Kakav poreski tretman ima ulaganje nepokretnosti u kapital privrednog društva u obliku udela

Servis računara online zakazivanje

Kakav poreski tretman ima ulaganje nepokretnosti u kapital privrednog društva u obliku udela

„Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – dalje: Zakon), kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu stvarnih prava na nepokretnostima.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama Zakona (član 72. stav 5. Zakona).

Prodajnom cenom, za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona smatra se ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, pri čemu se kao ugovorena, odnosno tržišna cena uzima cena bez poreza na prenos apsolutnih prava (član 73. st. 1. i 2. Zakona). Nabavnom cenom, za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona smatra se cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, odnosno cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa Zakonom (član 74. stav 1. Zakona).

Prema propisima kojima se uređuju privredna društva, član društva sa ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga.

U slučaju kada obveznik – fizičko lice osnuje privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću), u koje kao nenovčani ulog unosi nepokretnost (lokal) i po tom osnovu kao osnivač stiče udeo u osnovnom kapitalu tog društva, u tom slučaju, radi se o prenosu stvarnih prava na nepokretnostima (lokalu) uz naknadu, u smislu člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona. S tim u vezi, ukoliko postoji razlika između vrednosti po kojoj je predmetna nepokretnost uneta u novoosnovano društvo (a koja je utvrđena u skladu sa propisima koji uređuju privredna društva) i njene nabavne vrednosti (cena po kojoj je obveznik stekao stvarno pravo na nepokretnosti, odnosno cena koju je utvrdio poreski organ saglasno Zakonu), prihod koji po tom osnovu ostvari fizičko lice, je predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak saglasno odredbama čl. 72. do 77. Zakona.

Saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda, saglasno odredbi člana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-03-500/2011-04 od 26.12.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje