011

Juni 2011

Juli 2011

Avgust 2011

UKUPNO

 

 

 

Na osnovu navedenih osnovnih zarada prosečna mesečna zarada zaposlene u 12 meseci koji predhode mesecu u kome otpočinje korišćenje porodiljskog odsustva iznosila je :

–        sa porezima i doprinosima __ dinara,

–        bez poreza i doprinosa __ dinara.

 

 

Direktor

______________________________

__

———————————————————————————————————————————————————-

„___“D.o.o.

__, ul. _

PIB : _

Matični broj _

Tek. račun _

U __, dana _.201_. godine

 

 

 

POTVRDA

o kretanju prosečne mesečne zarade kod poslodavca (bruto iznos)

za zaposlenu – porodilja ___

 

Mesec i god.

Osn.zarada zaposlene
sa min.radom

Indeks rasta osn. zarade

Osnovna zarada poslodavca sa min. radom

Indeks rasta osn. zarade

Avgust 201_.

Septembar 201_.

Oktobar 201_.

Mart 201_.

Direktor

______________________________

———————————————————————————————————————————————————-

 

 

Servis računara online zakazivanje