Upozorenje zaposlenog/e na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Servis računara online zakazivanje

__D.o.o.

__, ul. __ br. __

Matični broj __

Delovodni broj __

U __, __.201_. god.

 

Na osnovu ovlašćenja iz člana 192. Zakona o radu a u vezi sa članom 179. tačka 2. i tačka 3. i članom 180. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik RS 24/2005, 61/2005 i 54/2009) daje se

UPOZORENjE ZAPOSLENOG/ZAPOSLENE __
NA POSTOJANjE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

Zaposleni/a __ na radnom mestu „__“ se upozorava da su ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu jer zaposleni/a počev od __. 201_. godine ne dolazi na posao čime je učinio/la povredu radnih obaveza utvrđenih Ugovorom o radu br. __ a koji je zaključen dana __.__. godine i utvrđenih Pravilnikom o radu „__“ d.o.o. od __.__. godine.

Pravilnikom o radu „__“ d.o.o. od __.__. godine utvrđena su prava i obaveze zaposlenih i između ostalih propisana je obaveza redovnog dolaska na posao kao i obaveza zaposlenog/zaposlene da javi poslodavcu ukoliko je iz zdravstvenih razloga ili drugih razloga sprečen/a da dođe na posao.

Međutim, zaposleni/a ne dolazi na posao počev od __.__. godine a svoje odsustvo nije ničim opravdao/la niti je postupio/la shodno članu 103. Zakona o radu Srbije odnosno nije obavestio/la poslodavca o nastupanju privremene sprečenosti  za rad niti je na bilo koji drugi način obavestio/la poslodavca o razlozima svog odsustvovanja sa posla čime je učinio/la povredu radne obaveze zbog koje poslodavac stiče zakonski osnov da zaposlenom/zaposlenoj otkaže ugovor o radu.

Prema članu 179. stav 1. tačka 2.  tačka 3. Zakona o radu Srbije, poslodavac može zaposlenom/zaposlenoj da otkaže ugovor o radu ako je svojom krivicom učinio/la povredu radne obaveze odnosno ako zaposleni/a ne poštuje radnu disciplinu utvrđenu opštim aktom odnosno ugovorom o radu.

Odredbom člana 180. Zakona predviđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenog/u pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tačka 1-6. Zakona o radu upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu.

Iz navedenih razloga zaposlenom/zaposlenoj __ se daje ovo upozorenje i  njime se zaposleni/a upoznaje sa činjenicom da su ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu sa zaposlenim/zaposlenom.

Zaposlenom/zaposlenoj __ se u skladu sa članom 180. stav 1. Zakona o radu ostavlja rok od 5 radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

Dostavljeno :

  1. Zaposlenom/zaposlenoj na kućnu adresu u __, ul. __ br. __– preporučeno sa povratnicom,
  2. Arhivi.

 

Direktor

______________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje