Zaključivanje ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima suprotno Zakonu o radu

Servis računara online zakazivanje

Zaključivanje ugovora o delu za poslove koji su u okviru delatnosti poslodavca kao i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji se rade duže od 120 radnih dana suprotno je Zakonu o radu

„Prema članu 47. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom. Navedena odredba odnosi se i na lice koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima. Pripravnički staž traje najduže godinu dana, ako zakonom nije drukčije određeno. Za vreme pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

U članu 197. Zakona je propisano da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: 1) nezaposlenim licem; 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i 3) korisnikom starosne penzije, kao i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.

Prema tome, privremeni i povremeni poslovi su vremenski ograničeni. Zakonsko ograničenje obavljanja ovih poslova od 120 radnih dana u kalendarskoj godini odnosi se na vreme obavljanja svakog konkretnog posla. Znači da jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima na drugom poslu.

U članu 199. st. 1. i 4. Zakona propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Ugovor o delu zaključuje se u pisanom obliku.

Iz navedenih odredaba Zakona proizilazi da ugovor o delu može da se zaključi samo radi obavljanja poslova van delatnosti poslodavca, što znači da se radi o poslovima koji nisu sistematizovani pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Ugovor o delu je ugovor koji se zaključuje van radnog odnosa i lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu nema status zaposlenog u smislu Zakona.

Dakle, ako je poslodavac angažovao lica zaključivanjem ugovora o delu za poslove koji su u njegovoj delatnosti i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima duže od 120 radnih dana na istim poslovima, postupio je suprotno navedenim odredbama Zakona.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-151/2015-02 od 17.03.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje