Rešenje o otkazu radnog odnosa sa pismenom beleškom o nemogućnosti dostavljanja rešenja

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 185. stav 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik RS 24/2005 i 61/2005, 54/2009) direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __ 201_. godine sačinjava i na oglasnoj tabli društva objavljuje

 

PISMENU BELEŠKU

o nemogućnosti dostavljanja rešenja o otkazu radnog odnosa i rešenja o prestanku radnog odnosa __

 

Direktor „__“ d.o.o. je dana __.201_. godine doneo odluku da zaposlenom __ otkaže ugovor o radu i da mu prestane radni odnos zbog toga što imenovani ne dolazi na posao počev od __201_. godine a svoje odsustvo nije opravdao niti je poslodavcu dostavio obaveštenje o svojoj sprečenosti dolaska na posao a što je imao kao obavezu predviđenu članom 103. Zakona o radu Srbije.

Direktor „__“ d.o.o. je dana __.201_. godine preporučenom poštom poslao imenovanom na adresu koju je naveo prilikom zasnivanja radnog odnosa rešenje o otkazu ugovora o radu i rešenje o prestanku radnog odnosa ali se preporučena pošiljka vratila sa naznakom „nepoznat“.

Direktor „__“ d.o.o. je dana __.201_. godine pokušao da na adresi zaposlenog __ u __, ul. __ br. __. lično obavesti imenovanog o otkazu ugovora o radu kao i da mu uruči rešenje o otkazu ugovora o radu i o prestanku radnog odnosa ali na toj adresi imenovanog nije mogao da pronađe iako je tu adresu zaposleni __ naveo prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Obzirom da rešenje o otkazu ugovora o radu i o prestanku radnog odnosa nije moglo da bude dostavljeno imenovanom, poslodavac u skladu sa članom 185. stav 3. Zakona o radu Srbije ovim sačinjava pismenu belešku i koja se zajedno sa rešenjem o otkazu ugovora o radu i o prestanku radnog odnosa imenovanog ima odmah objaviti na oglasnoj tabli „__“ d.o.o.

 

Direktor

m.p.    ______________________

__

Objavljeno na oglasnoj tabli „__“ d.o.o. dana __.201_. godine

  m.p. ______________________

 —————————————————————————————————————————————————————-

Na osnovu člana 192. stav 1. tačka 1. a u vezi sa članom 179. stav 1. tačka 2. i 3. Zakona o radu Srbije (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 54/2009) ovlašćeno lice poslodavca __D.o.o.  dana __. 201_. godine donosi

R  E  Š  E  NJ  E

o otkazu Ugovora o radu i o prestanku radnog odnosa

  1.  Zaposlenom __ se otkazuje Ugovor o radu br. __ od __. 201__. godine kod poslodavca „__“ d.o.o. zbog postupanja suprotno članu __. Pravilnika o radu poslodavca od __.201_. godine odnosno nepoštovanja radne discipline koja se sastoji u tome što je zaposleni odsustvuje sa posla počev od __.01.201__. godine a svoje odsustvo nije opravdao niti je poslodavcu dostavio obaveštenje o svojoj sprečenosti dolaska na posao a što je imao kao obavezu predviđenu članom 103. Zakona o radu Srbije.
  2. U skladu sa članom 185. stav 5. Zakona o radu Srbije zaposlenom __ prestaje radni odnos danom dostavljanja ovog rešenja.
  3. Poslodavac je dužan da imenovanom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je imenovani ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
  4. Zaposleni ima pravo da se radi ostvarivanja prava za vreme privremene nezaposlenosti prijavi nadležnoj zajednici za zapošljavanje najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa radi ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Članom 179. Zakona o radu Srbije predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ukoliko zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom odnosno ako ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi sa radom kod poslodavca.

Pravilnikom o radu poslodavca, članom 81. stav 1. tačka 1. predviđena je obaveza redovnog dolaska na posao a tačkom 82. tačka 3. Pravilnika predviđena je obaveza da ukoliko kod zaposlenog nastupi privremena sprečenost za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, dužan je da u roku od 3 dana o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad.  Imenovani nije u zakonskom roku dostavio poslodavcu potvrdu lekara niti je dostavio do dana donošenja ovog rešenja.

S obzirom na to da je na osnovu gorenavedenih činjenica koje su bitne za donošenje rešenja o otkazu ugovora o radu utvrđeno da zaposleni ne može da ostane u radnom odnosu, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku:

Protiv ovog rešenja zaposleni zaposleni može pokrenuti spor pred nadležnim sudom

u roku od 90 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

 

Zaposleni

______________________

__

 

Direktor

m.p. ______________________

__