PDV tretman investicionog ulaganja koje vrši zakupac

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV – zakupac vrši investiciono ulaganje u poslovni prostor koji je u vlasništvu zakupodavca, u konkretnom slučaju rekonstrukciju i adaptaciju predmetnog poslovnog prostora, tako što zaključi ugovor sa izvođačem radova i izvrši prijem radova izvedenih u okviru rekonstrukcije i adaptacije poslovnog prostora, u tom slučaju zakupac vrši zakupodavcu promet usluge za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. Obveznik PDV zakupac ima pravo da PDV obračunat od strane izvođača radova za promet dobara i usluga koji mu je izvršen u okviru rekonstrukcije i adaptacije objekta odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova. Kada obveznik PDV – zakupac poslovnog prostora vrši promet usluge davanja u podzakup zakupljenog poslovnog prostora, reč je o prometu usluge za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. Ako obveznik PDV – zakupac potražuje od podzakupca troškove rekonstrukcije i adaptacije poslovnog prostora, koje je imao po osnovu investicionog ulaganja u poslovni prostor zakupodavca, a pod uslovom da taj novčani iznos u suštini predstavlja naknadu ili deo naknade za promet usluge davanja u podzakup poslovnog prostora, u tom slučaju osnovica za obračunavanje PDV za promet usluge davanja u podzakup poslovnog prostora sadrži i novčani iznos koji obveznik PDV – zakupac potražuje na ime pokrića troškova rekonstrukcije i adaptacije poslovnog prostora, bez PDV. Obveznik PDV – podzakupac ima pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV – zakupca za promet usluge davanja u podzakup poslovnog prostora odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom.

Činjenično stanje od uticaja na postojanje i visinu poreskih obaveza u svakom konkretnom slučaju utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa načelima predviđenim propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-3536/2010-04 od 02.02.2011. godine