Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa

 

„Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju takse po odredbama tog zakona. Iznosi taksi propisani su Tarifom republičkih administrativnih taksi. Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B. U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

Organi jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (član 1a tačka 3) Zakona.

Odredbom člana 1a tačka 1) Zakona propisano je da „zahtev“ jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa.

Prema odredbi člana 11. stav 1. Zakona, taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako Zakonom nije drukčije propisano.

Prema tome, republička administrativna taksa se plaća za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako Zakonom nije drukčije propisano, osim u slučajevima kada je Zakonom propisano pravo na takseno oslobođenje.

Odredbama čl. 18. i 19. Zakona propisano je koja su lica oslobođena od plaćanja taksi, odnosno spisi i radnje za koje se republička administrativna taksa ne plaća.

U Odeljku A Tarife republičkih administrativnih taksi, Tarifni broj 1. propisna je taksa za zahtev, ako tim zakonom nije drukčije propisano, u iznosu od 240 dinara.

U Tarifnom broju 14. Odeljka A Tarife, propisana je taksa za overu svakog potpisa, ako tim zakonom nije drukčije propisano u iznosu od 320 dinara, odnosno taksa za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) u iznosu od 180 dinara. U Napomeni uz taj tarifni broj propisano je da ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. tog tarifnog broja.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 5/2009) koji se primenjivao od 30. januara 2009. godine, ukinuta je taksa koja glasi: „za overu ugovora plaća se taksa od 0,003% na osnovicu koju čini vrednost iz ugovora“.

Prema odredbi člana 1. st. 1. i 4. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 39/93), overavanje potpisa ili rukopisa jeste potvrđivanje njihove autentičnosti. Ovim overavanjem ne potvrđuje se istinitost sadržaja isprave.

Odredbom člana 2. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa propisano je da overavanje potpisa, rukopisa i prepisa obavlja opštinski sud, ako tim zakonom nije drukčije određeno. Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa obavlja opštinska uprava kao poverene poslove. Overavanje vrši službeno lice određeno rešenjem.

Prema odredbi člana 5. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, potvrda o overi potpisa i rukopisa stavlja se na izvornu ispravu sa naznakom datuma overe i broja pod kojim je isprava zavedena u upisniku za overavanje. Overa se potvrđuje pečatom nadležnog organa i potpisom određenog službenog lica.

Odredbom člana 16. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa propisano je da overavanje potpisa u zemljišno knjižnim stvarima obavljaju sudovi u skladu sa odgovarajućim propisima.

Prema odredbi člana 4a stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 42/98 i 111/2009), za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti nadležan je osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

Prema tome, ako stranka kod nadležnog organa (npr. kod organa jedinice lokalne samouprave koji taj posao radi kao povereni posao) podnese zahtev za overu potpisa – npr. za overu potpisa na kupoprodajnom ugovoru (osim za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti za koje je nadležan osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi, u skladu sa odredbom člana 4a stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti), republička administrativna taksa se plaća i za zahtev za overu svakog potpisa, ako Zakonom nije drukčije propisano, u iznosu od 240 dinara (Tarifni broj 1. Odeljka A Tarife) i taksa za overu svakog potpisa, ako Zakonom nije drukčije propisano, u iznosu od 320 dinara (Tarifni broj 14. stav 1. Odeljka A Tarife), osim u slučajevima kada je Zakonom propisano pravo na takseno oslobođenje.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-02-00036/2011-04 od 28.09.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje