Da li otac deteta može da ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta

Servis računara online zakazivanje

Da li otac deteta može da ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta

 

„U članu 94. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (dalje: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.

U stavu 4. navedenog zakona propisano je da zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, a u stavu 6. navedenog člana propisano je da otac deteta može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta.

Polazeći od toga da su pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta prava iz radnog odnosa, da je u konkretnom slučaju majka deteta zasnovala radni odnos posle rođenja deteta a pre isteka vremena za koje se zaposlenim majkama priznaje pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, kao i da je Zakonom data mogućnost da otac deteta koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, nema smetnji da, po zasnivanju radnog odnosa majke deteta, zaposleni otac deteta, u dogovoru sa majkom, ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta, saglasno članu 94. stav 6. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-879/2009-02 od 26.10.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje