Postupak upisa nepokretnosti u Katastar nepokretnosti Republike Srbije

Servis računara online zakazivanje

OVAJ ČLANAK JE PREUZET SA SAJTA :

http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2007_10_22&

Korak po korak do upisa u katastar nepokretnosti

Namera ovog vodiča je da korisnicima pruži osnovne informacije u vezi sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.

Objašnjenja i uputstva u ovom vodiču data su za neke tipične i opšte slučajeve.

Neophodni koraci:

 1. Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis
 2. Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru
 3. Pripremite dokumentaciju
 4. Platite takse
 5. Sastavite zahtev za upis
 6. Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ)

*******************************************

1) Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis

Nadležna služba je ona služba za katastar nepokretnosti koja obuhvata područje opštine na kojoj se nepokretnost nalazi. Spisak svih službi za katastar nepokretnosti, sa kontaktima, možete naći na internet stranici RGZ-a http://www.rgz.gov.rs/rgz_find.asp?MenuID=none

*******************************************

2) Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru

Mogućnosti i način upisa prava na određenoj nepokretnosti zavise pre svega od njenog pravnog statusa, odnosno stanja upisa u katastru nepokretnosti. Zato u drugom koraku utvrdite taj status, uvidom u stanje u katastru nepokretnosti, što se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objašnjenja od službenika RGZ-a.

Tek kada se utvrdi tačan pravni status nepokretnosti u katastru, može se za konkretan slučaj utvrditi koje radnje treba preduzeti i koja dokumenta treba pribaviti u cilju željenog upisa.

*******************************************

3) Pripremite dokumentaciju

Kada ste utvrdili pravni status nepokretnosti u katastru potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.

Primera radi, možemo izdvojiti nekoliko tipičnih situacija:

*******************************************

a) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je prodavac upisan kao vlasnik nepokretnost

Potrebno je pripremiti sledeće:

 • ugovor o kupoprodaji:

– na kojem su potpisi ugovarača overeni kod nadležnog organa,

– u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili opštini),

– sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može da upiše pravo svojine (clausula intabulandi) – ako je nema u samom ugovoru, potrebno je priložiti saglasnost u posebnoj pisanoj izjavi prodavca, na kojoj potpis prodavca mora biti overen u sudu;

 • fotokopija lične karte kupca.

Ako je kupac pravno lice, potreban je izvod iz Agencije za privredne registre Republike Srbije, u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili u opštini).

*******************************************

b) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko prodavac nije upisan kao vlasnik nepokretnosti

Ako prodavac iz zaključenog ugovora o kupoprodaji nije upisan kao vlasnik nepokretnosti, a upisano je neko drugo lice, pored dokumenata navedenih pod a), potrebno je priložiti i isprave na osnovu kojih prodavac izvodi svoje pravo od upisanog imaoca prava, čime se dokazuje neprekinut niz osnova sticanja prava (pravni kontinuitet). Ovo znači da je u slučaju da je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje je upisana na prvobitnog vlasnika, potrebno da poslednji sticalac dostavi isprave o svim tim prenosima. Pri tome, za isprave važi sve isto što je navedeno za sadržaj ugovora o kupoprodaji.

Kod ugovora o otkupu stanova u društvenoj svojini postoji izuzetak od obaveze dokazivanja celokupnog niza osnova sticanja. Naime, ako je na stanu upisano neko drugo društveno pravno lice, a ne ono koje je dalo stan u otkup, ne treba pribavljati isprave o pravnoj vezi između tih pravnih lica.

*******************************************

v) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je predmet kupoprodaje objekat ili poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža)

Ukoliko je objekat upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske i upotrebne dozvole, pored dokumenata navedenih pod a) ili b), potrebno je priložiti i:

 • građevinsku i upotrebnu dozvolu:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini),

– sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom donosioca rešenja kojim se potvrđuje kada je rešenje postalo pravosnažno).

Ako zemljište nije upisano na investitora iz dozvola, potrebno je pribaviti isprave kojima je stekao pravo na zemljištu.

Ukoliko objekat nije upisan u katastar nepokretnosti, pored dokumenata navedenih pod a) ili b), potrebno je priložiti i:

 • elaborat geodetskih radova sačinjen od strane ovlašćene geodetske organizacije

(spisak geodetskih organizacija možete naći na internet stranici RGZ-a :

http://www.rgz.gov.rs/reg-go-public/GeoOrgPublic.aspx  ili u nadležnoj službi RGZ-a);

 • ispravu kojom je graditelj stekao pravo svojine, susvojinu ili zajedničku svojinu na parceli:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini)

 • saglasnost svih ostalih suvlasnika ili zajedničara za gradnju (overenu u sudu), ako je graditelj upisan u katastru nepokretnosti kao suvlasnik, odnosno zajedničar na parceli
 • ispravu kojom je graditelj stekao drugo odgovarajuće stvarno pravo na parceli ako je za objekat izdata građevinska dozvola ili je objekat izgrađen u vreme kad građevinska dozvola nije bila uslov za gradnju:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini)

 • građevinsku i upotrebnu dozvolu:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini),

– sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom donosioca rešenja kojim se potvrđuje kada je rešenje postalo pravosnažno)

*******************************************

g) Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

Potrebno je pripremiti sledeće:

 • rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (na čijoj teritoriji se nalazi predmetno građevinsko zemljište) kojim se privrednom društvu i drugom pravnom licu utvrđuje pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine i visina naknade po tom osnovu:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini),

– sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom donosioca rešenja kojim se potvrđuje kada je rešenje postalo pravosnažno);

 • ugovor zaključen između lica kome je utvrđeno pravo na konverziju i nadležnog organa, odnosno organizacije kojim uređuju međusobne odnose u pogledu plaćanja naknade za konverziju:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini).

*******************************************

d) Upis hipoteke

Ako je na nepokretnosti koja se zalaže upisano pravo svojine založnog dužnika

Potrebno je pripremiti jednu od ovih isprava koje mogu biti osnov hipoteke, i to:

 • ugovor o hipoteci

– na kojem su potpisi ugovarača overeni kod nadležnog organa,

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini),

– sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću vlasnika da poverilac može upisati hipoteku na njegovoj nepokretnosti (clausula intabulandi);

Ugovor o hipoteci može biti zaseban ugovor, ili deo ugovora koji uređuje dug (zajam, kredit i drugo).

 • založna izjava;

Sve što je navedeno za ugovor o hipoteci važi i za založnu izjavu. Založnu izjavu daje vlasnik nepokretnosti koja se zalaže.

 • rešenje nadležnog suda kojim se prihvata sporazum stranaka o obezbeđenju potraživanja zasnivanjem hipoteke, prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 31/11 i 99/11).

Ako je objekat, odnosno poseban deo objekta u izgradnji

U ovom spučaju hipoteka se može upisati na osnovu ugovora o hipoteci ili založne izjave, pored kojih je potrebno priložiti:

 • građevinsku dozvolu:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini),

– sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom izdavaoca rešenja kojim se potvrđuje kada je rešenje postalo pravosnažno).

*******************************************

đ) Upis brisanja hipoteke

Da bi se izvršio upis brisanja hipoteke, odnosno ispis, potrebno je priložiti:

 • pismenu izjavu poverioca da pristaje na ispis:

– u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini).

Ako potraživanje nije izmireno, potpis poverioca na izjavi mora biti overen kod suda.

*******************************************

4) Platite takse

Uz pripremljenu dokumentaciju, potrebno je platiti i republičku administrativnu taksu za zahtev i odgovarajuću taksu za uslugu RGZ-a. Kao dokaz o izvršenim uplatama nadležnoj službi RGZ-a predaju se original uplatnice, odnosno drugi dokaz o izvršenoj uplati.

Visina administrativne takse utvrđena je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 , 93/12, 47/13 i 65/13.

Visina takse za uslugu utvrđena je Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS“, br. 116/13, 5/14-ispravka i 8/14).

*******************************************

5) Sastavite zahtev za upis

Zahtev za upis mora da sadrži sledeće elemente:

 • naziv nadležne službe RGZ-a kojoj se zahtev upućuje;
 • podatke o predmetu (sadržini) zahteva;
 • podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, odnosno naziv, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika – ukoliko ih ima);
 • potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.

Pored ovih obaveznih elemenata, zahtev može da sadrži i druge navode za koje podnosilac smatra da su od značaja za odlučivanje.

Primere obrazaca za podnošenje zahteva možete pronaći na internet stranici RGZ-a >

http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2008_04_25

Ako zahtev podnosi zastupnik ili punomoćnik, uz zahtev je potrebno priložiti i odgovarajući dokaz o svojstvu zastupnika, odnosno punomoćje.

Zahtev za upis hipoteke mogu podneti vlasnik nepokretnosti, dužnik ili poverilac.

*******************************************

6) Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu RGZ-a

Zahtev za upis hipoteke možete podneti i elektronskim putem, Internet servisom za podnošenje zahteva, o kojem informacije možete pronaći na internet stranici RGZ-a

http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2009_09_29_03

 

Servis računara online zakazivanje