Popis-plan rada Komisije

PLAN RADA KOMISIJE ZA __

Komisija je imenovana Odlukom Direktora Društva od __ 201__. godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu:

 1. ______, predsednik komisije
 2. ______, član komisije
 3. ______, član komisije

Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od __ 201__. godine s početkom __. 201__. godine i završena ___ godine.

Komisija utvrđuje sledeći plan rada u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Društva i to:Članovi Komisije će __.201__. godine proveriti da li su obavljene, odnosno da li se obavljaju pripremne radnje za popis određene Uputstvom Direktora od __.201__. godine.

Komisija će se sastati __.201__. godine i tada će obaviti sledeće:

 • proveriti da li su završene sve pripreme za popis,
 • proveriti da li su obezbeđena tehnička sredstva za popis,
 • obezbediti potrebne obrasce popisnih lista i materijal za pisanje i druge pomoćne obrasce i materijale.

Popis će započeti dana ___.201__. godine u __ časova i obaviće se istog dana do __ časova. Do __.01.201_. godine Komisija će utvrditi razlike po popisu i uzroke njihovog nastanka. Istovremeno će zatražiti odgovarajuću pisanu izjavu rukovaoca o uzrocima zbog kojih su nastale razlike. Do __.01.201_. godine

Komisija će sačiniti rekapitulaciju popisnih lista, priložiti im specifikaciju promena i druge beleške i specifikacije rađene prilikom popisa. Do __01.201_. godine Komisija će izraditi izveštaj o obavljenom poslu. Do 29.01.201_. godine Komisija će predati izveštaj o popisu sa popisnim listama Direktoru.   K o m i s i j a

       1.  __________________________
       2. __________________________
       3. __________________________