PDV tretman investicionog ulaganja u zakupljeni poslovni prostor

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, kada je ugovorom o zakupu predviđeno pravo zakupca da vrši određena ulaganja u zakupljeni objekat za sopstveni račun i da isti vrati u prvobitno stanje prilikom prestanka ugovora o zakupu, pri čemu ulaganja koja vrši ne utiču na visinu zakupnine koja je utvrđena u skladu sa tržišnim principima, u tom slučaju, obveznik PDV – zakupac nema obavezu da, po završetku ulaganja u zakupljeni objekat, obračuna i plati PDV, s obzirom da se ne radi o prometu usluge koja je predmet oporezivanja PDV. S tim u vezi, ako po prestanku ugovora o zakupu zakupac ne vrati objekat u prvobitno stanje, obveznik PDV – zakupac dužan je da za izvršeni promet usluge ulaganja u zakupljeni objekat obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Međutim, kada je reč o ulaganjima koja faktički povećavaju vrednost i poboljšavaju uslove korišćenja zakupljene nepokretnosti (tzv. investiciona ulaganja), a za koja je, po prirodi stvari, izvesno da se neće uklanjati po prestanku ugovora o zakupu, u tom slučaju reč je o prometu usluge za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom.

Prema tome, u slučaju kada obveznik PDV zakupi proizvodnu halu i za potrebe obavljanja proizvodnog procesa u toj hali instalira opremu, glavne razvodne ormane i unutrašnji razvod elektrokablova potrebnih za napajanje te opreme i uređaja, sistem ventilacije i klimatizacije, uključujući i unutrašnji razvod elektrokablova za napajanje tih sistema, izvede unutrašnji razvod za vodovod, kanalizaciju i gasnu instalaciju, izradi projektni zadatak i izvrši korisnički nadzor na kontroli kvaliteta radova, obveznik PDV je dužan da po osnovu tzv. investicionog ulaganja (npr. ulaganje koje se odnosi na sistem ventilacije i klimatizacije, uključujući i unutrašnji razvod elektrokablova za napajanje tih sistema, kao i unutrašnji razvod za vodovod, kanalizaciju i gasnu instalaciju), obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom, dok se po osnovu ostalog navedenog ulaganja PDV ne obračunava i ne plaća.

Pored toga, obveznik PDV – zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu celokupnog ulaganja uz ispunjenje uslova propisanih odredbama člana 28. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-163/2012-04 od 09.04.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje