Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Servis računara online zakazivanje

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 38/2010

1. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima.

2. Plaćanja, naplaćivanja i prenosi iz tačke 1. ove odluke vrše se preko računa banke koja ima ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inostranstvom (u daljem tekstu: banka) i preko računa strane banke kod banke u Republici Srbiji, na način koji je utvrđen ovom odlukom i uputstvom iz tačke 15. te odluke.

3. Plaćanja, naplaćivanja i prenosi iz tačke 1. ove odluke vrše se nalozima platnog prometa sa inostranstvom.

Obavezne elemente naloga iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije propisuje uputstvom iz tačke 15. ove odluke.

4.Bankaje obavezna da rezidenta navedenog u nalogu dobijenom od strane banke (u daljem tekstu: korisnik naplate) obavesti o naplati istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića za izvršenje tog naloga.

Korisnik naplate je obavezan da, istog ili narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ove tačke, banci dostavi podatke neophodne za izvršenje isplate po naplati iz tog stava i da priloži dokument ako je on propisan kao uslov izvršenja isplate.

Obaveze iz st. 1. i 2. ove tačke izvršavaju se istog dana ako su se uslovi za to stekli do 10.00 časova tog dana, ili narednog radnog dana ako su se ovi uslovi stekli posle tog vremena.

5. Naplata iz tačke 4. stav 1. ove odluke vrši se tako što se račun korisnika naplate odobrava u valuti naplate, i to istog ili narednog radnog dana od dana prijema podataka iz stava 2. ove tačke.

U slučaju da je korisnik naplate fizičko lice, banka može, na zahtev tog lica, isplatu izvršiti u gotovom novcu.

Obaveze iz stava 2. ove tačke izvršavaju se u roku iz tačke 4. stav 3. ove odluke.

Korisnik naplate koji istovremeno nije rezident čija je roba ili usluga izvezena – obavezan je da banci, radi izvršenja isplate po naplati, podnese i zahtev za odobrenje računa ovog rezidenta.

6. Ako banci nisu dostavljeni podaci neophodni za izvršenje odobrenja računa korisnika naplate u roku iz tačke 5. ove odluke – banka odobrava račun obaveza za neizvršene isplate po naplatama iz inostranstva.

7. Plaćanje prema inostranstvu, odnosno prenos inostranstvu banka može izvršiti samo ako su dozvoljeni Zakonom o deviznom poslovanju.

8. Za plaćanje prema inostranstvu, rezident (u daljem tekstu: nalogodavac) podnosi banci nalog za plaćanje, koji sadrži podatke propisane uputstvom iz tačke 15. ove odluke i za koji je u banci obezbeđeno pokriće.

Nalogodavac je obavezan da, uz nalog iz stava 1. ove tačke, banci dostavi dokument po kome se vrši plaćanje, u skladu s propisima.

Nalogodavac je obavezan da dokument iz stava 2. ove tačke čuva za sopstvene potrebe i za potrebe nadležnih kontrolnih organa, a kopiju tog dokumenta zadržava banka.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, ako drugim propisom nije predviđeno da se uz nalog za plaćanje podnosi određena dokumentacija – banka i nalogodavac mogu pismeno ugovoriti da nalagodavac nije obavezan da uz nalog iz stava 1. te tačke banci dostavi dokument po kome se vrši plaćanje, kojim se dokazuje obaveza plaćanja i određuje osnov plaćanja.

Nalogodavac koji je s bankom zaključio ugovor u skladu sa stavom 4. ove tačke obavezan je da dokument po kome se vrši plaćanje prema inostranstvu, kojim se dokazuje obaveza plaćanja i određuje osnov plaćanja čuva deset godina od dana kad je izvršeno plaćanje – u izvornom obliku ili u obliku pogodnom za dokazivanje, kao i da taj dokument dâ na uvid na zahtev banke ili organa nadležnih za kontrolu deviznog poslovanja.

Bankai nalogodavac su dužni da nalog za plaćanje prema inostranstvu čuvaju deset godina od dana kad je izvršeno plaćanje prema inostranstvu – u izvornom obliku ili u obliku pogodnom za dokazivanje.

Bankaje obavezna da, na osnovu naloga primljenog u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke, izvrši plaćanje prema inostranstvu u roku koji je dogovoren s nalogodavcem.

9.Bankaje obavezna da podneti nalog iz tačke 8. ove odluke primi ili ga vrati nalogodavcu najkasnije narednog radnog dana od kada je podnet, kao i da, ako drukčije nije ugovoreno, u tom roku vrati obezbeđeno pokriće.

10. Na način utvrđen ovom odlukom vrše se i plaćanja, naplaćivanja i prenosi po tekućim i kapitalnim transakcijama po zahtevima, odnosno nalozima nerezidenata.

11. Odredbe ove odluke odnose se i na plaćanja, naplaćivanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima koje Narodna banka Srbije vrši za potrebe rezidenata iz člana 2. tačka 1, odredbe pod 6 i 7 Zakona o deviznom poslovanju, kao i za sopstvene potrebe.

11a Odredbe ove odluke odnose se i na plaćanja, naplaćivanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama koje banke obavljaju u skladu s propisima kojima se uređuje međubankarski kliring, a obavljaju se preko računa obavezne devizne rezerve kod Narodne banke Srbije.

11b. Odredbe ove odluke odnose se i na naplate i plaćanja u efektivnom stranom novcu u skladu s propisom kojim se uređuju plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate koje se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu.

12.Bankaje obavezna da o izvršenim plaćanjima, naplatama i prenosima u smislu ove odluke obezbedi tačne podatke za statistiku, u skladu sa uputstvom iz tačke 15. ove odluke.

13. Odredbe ove odluke primenjuju se na klirinški način plaćanja i naplaćivanja koji se vrši preko likvidacionih računa Narodne banke Jugoslavije u inostranstvu, i to do konačne realizacije salda na tim računima.

14. Banke su obavezne da na instrumente platnog prometa koji se koriste za obavljanje plaćanja, naplaćivanja i prenosa u smislu ove odluke – primenjuju međunarodna pravila i standarde iz oblasti bankarstva, odnosno savremene sisteme telekomunikacija, uključujući i SWIFT.

15. Za sprovođenje ove odluke guverner donosi uputstvo.

16. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima („Službeni list SRJ“, broj 25/2002).

17. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2007)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, a primenjuje se od 1. aprila 2007. godine.

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

(„Sl. glasnik RS“, br. 38/2010)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

 

Servis računara online zakazivanje